SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Projekty pro školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Scio vystupuje v rámci testování v projektech pro školy jako zpracovatel.

Údaje o žácích uchováváme vždy jen v rozsahu nezbytném pro příslušný projekt.

ScioDat.cz nebo svetgramotnosti.cz:

  • jméno, příjmení, pohlaví a datum narození: tyto údaje se zpracují v prvním kroku před zahájením samotného testování k vygenerování tzv. hashe

Co je hash? 

Tzv. hash je soubor znaků, který umožní zpracovat údaje z testování, aniž bychom museli zpracovávat také osobní údaje žáků. Zároveň to znamená, že z hashe nelze zjistit původní údaje – matematicky se jedná o surjektivní zobrazení, které je z principu jednosměrné. 

Tím pádem tzv. pseudonymizaci, která je na základě GDPR doporučována jako vhodný prostředek k ochraně osobních údajů, používáme (zpracování výsledků testování pod tzv. hashem) již od roku 2010.

  • označení žáka: mimo hashe se u každého žáka v aplikaci ScioDat a svetgramotnosti.cz ukládá označení žáka, které má umožnit snadnější orientaci učitelům; standardně se jako označení žíka nastaví jméno a příjmení, nicméně doporučujeme v aplikaci ScioDat a svetgramotnosti.cz následně změnit označení žáka na iniciály, nebo jiný údaj podle kterého nelze žáka identifikovat.
  • e-mailová adresa nebo číslo žáka ve třídním výkazu: volitelné, uložené údaje slouží pouze pro potřeby školy v rámci aplikace ScioDat a svetgramotnosti.cz (rozeslání e-mailu žákům),
  • údaje o odpovědích v testech a dotaznících a výsledky těchto testů a dotazníků

Mapa školy - dotazníkové šetření

Informace, jež shromažďujeme při dotazníkovém šetření Mapa školy, jsou vždy zcela anonymní. Údaje jsou identifikovány maximálně na úrovni třídy, nikdy jednotlivých respondentů. Každá skupina respondentů, např. žáci jedné třídy, má svůj přístupový údaj, v rámci této skupiny však ani Scio ani škola z principu nemůže identifikovat jednotlivé respondenty. Nejedná se tedy o osobní údaje.

Slovní hodnocení

  • jméno, příjmení, třída dítěte, jehož se hodnocení týká,
  • uživatelské jméno a e-mail učitele, který do aplikace bude přistupovat a hodnocení vytvářet, název školy, z níž učitel je.

Účel zpracovávání osobních údajů

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy se školami, které využívají našich služeb testování v rámci řady projektů. Údaje zpracováváme prostřednictvím webových aplikací: ScioDat, svetgramotnosti.cz a Slovní hodnocení, případně může být se školou v konkrétním případě dohodnut i jiný způsob zpracování osobních údajů. 

Údaje o testování po odstranění identifikačních údajů zpracováváme pro vědecké a výzkumné účely.

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Údaje z testování zpracováváme jako zpracovatel osobních údajů na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s každou školou, která naše služby využívá.

Údaje o výsledcích testování (bez identifikačních údajů žáků) zpracováváme dále pro vědecké a výzkumné účely na základě oprávněného zájmu správce.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy, zpracování spočívající v přiřazení výsledků testování k jednotlivým žákům a jejich předání škole končí vytvořením a poskytnutím zprávy o výsledcích testování škole.

Tyto údaje uchováváme po dobu docházky žáků do školy, tedy do konce školního roku, kdy by měl ročník, do kterého žák dochází, maturovat, případně do doby, kdy jsme o ukončení školní docházky informováni. Po předání závěrečné zprávy škole údaje kdykoliv smažeme také na žádost.

Údaje ze Slovního hodnocení zpracováváme po dobu trvání smlouvy s příslušnou školou, nejdéle však po dobu uvedenou v předchozím odstavci.

K vědeckým a výzkumným účelům uchováváme údaje o testování do doby, kdy lze předpokládat, že žák již ukončil případné studium na vysoké škole. V takovém případě však údaje uchováváme bez přezdívek žáků a čísel v třídním výkaze. Tyto údaje jsou pro nás anonymní – nedokážeme např. k výsledkům testování přiřadit osobní údaje žáků, tedy přiřadit výsledek ke konkrétnímu žákovi.

Doporučení pro školy

K zajištění souladu s GDPR, doporučujeme školám, aby zajistily přijetí základních bezpečnostních opatření, zejména zajistily:

• aby přístupové údaje do profilu školy v aplikaci ScioDat, svetgramotnosti.cz či Slovní hodnocení byly poskytnuty jen oprávněným osobám

• aby oprávněné osoby byly poučeny, že přístupové údaje mají chránit a neposkytnout je neoprávněným osobám

• aby přístupové údaje do aplikace ScioDat, svetgramotnosti.cz či Slovní hodnocení nebylo možné neoprávněn získat, např. přístupové údaje se nemají tisknout, vyvěšovat na viditelná místa například v kabinetě apod.

Škola také může změnit označení žáků v aplikaci ScioDat nebo svetgramotnosti.cz. Po vytvoření žáků jsou jejich označení nastaveny na jméno a příjmení. Pro lepší ochranu údajů doporučujeme nastavit jiná označení. Nejsou žádná pravidla pro jejich vytváření, je zcela na škole či učitelích, jak budou označení vypadat, pokud ale mají splnit svůj účel, neměl by být podle nich žák identifikovatelný pro nezasvěcenou osobu. Obdobně je možné používat jiné označení než jméno a příjmení i pro žáky v aplikaci Slovní hodnocení.