SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností Scio, která je provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.scio.cz. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.scio.cz

Obsah obchodních podmínek

Obecná část obchodních podmínek - společná pro všechny produkty Scio

Zvláštní část obchodních podmínek - specifické podmínky pro některé produkty Scio

Pro ostatní produkty (např. Tištěné testy, sady testů, Internetové kurzy, Online testy, Fyzické produkty hračky a deskové hry) nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek. )

 

Obecná část obchodních podmínek

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Provozovatel internetového obchodu, poskytovatel služeb

www.scio.cz, s.r.o. (dále také jen společnost Scio)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551
Sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 555
e-mail: scio@scio.cz
IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25

Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 770550770 / 5500
IBAN: CZ26 5500 0000 0007 7055 0770
SWIFT: RZBC CZ PP

Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999776010/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Společnost Scio při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Pro účely poskytování služeb v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) také „účastník NSZ”, popřípadě „zájemce o účast v NSZ”.

1.3 Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (zákazník) a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy o poskytování služeb a/nebo podmínky smlouvy kupní.

1.4 Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může společnost Scio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý právní vztah založený smlouvou mezi společností Scio a zákazníkem platí znění obchodních podmínek účinné ke dni uzavření smlouvy. 

1.5 Produkty společnosti Scio

Popis jednotlivých produktů společnosti Scio je uveden v internetovém obchodě na adrese www.scio.cz, případně na dalších internetových adresách uvedených dále v těchto obchodních podmínkách.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Scio uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, nejsou-li uvedené v těchto obchodních podmínkách.

1.6 Informace k objednávce

Společnost Scio poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy a prostřednictvím osobního profilu. Společnost Scio neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů a uzavření smlouvy

2.1 Registrace v internetovém obchodě společnosti Scio, Osobní profil

Před odesláním první objednávky se zákazník zaregistruje v internetovém obchodě na webové adrese www.scio.cz.

Registrace je podmínkou pro to, aby zákazník mohl obsluhovat svůj osobní profil, v němž má možnost sledovat aktuální stav svojí objednávky, případně objednávku zrušit, stornovat nebo změnit některé údaje dle článku 5) těchto Obchodních podmínek. V osobním profilu zákazníka se pak zobrazují i případné další doplňující informace ke zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní údaje nezbytné pro účely daného produktu (dodání zboží, poskytnutí služby). Údaje zadané zákazníkem musí být správné, v opačném případě nemůže společnost Scio zaručit, že objednávka bude správně a včas vyřízena.
Úspěšná registrace zákazníka je společností Scio potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. 
Registraci zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého osobního profilu třetím osobám.
Společnost Scio může zrušit osobní profil zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj osobní profil déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že osobní profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Scio, popř. třetích osob.

2.2 Osobní údaje

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

2.3 Objednávka

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží či službě (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky společnosti Scio je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník společnosti Scio kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Scio považovány za správné. Společnost Scio neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v osobním profilu či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa zákazníka“).

Společnost Scio je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

2.4 Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka (u produktu NSZ v textu obchodních podmínek také „přihláška k NSZ”) je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu poskytovatele služby s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služby).
Od tohoto momentu mezi společností Scio a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je společností Scio archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výši ceny produktů určuje společnost Scio a zveřejňuje ji v internetovém obchodě na www.scio.cz. Cena je platná ve výši zveřejněné k okamžiku objednávky. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti Scio také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši ve smyslu odstavce 4.3 těchto Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Společnost Scio je oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že v eshopu byla chybně uvedena cena produktu, která byla zjevně nepřiměřená hodnotě produktu, a zákazník produkt nakoupil za tuto nepřiměřenou cenu.

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku (za zboží či službu a případné náklady spojené s dodáním zboží) lze uhradit následovně:

 1. a)Platba převodem - je nezbytné, aby zákazník při zadání příkazu k úhradě správně vyplnil i variabilní symbol platby, který obdrží spolu s ostatními platební údaji v e-mailové zprávě od společnosti Scio. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním a specifickým symbolem na bankovní účet společnosti Scio.
 2. b) Platba online platební kartou – po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti PayMuzo. Za den úhrady je považován den, kdy úspěšně proběhne autorizace platby (zpravidla ihned po zaplacení).
 3. c) Platba na dobírku – pokud zákazník v objednávce zvolí doručení produktu na dobírku, uhradí cenu včetně poštovného a úhrady za dobírku při doručení produktu. Platba na dobírku je možná pouze výjimečně, standardně ji nelze zvolit.

 

3.3 Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Zákazník není povinen hradit zálohu ani jinou podobnou platbu, dle zvoleného způsobu úhrady (tedy mimo zboží zasílaného na dobírku) však bude až na výjimky společnost Scio požadovat uhrazení celé ceny předem před odesláním zboží či poskytnutí služby zákazníkovi. Ustanovení § 2119, odst. 1 OZ se nepoužije.
Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do zahájení poskytování objednané služby.

4) Doručení objednaných produktů

4.1 Online produkty

Online produkty jsou považovány za doručené zasláním přihlašovacích údajů (heslo, kód) do příslušné online aplikace na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník využije přihlašovací údaje a přistoupí jejich prostřednictvím k zakoupenému online produktu dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odstavce 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, že společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.2 Služby

Informace a materiály spojené se službami objednanými prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz zasílá společnost Scio na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odstavce 5.4. Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. a) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.3 Zboží

Zboží zasílá společnost Scio následující pracovní den, nejpozději však do pěti pracovních dní po jeho zaplacení zákazníkem nebo v případě platby na dobírku ve stejné lhůtě od potvrzení objednávky na adresu uvedenou zákazníkem při objednání prostřednictvím zvolené dopravní společnosti, a to na území České a Slovenské republiky. V případě, že si zákazník přeje zaslání zboží mimo Českou a Slovenskou republiku, je toto třeba předem domluvit telefonicky v call centru společnosti Scio.

Náklady na doručení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz nese zákazník. O výši nákladů na doručení zboží (cenu dopravy) je  zákazník informován před dokončením objednávky při výběru druhu dopravy.

Cena doručení mimo Českou a Slovenskou republiku bude stanovena v konkrétním případě individuálně podle skutečných nákladů na doručení.

5) Změna, zrušení a storno objednávky

5.1 Změna objednávky

Objednávku nelze po jejím odeslání měnit. Výjimkou jsou pouze některé změny, které jsou k dispozici v osobním profilu u jednotlivých produktů.

5.2 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu. Objednávku může zrušit pouze sám zákazník prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

5.3 Storno objednávky ze strany zákazníka

Po uhrazení ceny objednaného produktu je zákazník oprávněn objednávku produktu stornovat pouze v případech a za podmínek výslovně stanovených pro jednotlivé produkty ve Zvláštní části těchto Obchodních podmínek týkající se daného produktu. Stornovat objednávku lze pouze prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz vyplněním a odesláním stornovacího formuláře, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na storno. Není-li možnost stornování u produktu uvedena, objednávku po jejím zaplacení již stornovat nelze.

5.4 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:

 • produktu společnosti Scio, který spočívá v poskytování služby (včetně online produktů), jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (termín zahájení poskytování služby je u takového produktu výslovně uveden nebo je závislý přímo na úkonu zákazníka),
 • produktu společnosti Scio upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
 • produktu společnosti Scio, který je audio nebo video nahrávkou nebo počítačovým programem, porušil-li zákazník jejich originální obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni

 • (pokud jde o koupi zboží) kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží
 • (pokud jde o poskytnutí služeb) uzavření smlouvy, v tom případě však nejpozději den přede dnem, než bude ve smyslu těchto obchodních podmínek započato s poskytováním zakoupené služby

Odstoupit od této smlouvy může zákazník jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti Scio, tedy www.scio.cz, s.r.o., sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, IČ: 271 561 25, e-mail: scio@scio.cz (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný společností Scio, jenž nalezne ve svém osobním profilu v sekci objednávky a který může přímo z osobního profilu odeslat.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu společnost Scio bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnosti Scio došlo odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které na základě smlouvy společnost Scio přijala, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou zákazníkovi další náklady.

Přijaté peněžní prostředky v případě koupě hmotného produktu budou vráceny až po obdržení vráceného zboží nebo až po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.
V případě koupě hmotného produktu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zákazník zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a společnost Scio s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zákazník společnosti Scio poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.5 Zrušení objednávky ze strany společnosti Scio

Společnost Scio je oprávněna zrušit objednávku zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle odstavce 2.4 těchto Obchodních podmínek. V případě zaslání zboží na dobírku je společnost Scio oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud zákazník zboží nepřevezme.

Společnost Scio je dále oprávněna zrušit objednávku zákazníka v případě, že splnění smlouvy není z objektivních důvodů (např. v důsledku epidemiologické situace) možné za stejných podmínek, za nichž byla objednávka učiněna. 

5.6 Postup vrácení peněz při stornování objednávky či odstoupení od smlouvy

Po doručení vyplněného formuláře o odstoupení od smlouvy nebo o stornu objednávky, a vyhodnocení oprávněnosti požadavku společností Scio, vrátí společnost Scio zaplacenou částku nebo její část v souladu se stornopodmínkami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách zákazníkovi.

V případě, že objednávka byla uhrazena převodem, zašle společnost Scio zákazníkovi žádost o sdělení čísla účtu, na který má být příslušná částka vrácena.

V případě, že je objednávka uhrazena platební kartou, bude příslušná částka vrácena automaticky na tuto kartu.

Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.4 těchto Obchodních podmínek vrátí společnost Scio peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající ceně zboží a částku odpovídající nákladům na doručení zboží zákazníkovi, zvolil-li si však zákazník dražší poštovné než je základní, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající základnímu poštovnému, které k doručení zboží nabízí.

Postup vrácení peněz při stornování objednávky
V případě storna budou  peníze zákazníkovi vráceny do 30 dnů od storna objednávky.

Společná ustanovení
Společnost Scio není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Scio odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Scio oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny.

V případě, že zákazník bude požadovat vrácení peněz na bankovní účet banky se sídlem mimo území České nebo Slovenské republiky, je povinen nést náklady spojené s vrácením částky na takový účet. 

6) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

6.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti Scio o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Vada produktu

Společnost Scio odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Vada produktu znamená, že prodávaný produkt neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, nebo není dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, příp. nesplňuje podmínky § 2161, odst. 2 občanského zákoníku. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady v případě vady, pro kterou je zboží prodáváno za sníženou cenu, případně za přiměřené opotřebení, pokud je prodáváno použité zboží.

Společnost Scio neodpovídá také za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny společnosti Scio či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Kupující může vytknout (reklamovat) vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí.

6.3 Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů (reklamace)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
Zákazník je povinen oznámit společnosti Scio vadu produktu neprodleně poté, co takovou vadu zjistí.

Společnost Scio je povinna o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Společnost Scio se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dní od jejího uplatnění. Společnost Scio se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

6.4 Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů

Má-li zboží vadu, má zákazník právo na odstranění vady, a to buď dodáním nové věci bez vady nebo  opravou věci, v případě poskytované služby poskytnutí stejné služby znovu nebo její doplnění v řádné kvalitě a kvantitě. Společnost Scio může odmítnout volbu zákazníka v případě, že by byla nemožná nebo oproti druhé možnosti nepřiměřeně nákladná.

Na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy má zákazník právo v případě, že společnost Scio vadu neodstraní, vadu odstranit nelze, je zřejmé, že vada odstraněna nebude nebo se vada vyskytla opakovaně. Zákazník sdělí společnosti Scio, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost Scio zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s odstavcem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

7) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti Scio dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, kopie dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti Scio. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti Scio, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

8) Zvláštní ustanovení o poskytování služeb v průběhu protiepidemických opatření 

Vzhledem k tomu, že

 • v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 mohou být přijímána protiepidemická opatření různého časového i místního rozsahu, existenci těchto opatření lze předpokládat, ale jejich časový a místní rozsah není předem znám (dále jen „protiepidemická opatření“)

a dále vzhledem k tomu, že

 • se tato protiepidemická opatření dotýkají podstatné části produktů (služeb) společnosti Scio, a to buď plánovaných termínu možného konání kurzů či zkoušek nebo vůbec možnosti služby poskytnout běžnou prezenční formou,

považuje  společnost Scio za nezbytné upravit v těchto Obchodních podmínkách zvláštní postupy pro případ, že v důsledku protiepidemických opatření nebude možné poskytnout služby (produkty) v zákazníkem objednané formě či termínu.

8.1  Změna termínu či formy poskytovaných služeb

Není-li u konkrétního produktu ve Zvláštní části těchto Obchodních podmínek uvedeno jinak, platí, že v  případě, že v důsledku protiepidemického opatření nebude možné poskytnout objednanou službu (konat kurz či zkoušku) ve stanoveném termínu prezenčně, je společnost Scio dle možností v konkrétním případě oprávněna: 

 • změnit prezenční formu poskytnutí služby na formu distanční (online),
 • změnit termín poskytnutí služby,
 • změnit místo poskytnutí služby. 

Pokud v daném případě přichází v úvahu více variant dle bodu a) až c), umožní společnost Scio zákazníkovi volbu varianty. 

Změna dle tohoto odstavce provedená v důsledku protiepidemických opatření není důvodem pro zrušení (storno) objednávky či odstoupení od smlouvy, neboť pro školní/akademický rok 2022/2023 lze existenci takových protiepidemických opatření a tedy i nutnost změn uvedených v odst. 1 předpokládat.

8.2 Rozdíl v ceně

Případný rozdíl ceny mezi formou objednané služby a cenou služby po změně dle odstavce 8.1 těchto Obchodních podmínek bude řešen následujícím způsobem: 

 • v případě, že bude cena služby změněné dle odst.1 nižší, než cena objednané služby, bude zákazníkovi rozdíl poskytnut formou voucheru na nákup zboží či služeb společnosti Scio, platnost voucheru bude do konce června 2024. 
 • V případě, že bude cena služby změněné dle odst. 2 vyšší, než cena objednané služby, bude zákazník povinen rozdíl doplatit, lhůta splatnosti rozdílu je v takovém případě stejná, jako by den změny byl dnem nové objednávky. V případě, že nebude rozdíl ceny zákazníkem doplacen, je společnost Scio oprávněna objednávku zrušit.  

9) Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost a závaznost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a společnosti Scio.

9.2    Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude společnost Scio používat český jazyk.

9.3    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník domnívá, že společnost Scio porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na e-mailovou adresu scio@scio.cz.
V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti Scio nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností Scio a Zákazníkem jako Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Zákazník možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Scio poprvé. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jen spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9.4 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník zaškrtnutím v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Zvláštní část Obchodních podmínek

 1. Národní srovnávací zkoušky

I.1) Produkt Národní srovnávací zkoušky

I.1.1 Co jsou Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky jsou produktem společnosti Scio, který umožňuje porovnat studijní předpoklady a znalosti účastníků NSZ. Z toho důvodu jsou výsledky NSZ užívány řadou fakult jako jedno z kritérií nebo i jako jediné kritérium pro přijetí na vysokou školu. NSZ se konají prezenčně nebo online; obě formy jsou zcela plnohodnotné a výsledky zkoušek v obou režimech jsou plně porovnatelné. 

Předmětem plnění ze strany společnosti Scio v rámci produktu NSZ je:

 • Logistické zabezpečení účasti zákazníka v NSZ, tedy zařazení účastníka NSZ na objednaný termín a konkrétní místo v konkrétní učebně a zajištění potřebných materiálů nutných k vykonání zkoušky / V případě online formy NSZ zajištění testovacího systému ScioLink, jehož provozovatelem je společnost Scio.
 • Předávání informací nutných k plnohodnotné účasti účastníka NSZ na jím objednané zkoušce (zveřejnění pozvánky na daný termín NSZ obsahující všechny důležité informace o přesné adrese místa konání NSZ, o dokladech a potřebách, které si uchazeč musí vzít k samotné zkoušce; v případě online NSZ pak informace o nezbytném technickém vybavení a pravidlech konání zkoušky v online podobě; informace o zveřejnění digitalizovaného záznamového archu, veřejné oponentury testů, výsledku zkoušky a další doplňkové komunikace)
 • Zajištění průběhu zkoušky prostřednictvím administrátorů a koordinátora v místě průběhu zkoušky; zajištění vyhodnocení záznamu prostřednictvím hodnotitelů online NSZ
 • Samotná zkouška spočívající v ověření obecných studijních předpokladů, případně znalostí, předem dohodnutým způsobem.
 • Automatické vyhodnocení záznamového archu (skenování a vyhodnocení prostřednictvím speciálního software).
 • Předání výsledku dané fakultě vysoké školy na základě pokynu účastníka, pokud fakulta tento způsob předávání výsledku akceptuje v rámci podmínek přijímacího řízení).
 • Poskytnutí Testu, jehož prostřednictvím byly v rámci NSZ ověřovány obecné studijní předpoklady či znalosti.
 • Specifikace ověřování obecných studijních předpokladů a znalostí v rámci NSZ.

Obecné studijní předpoklady a znalosti jsou v rámci NSZ ověřovány prostřednictvím testů vytvořených k tomuto účelu odborným způsobem. Testy používané v rámci NSZ splňují statistické normy platné pro měření výsledků vzdělávání (viz http://scio.cz/tvorba_testu/index.asp). Při přípravě testů společnost Scio stále počítá s možností, že některá úloha, která je součástí testu, může být zatížena vadou. V takovém případě může být úloha z testu, resp. z vyhodnocení jeho řešení, vyřazena (viz článek 14 těchto obchodních podmínek), aniž by to mělo jakýkoliv vliv na vypovídající hodnotu testu jako celku. Vyřazení úlohy ani neznevýhodňuje účastníky dané varianty testu oproti účastníkům jiných variant, a to vzhledem k tomu, že výsledek zkoušky není dán počtem dosažených bodů, ale tzv. harmonizovaným percentilem. Testy jsou koncipované od samého počátku tak, aby svůj účel plnohodnotně splnily i v případě, že by se v nich vyskytlo až 10 % chybných úloh, a to i když budou tyto úlohy vyřazené v rámci veřejné oponentury nebo ve vyhodnocení zůstanou. Tato skutečnost je prokazatelná hodnotami statistických kritérií, používaných k měření kvality celého testu, jako je průměrná diskriminace (průměrná schopnost jedné testové úlohy odlišit od sebe testované s různou mírou zjišťovaných schopností nebo znalostí) nebo reliabilita (přesnost měření) testu. Chyby v testech do uvedeného počtu tedy nejsou vadou zboží nebo poskytované služby. K odstranění takových chyb slouží dodatečná služba pro účastníky NSZ – a sice veřejná oponentura dle článku 14 těchto obchodních podmínek. Za chybnou úlohu se nepovažuje jakákoliv chyba v úloze, která nemá vliv na řešení úlohy, resp. dosažený počet bodů, a není chybnou ani úloha, která má více řešení. 

I.1.2 Oznámení a informace o NSZ pro účastníka NSZ

Společnost Scio poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se NSZ účastníkovi NSZ v elektronické podobě, a to prostřednictvím osobního profilu účastníka NSZ (článek 2) těchto Obchodních podmínek). Umístění informace v osobním profilu oznámí společnost Scio účastníkovi NSZ prostřednictvím e-mailové zprávy. Společnost Scio neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky účastníka NSZ.

I.2) Registrace zájemce o účast v NSZ

I.2.1 Povinnost registrace v internetovém obchodě společnosti Scio

Před podáním první přihlášky (objednávky) ke zkoušce v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen registrovat se v internetovém obchodě na webové adrese www.scio.cz/nsz/terminy. Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zájemce o účast v NSZ mohl obsluhovat svůj osobní profil, přihlašovat se závazně k NSZ a případně činit objednávky dalších produktů.

Registrovaný účastník NSZ má možnost sledovat aktuální stav svojí přihlášky, případně provádět v přihlášce změny. Registraci je nutno provést při první přihlášce (nebo při objednávce jiného zboží či služeb). Systém zájemce o účast v NSZ sám navede do registračního formuláře, kde zájemce o účast v NSZ vyplní nezbytné údaje. Úspěšná registrace zájemce o účast v NSZ je společností Scio potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zájemcem při registraci. Stejně tak je potvrzena každá přihláška ke zkouškám či jiná objednávka účastníka NSZ. Zájemce o účast v NSZ je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje – při zadání chybných nebo neúplných údajů společnost Scio nezaručuje, že přihláška ke zkouškám (či jiná objednávka) bude správně a včas vyřízena.

Registraci zájemce o účast v NSZ provede pouze jednou. Každou další přihlášku ke zkoušce (či jinou objednávku) provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

I.2.2 Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

I.3) Přihláška k NSZ

Přihláška k NSZ je objednávkou služeb spočívajících v umožnění účasti u NSZ a souvisejících služeb. Podrobněji viz odstavec 2.3 těchto Obchodních podmínek.

I.3.1 Řádná přihláška

Ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ se lze standardně přihlásit nejpozději do uzávěrky přihlášek každého z termínů NSZ zveřejněných na www.scio.cz/nsz. Je možné tak učinit prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz/nsz, případně telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Scio (tel. 234 705 555), nemůže-li zákazník učinit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu. Uzávěrky příjmu přihlášek jednotlivých termínů NSZ jsou stanoveny minimálně 15 dnů před konáním zkoušky.

I.3.2 Přihláška po uzávěrce

Jedná se o dodatečné přihlášení ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ. To je možné po uzávěrce přihlášek na jednotlivé termíny NSZ, nejpozději však pátý den před konáním zkoušky. Je možné tak učinit prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz/nsz případně telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Scio (tel. 234 705 555), nemůže-li zákazník učinit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu. Při podání přihlášky v režimu po uzávěrce účtuje společnost Scio mimořádný příplatek dle platného ceníku zveřejněného ke dni objednávky  na www.scio.cz/nsz. Tento příplatek pokrývá náklady na nutné individuální zpracování přihlášky a dodatečné zařazení zájemce o účast v NSZ ke zkoušce.

I.3.3 Mimořádná přihláška

V mimořádných případech je možné se ke zkoušce přihlásit osobně až na místě konání zkoušek v daném termínu, a to nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky. Takové přihlášení však bude umožněno pouze v případě, že to aktuální situace (kapacita a organizační možnosti) v místě konání zkoušky dovolí a za mimořádný příplatek dle ceníku platného ke dni objednávky. Tento příplatek pokrývá náklady na nutné individuální zpracování přihlášky a dodatečné zařazení zájemce o účast v NSZ ke zkoušce, a dále na organizaci a logistiku v místě konání zkoušky.

Tato varianta není přístupná pro online NSZ. 

I.3.4 Právní závaznost přihlášky

Přihláška se stává právně závaznou v okamžiku, kdy je společnosti Scio přihláška doručena (viz způsob podání přihlášky v odstavcích I.3.1, I.3.2 a I.3.3 Obchodních podmínek). Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke zkoušce e-mailovou zprávou na registrovanou e-mailovou adresu zájemce o účast v NSZ. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce. V případě mimořádné přihlášky na místě konání NSZ je účastníkovi NSZ předáno písemné potvrzení. Potvrzením přihlášky je mezi zájemcem o účast v NSZ a společností Scio uzavřena smlouva o poskytnutí služeb.

Pozor: Řádnou přihlášku nebo přihlášku v režimu po uzávěrce lze podat výhradně prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Scio případně telefonicky  (viz odstavec I.3.1 a I.3.2 Obchodních podmínek), nemůže-li zákazník učinit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu. Ke zkoušce není automaticky přihlášen uchazeč o studium na vysoké škole, který podá přihlášku na vysokou školu a zaplatí administrativní poplatek za přijímací řízení vysoké škole.

I.4) Náležitosti přihlášky k NSZ

I.4.1 Povinné náležitosti přihlášky (v přihlášce označeny hvězdičkou)

V přihlášce ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení účastníka NSZ
 • funkční e-mailovou adresu účastníka NSZ
 • preferovanou formu vykonání zkoušky (prezenčně či online) a v případě prezenční formy vybrané místo (město) konání zkoušky/zkoušek a její/jejich termín/y
 • pokyn/zákaz k poskytnutí osobních údajů a výsledků NSZ třetím osobám (více viz články I.15) a I.16) těchto Obchodních podmínek)
 • rodné číslo / datum narození účastníka, který nemá české RČ přidělené
 • souhlas s těmito Obchodními podmínkami a dále souhlas s Pravidly pro konání NSZ (více viz odstavec I.11.1 těchto Obchodních podmínek)
 • telefonický kontakt

I.4.2 Důsledky vynechání nebo chybného uvedení některé z povinných náležitostí přihlášky

Pokud zájemce o účast v NSZ nesplní svoji povinnost a v přihlášce nebudou řádně uvedeny všechny výše uvedené údaje, vystavuje se riziku omezených možností v rámci NSZ, případně neúspěšného přihlášení ke zkoušce/zkouškám (např. pokud zájemce o účast v NSZ uvede chybnou e-mailovou adresu, neobdrží pozvánku ke zkoušce, nedá-li pokyn k poskytnutí výsledků včetně dalších osobních údajů, nemohou být výsledky předány fakultám, neuvede-li rodné číslo, nemůže obdržet certifikát s výsledkem zkoušky/zkoušek).

Pozor: Pokud zájemce o účast v NSZ nesouhlasí s poskytnutím shora uvedených osobních údajů, zejm. pak rodného čísla, může za příplatek zkoušku/zkoušky absolvovat ve speciálním režimu, v němž nebude poskytnutí osobních údajů požadováno. Více viz článek 15) těchto Obchodních podmínek.

I.4.3 Změna údajů v přihlášce k NSZ

Údaje uvedené v přihlášce k NSZ může změnit pouze sám účastník v rámci osobního profilu na www.scio.cz/nsz. Účastník NSZ bere na vědomí, že přihláška je nepřenosná na jinou osobu, a proto nejsou možné žádné změny týkající se identifikace přihlášené osoby. Chybně zadané údaje lze opravit pouze pomocí formuláře v osobním profilu.

I.5) Cena NSZ

I.5.1 Výše ceny zkoušky v rámci NSZ

Výše ceny zkoušky a dalších poskytovaných služeb je určena ceníkem zveřejněným na www.scio.cz/nsz platným ke dni odeslání přihlášky ke zkoušce společnosti Scio a sestává se z ceny testu a ceny služeb poskytovaných v rámci realizace a vyhodnocení zkoušky.

Cena zkoušky závisí na zvolené variantě podle formy NSZ:

 • online NSZ
 • prezenční NSZ s možností změny na online NSZ do 5. dne před zkouškou

I.5.2 Náklady na doručení

Náklady na dodání a zasílání informací a materiálů spojených s přihláškou ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ nese společnost Scio.

Test je možné doručit vždy pouze v rámci absolvování zkoušky, účastník si jej tedy osobně vyzvedne v místě a v čase konání NSZ. V případě online NSZ je test účastníkovi zpřístupněn v aplikaci ScioLink. Jiný způsob doručení není možný. Po zkoušce má účastník test k dispozici ke stažení také ve svém osobním profilu.

I.6) Úhrada NSZ

I.6.1 Úhrada v případě řádné přihlášky

Při podání řádné přihlášky je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (dle odstavce I.3.4 těchto Obchodních podmínek), nejpozději však 12. den před termínem konání zkoušky, k němuž se platba vztahuje. Výjimka může být uvedena na webových stránkách www.scio.cz/nsz. Cena zkoušky je považována za uhrazenou dnem uvedeným u jednotlivých způsobů úhrady v odstavci 3.2 těchto Obchodních podmínek.

I.6.2 Úhrada v případě přihlášky po uzávěrce

Při podání přihlášky v režimu po uzávěrce je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ společně s administrativním poplatkem nejpozději 2. den před termínem konání zkoušky, k němuž se platba vztahuje.

I.6.3 Úhrada v případě mimořádné přihlášky

Při přihlášení až na místě konání zkoušky/zkoušek v daném termínu NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ společně s mimořádným příplatkem v hotovosti, a to v okamžiku přihlášení (uzavření smlouvy).

I.6.4 Úhrada poplatku za „změnu přihlášky na místě konání NSZ”

Při změně místa zkoušky dle odstavce I.7.3 těchto Obchodních podmínek provedené na místě samém je účastník NSZ povinen uhradit administrativní poplatek v hotovosti, a to v okamžiku provedení změny. Neuhradí-li účastník NSZ požadovanou platbu, nebude změna provedena a účastník NSZ může vykonat zkoušku pouze v místě, které je v souladu s přihláškou uvedeno v pozvánce, jinak se postupuje obdobně jako při neúčasti účastníka NSZ dle odstavce I.10.3 těchto Obchodních podmínek.

I.6.5 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, pak platbu za přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ lze uhradit jedním ze způsobů uvedených odstavci I.3.2 těchto Obchodních podmínek.

Stav své objednávky (včetně platby) může zájemce o účast v NSZ sledovat ve svém osobním profilu na www.scio.cz/nsz.

I.6.6 Neuhrazení ceny za přihlášku k NSZ

Nebude-li úhrada zkoušky provedena řádně a včas, společnost Scio na to upozorní zájemce o účast v NSZ v jeho osobním profilu a zároveň prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu tří dnů ode dne umístění upozornění o nezaplacení v osobním profilu. I v tomto případě však musí být platba připsána na účet v případě řádné přihlášky nejpozději 12. den před termínem konání zkoušky a v případě přihlášky po uzávěrce nejpozději 2. den před termínem konání zkoušky.

Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, je společnost Scio oprávněna od smlouvy se zájemcem o účast v NSZ odstoupit. Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) společnost Scio oznámí zájemci o účast v NSZ prostřednictvím e-mailové zprávy.

V případě, že společnost Scio od smlouvy neodstoupí a umožní zákazníkovi zkoušku vykonat, neobdrží účastník zkoušky její výsledek až do úplného uhrazení všech splatných pohledávek společnosti Scio.

I.7) Změna formy a místa konání NSZ

I.7.1 Místo (město) konání zkoušky/zkoušek

Místo konání prezenční zkoušky si vybírá účastník NSZ při vyplňování přihlášky. Místem se rozumí město konání zkoušky. V rámci města si konkrétní budovu konání zkoušky z logistických a organizačních důvodů vybrat nelze. Budovu konání zkoušky v rámci jednoho města lze změnit pouze postupem pro změnu místa konání zkoušky dle následujících odstavců.

I.7.2 Časové omezení změny místa konání NSZ

V přihlášce ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je možné změnit zvolené místo konání NSZ v daném termínu NSZ. Je možno tak učinit nejpozději 13. den před termínem konání zkoušky, k němuž se změna vztahuje, prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz.

I.7.3 Změna místa konání NSZ na místě samém

Pokud se účastník dostaví na jiné místo konání zkoušky (adresu), než které je v souladu s přihláškou uvedeno v pozvánce (bez toho, že by místo způsobem popsaným v odstavci I.7.2 změnil), bude mu umožněno zkoušku vykonat pouze v případě, že to aktuální situace (kapacita a organizační možnosti) v místě konání zkoušky dovolí. Za změnu místa konání zkoušky provedenou na místě samém společnost Scio účtuje s ohledem na vyšší náklady spojené s organizací a logistikou změny poplatek uvedený na www.scio.cz/nsz (viz také odstavec I.6.4 těchto Obchodních podmínek).

I.7.4 Změna místa konání NSZ společností Scio

Společnost Scio si v případě nutnosti vyhrazuje právo změnit účastníkům NSZ místo konání zkoušky/zkoušek (do nejbližšího dostupného místa konání NSZ). Účastníci NSZ budou společností Scio o takové změně vždy ihned, nejpozději 2 dny před zkouškou  informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém osobním profilu na https://eshop.scio.cz/Profile. O možnosti provedení takové změny u konkrétního místa konání NSZ je účastník NSZ informován při vyplňování přihlášky.

I.7.5 Změna prezenční NSZ na online NSZ a naopak

V případě, že se v daném termínu konají prezenční i online NSZ, mohou účastníci i po objednání měnit formu NSZ z prezenční na online a naopak.
Účastník, který si objednal online NSZ, může změnit formu zkoušky na prezenční NSZ, a to do 13. dne před termínem konání zkoušky, k němuž se změna vztahuje.. Zákazník je povinen uhradit rozdíl ceny online NSZ a prezenční NSZ, a to do 5. dne před zkouškou do půlnoci.

Účastník, který si objednal prezenční NSZ s možností změny na online NSZ, může změnit formu zkoušky na online NSZ, a to do 5. dne před termínem konání zkoušky, k němuž se změna vztahuje. Vzhledem k tomu, že společnost Scio začíná s přípravou prezenční zkoušky ihned po uskutečnění objednávky (zarezervování místa v učebně, vytištění testu, atd.), rozdíl mezi cenou prezenční NSZ a online NSZ se zákazníkovi v případě takové změny nevrací.

Změnu provede účastník prostřednictvím osobního profilu na https://eshop.scio.cz/Profile.

I.7.6 Změna prezenčních NSZ na online NSZ ze strany společnosti Scio

Společnost Scio si vyhrazuje právo ze závažného důvodu (zejména nikoliv však pouze s ohledem na epidemiologickou situaci či jinou objektivní překážku) zrušit konání prezenční zkoušky. V takovém případě změní formu zkoušky všem přihlášeným účastníkům na online a oznámí tuto změnu účastníkům neprodleně prostřednictvím e-mailové zprávy a zveřejněním v jejich osobním profilu. Po takové změně má účastník možnost měnit svoji přihlášku (změnit termín na některý z následujících) či přihlášku zrušit v souladu s těmito obchodními podmínkami. V případě, že účastník již nemůže udělat změnu (ke změně na online NSZ došlo později než 13. den před příslušným termínem NSZ, nebo se jedná o poslední termín NSZ v daném akademickém roce), a zároveň nemůže konat zkoušku ve formě online NSZ, může společnost Scio požádat o zrušení přihlášky a vrácení uhrazené ceny. Takovou žádost včetně jejího odůvodnění je třeba odeslat společnosti Scio do 3 dnů od oznámení o změně na online NSZ.  

Změna na online NSZ dle tohoto odstavce může proběhnout i jen pro některá místa konání prezenčních NSZ (zejm. v případě, kdy protiepidemická opatření budou v daném místě přísnější než ve zbytku republiky). V takovém případě může účastník provést změnu i na jiné místo konání prezenčních NSZ, pro které takové omezení neplatí, avšak vždy pouze v souladu s termíny stanovenými těmito obchodními podmínkami (do 13. dne před termínem NSZ). 
Změna na online NSZ proběhne i v případě, že protiepidemická opatření pouze omezí kapacitu pro konání prezenčních NSZ tak, že společnost Scio nebude moci zajistit prezenční formu NSZ pro všechny přihlášené účastníky. 

Tato změna v důsledku protiepidemických opatření je předvídána již při uzavření smlouvy s účastníkem a proto nemůže být důvodem pro odstoupení od smlouvy účastníkem.

I.7.7 Změna online NSZ na prezenční NSZ ze strany společnosti Scio z důvodu porušení pravidel online NSZ účastníkem

Společnost Scio si vyhrazuje právo změnit online NSZ na prezenční NSZ účastníkovi, u kterého zjistí v některém z předcházejících termínů NSZ porušení pravidel online NSZ, a to bez ohledu na to, zda porušení pravidel vedlo ke získání neoprávněné výhody takového účastníka či nikoliv.

V případě, že k takové změně dojde, vyzve společnost Scio účastníka, aby ve stanovené lhůtě zvolil místo, kde bude NSZ konat. Pokud účastník místo v určené lhůtě nezvolí, bude mu určeno společností Scio podle aktuálně dostupných kapacit.

 

I.8) Změna termínu konání NSZ

I.8.1 Změna termínu konání zkoušky/zkoušek

Účastník NSZ má právo v rámci téhož místa změnit termín konání zkoušky. Změnit termín lze nejpozději 13. den před daným termínem NSZ prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz. Informace o termínech konání NSZ jsou k dispozici tamtéž.

I.8.2 Časové omezení provedení změny termínu NSZ

Termín konání lze tímto způsobem změnit nejpozději 13. den před termínem konání zkoušky/zkoušek, k němuž se změna vztahuje.

I.8.3 Změna termínu konání NSZ společností Scio

Společnost Scio si v případě nepříznivé epidemiologické situace či z jiných závažných objektivních důvodů  (ať už nebude možné konat prezenčně NSZ vůbec či v případě omezení kapacity jednotlivých zkušebních míst) vyhrazuje právo změnit termín NSZ na pozdější datum, a to v případě nutnosti i opakovaně. Účastníci NSZ budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém osobním profilu na https://eshop.scio.cz/Profile. Tato změna v důsledku protiepidemických opatření je předvídána již při uzavření smlouvy s účastníkem a proto nemůže být důvodem pro odstoupení od smlouvy účastníkem. 

 

I.9) Doručení pozvánky k NSZ

I.9.1 Pozvánka k NSZ

Každému účastníkovi NSZ, který má řádně objednanou a uhrazenou zkoušku/zkoušky, umístí společnost Scio pozvánku ke zkoušce/zkouškám do jeho osobního profilu, a to nejdříve 10 a nejpozději 2 dny před termínem (dnem) konání zkoušky/zkoušek, v případě přihlášky v režimu „po uzávěrce” nejpozději 2 dny před termínem konání zkoušek. Umístění pozvánky v osobním profilu oznámí společnost Scio účastníkovi NSZ prostřednictvím e-mailové zprávy. Pozvánka bude pouze v elektronické podobě.

 

I.10) Zrušení a storno přihlášky k NSZ, odstoupení od smlouvy zákazníkem

I.10.1 Zrušení přihlášky k NSZ ze strany zájemce o účast v NSZ

Přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ oprávněn zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednané zkoušky/zkoušek v rámci NSZ. Přihlášku k NSZ může zrušit pouze sám účastník NSZ prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

I.10.2 Storno přihlášky k NSZ ze strany účastníka NSZ

Po uhrazení ceny objednané zkoušky/zkoušek je účastník NSZ oprávněn přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ stornovat (tzn. zrušit již zaplacenou přihlášku). Objednávku NSZ lze stornovat pouze prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz vyplněním a odesláním stornovacího formuláře, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na storno.

Storno nejpozději 13 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek

V případě, že účastník NSZ stornuje svou přihlášku ke zkoušce nejpozději 13 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek, pak je účastníkovi NSZ vráceno 65 % uhrazené částky za příslušnou zkoušku a související produkty. Zbývajících 35 % uhrazené částky je společnost Scio oprávněna účtovat jako náhradu nákladů spojených s přípravou organizace zkoušky a za test s klíčem správných řešení, který zákazník obdrží e-mailem do 14 dnů po termínu zkoušky.

Storno v rozmezí 12–0 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek

V období od 12. dne před zkouškou až do jejího konání už společnost Scio zajišťuje přípravu zkoušky (poskytuje služby) všem účastníkům stejně bez ohledu na to, zda se účastník zkoušky nakonec zúčastní či nikoliv. V případě storna v této době proto účastníkovi nebude vrácena žádná část uhrazené ceny. Zákazník obdrží e-mailem do tří dnů od termínu zkoušky test s klíčem správných řešení.

Storno z technických důvodů v rozmezí 8-3 dny před termínem zkoušky/zkoušek

V případě, že účastník online NSZ splní minimální technické požadavky dle odstavce I.20.1 těchto Obchodních podmínek na zařízení, ze kterého chce zkoušku absolvovat,včas se pokusí absolvovat Povinnou kontrolu zařízení dle odstavce I.20.4 těchto Obchodních podmínek a ani s pomocí technické podpory společnosti Scio neprojde Povinnou kontrolou zařízení s kladným výsledkem, je oprávněn

 • buď stornovat svoji přihlášku a pak je účastníkovi NSZ vráceno 65 % uhrazené částky za příslušnou zkoušku a související produkty. Zbývajících 35 % uhrazené částky je společnost Scio oprávněna účtovat jako náhradu nákladů spojených s přípravou organizace zkoušky a za test s klíčem správných řešení, který zákazník obdrží e-mailem do tří dnů po termínu zkoušky. .
 • nebo po zaplacení doplatku dle ceníku uvedeného na stránce https://scio.cz/nsz/ceny-a-platby.asp se dostavit na místo konání prezenčních NSZ a vykonat zkoušku prezenčně. Společnost Scio však nemůže vždy zaručit volné kapacity na místě zvoleném účastníkem.

I.10.3 Neúčast přihlášeného účastníka při zkoušce

V případě, že se přihlášený účastník NSZ zkoušky nezúčastní, platí pro práva a povinnosti smluvních stran ustanovení odstavce I.10.2, písmeno b. přiměřeně (tzn., že bude postupováno jako v případě storna 0 dnů před termínem zkoušky). Toto platí i v případě, kdy účastníkovi neumožní účast na prezenčním termínu nařízená karanténa/izolace. 

I.10.4 Odstoupení od smlouvy účastníkem NSZ

Účastník NSZ má ve smyslu ustanovení § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, resp. od převzetí zboží, avšak nejpozději 13 dní před termínem Národních srovnávacích zkoušek. Dvanáctý den před termínem NSZ započne společnost Scio s poskytováním služeb spočívajících v organizační přípravě NSZ. V této době také společnost Scio pro každého účastníka NSZ individuálně připraví zadání testu, který bude v rámci zkoušky absolvovat (test bude označen jedinečným kódem). Účastník NSZ s tímto termínem zahájení poskytování služeb souvisejících s NSZ a upravením testu pro osobu každého jednotlivého účastníka NSZ výslovně souhlasí.

Odstoupení od smlouvy musí účastník NSZ učinit způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje, takovým způsobem je odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře, který nalezne ve svém osobním profilu. Účinnost jiného způsobu odstoupení od smlouvy vzhledem k závažnosti možných důsledků takového úkonu (neúčast u NSZ, nesplnění podmínek pro přijetí na vybranou vysokou školu) bude posouzena společností Scio vždy individuálně a v případě pochybností bude účastník NSZ požádán o naplnění formy dle předchozího odstavce nebo jiné dostačující formy odstoupení.

I.10.5 Postup vrácení peněz při stornování přihlášky či odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce I.10.4 těchto Obchodních podmínek nebo stornování přihlášky dle odstavce I.10.3 těchto Obchodních podmínek vrátí společnost Scio peněžní prostředky přijaté od účastníka NSZ do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy účastníkem NSZ, a to v souladu s ustanovením odstavce 5.6 těchto Obchodních podmínek.

 

I.11) Průběh NSZ, fotografování u zkoušek / záznam z online NSZ, námitka k průběhu zkoušky

I.11.1 Pravidla NSZ

O průběhu zkoušky/zkoušek v rámci prezenčních NSZ bude účastník NSZ informován prostřednictvím dokumentu „Informace o průběhu NSZ” který obsahuje Pravidla pro prezenční NSZ. Účastník online NSZ bude poučen o pravidlech, která je třeba dodržovat při absolvování zkoušky v online režimu „Pravidla online NSZ“ (dále společně „Pravidla NSZ“). Účastník obdrží Pravidla společně s pozvánkou k NSZ. Průběh zkoušky/zkoušek NSZ je předem definován a je pro všechny účastníky naprosto shodný. Veškeré úkony a pravidla související s řádným průběhem NSZ (kontrola OP, fotografování, zákaz opisování či používání mobilního telefonu, zákaz přítomnosti třetí osoby či zakázaných předmětů při online NSZ apod.) v souladu Pravidly je účastník povinen akceptovat, v opačném případě se zkoušky nemůže zúčastnit. V případě nedodržení Pravidel, bude výsledek zkoušky vyhodnocen jako neplatný (odstavec I.12.4 těchto Obchodních podmínek), z prezenční zkoušky může být účastník vyloučen a její výsledek nebude vyhodnocen.

Účastník může předem požádat o udělení výjimky z některého z Pravidel online NSZ, a to pouze ze závažných důvodů (zdravotní omezení, zvláštní vzdělávací potřeby). Na žádost společnosti Scio existenci takového závažného důvodu doloží individuálně dohodnutým způsobem. 

Aplikace ScioLink může uchazečům poskytovat průběžnou zpětnou vazbu ohledně kvality nahrávaného záznamu (např. jas, kontrast, světelnost, kvalita nahrávání). Dále může aplikace ScioLink poskytovat zpětnou vazbu o porušení pravidel (například přítomnost nedovolených předmětů v místnosti nebo více osob) a o spuštěných nepovolených programech. Tato zpětná vazba je vždy pouze informativní, jejím účelem je instruovat uchazeče tak, aby si zajistil co nejlepší podmínky pro dodržení pravidel konání online zkoušky. Je však zodpovědností účastníka, že pravidla bude dodržovat, tedy to, že ho aplikace ScioLink na porušení pravidel v průběhu zkoušky neupozorní, neznamená, že porušení nemůže být shledáno dodatečně při vyhodnocení záznamu. Veškeré záznamy jsou vždy následně vyhodnoceny školenými hodnotiteli společnosti Scio.

I.11.2 Sankce za porušení pravidel průběhu NSZ

Porušení Pravidel dle odstavce I.11.1 těchto Obchodních podmínek bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností a podmínek průběhu zkoušek, přičemž v těchto případech nebude účastníkovi umožněno zkoušku dokončit a absolvovat.

V případě porušení pravidel při online NSZ může společnost Scio postupovat podle odstavce I.7.6.

I.11.3 Pořizování fotografií

Součástí poskytování služby NSZ v prezenčním režimu je i pořizování fotografií, popř. videozáběrů z místností, v nichž probíhají zkoušky v rámci NSZ, za účelem zajištění a budoucího ověření regulérního průběhu zkoušky. Součástí poskytování služby NSZ v online režimu je pořizování video a audio záznamu z průběhu zkoušky a dále záznamu z obrazovky počítače účastníka po dobu absolvování zkoušky. Více informací na stránce o ochraně osobních údajů.

I.11.4 Námitka k průběhu zkoušky

Po zkoušce má každý účastník ve svém osobním profilu zpřístupněný formulář pro podání námitky k průběhu zkoušky. Aby mohlo být vyhodnocení námitky případně zohledněno při vyhodnocení samotné zkoušky, je nezbytné, aby námitka byla podána nejpozději 2 dny od termínu NSZ, ke kterému se vztahuje. Později podanou námitku již při vyhodnocení zkoušky nelze zohlednit. Rovněž nelze zohlednit námitky proti průběhu zkoušky podané jinou formou.

Podání námitky může být podkladem pro pozdější reklamaci, případně k rozhodnutí o platnosti či neplatnosti výsledku z důvodu porušení Pravidel NSZ. 

 

I.12) Výsledek NSZ

I.12.1 Předběžné výsledky

Po vykonání zkoušky je účastníkovi zpřístupněn předběžný výsledek bezprostředně po té, co jsou zpracovány záznamové archy v případě prezenčních NSZ nebo výsledky testů z testovací aplikace v případě online NSZ. Tento výsledek má podobu předběžného percentilu. Tento výsledek není definitivní, neboť nezohledňuje výsledky veřejné oponentury a v případě online NSZ ani vyhodnocení regulérnosti (dodržení pravidel pro absolvování zkoušky v online podobě). Tento výsledek není použitelný pro přijímací řízení na fakulty. Jedná se o placenou službu nad rámec samotné NSZ a jejího definitivního výsledku. 

I.12.2 Doba zveřejnění definitivních výsledků

Definitivní výsledky budou zpřístupněny nejdříve 14 dnů po termínu konání zkoušky/zkoušek a nejpozději ve lhůtě 20 dnů po termínu konání zkoušky/zkoušek. Výsledky budou v osobním profilu přístupné do 31. 8. roku, v němž končí přijímací řízení, v rámci kterého mají být výsledky NSZ použity. Po tomto datu budou dostupné jen souhrnné výsledky v archivu v osobním profilu.

I.12.3 Podoba definitivního výsledku

Výsledek samotného testu má podobu skóre. Výsledek zkoušky/zkoušek NSZ, který je platný v rámci přijímacího řízení na fakultách, bude mít podobu percentilu, případně přepočteného ( = harmonizovaného) percentilu. Více o harmonizovaném percentilu najdete na https://scio.cz/nsz/percentil.asp.

V testu Obecných studijních předpokladů, Všeobecných študijných predpokladov a Základů společenských věd se bude přepočet provádět pro každý z oddílů testu zvlášť. Pro každý test (resp. oddíl testu) a termín vznikne přepočítávací tabulka mezi skórem a percentilem. Tyto tabulky budou zveřejněny spolu s definitivními výsledky dle odstavce I.12.2 těchto Obchodních podmínek.

I.12.4 Neplatný výsledek 

Výsledky NSZ tak, jak jsou předávány fakultám a jak jsou použity v přijímacím řízení, musí splňovat přísná kritéria na správnost a vzájemnou porovnatelnost znalostí a schopností jednotlivých účastníků NSZ. Společnost Scio se za to, že výsledky NSZ mají takové vlastnosti, fakultám i všem účastníkům zaručuje. A v případě, kdy společnost Scio nemůže zaručit, že výsledek takové vlastnosti má, nemůže být takový výsledek v přijímacím řízení použit. Společnost Scio v takovém případě rozhodne o neplatnosti výsledku. 

Výsledek je neplatný vždy, pokud v průběhu zkoušky (jak online, tak prezenční) dojde k porušení Pravidel (odstavec I.11.1 těchto Obchodních podmínek), v důsledku kterého nemůže společnost Scio zaručit, že účastník nezískal či nemohl získat neoprávněnou výhodu oproti ostatním účastníkům. K odhalení porušení pravidel slouží zejména dohled u prezenčních NSZ, záznamy z online NSZ, ale i další postupy vyhodnocení průběhu zkoušky (např. analýzy odpovědí účastníka). 
O neplatnosti výsledku společnost Scio účastníka informuje neprodleně po vyhodnocení průběhu zkoušky a zároveň mu sdělí, k jakému porušení pravidel došlo. 

V případě, že účastník nesouhlasí s rozhodnutím o neplatnosti výsledku jeho zkoušky, má možnost požádat o přezkoumání rozhodnutí o neplatnosti hodnotící komisí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o neplatnosti pak musí podat do 48 hodin od okamžiku, kdy obdržel rozhodnutí o neplatnosti výsledku. V této žádosti účastník uvede všechny podstatné okolnosti a důvody pro podání žádosti. K podání žádosti slouží formulář v osobním profilu účastníka, jehož prostřednictvím je žádost doručena přímo hodnotící komisi. Tato forma je nezbytná proto, aby všechny žádosti byly řádně a včas posouzeny hodnotící komisí. Na pozdě podanou žádost o přezkum nebude brán zřetel.  

Komise na základě žádosti o přezkum znovu vyhodnotí záznam ze zkoušky a zhodnotí všechny účastníkem v žádosti uvedené okolnosti a důvody a znovu rozhodne o regulérnosti či neregulérnosti zkoušky. Rozhodnutí komise je konečné. 

V případě, že bude zkouška vyhodnocena jako neregulérní, bude účastníkovi vystaveno potvrzení o účasti na zkoušce a jejím výsledku s odůvodněním, proč byla zkouška vyhodnocena jako neregulérní a proč bylo rozhodnuto o neplatnosti výsledku. Toto potvrzení bude účastníkovi zpřístupněno prostřednictvím osobního profilu.

Neplatný výsledek nebude společností Scio předán fakultě. 

 

I.13) Doručení výsledku NSZ

I.13.1 Skóre a zveřejnění záznamových archů

Každému účastníkovi NSZ, který si řádně objednal a řádně a včas uhradil platbu za přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ a NSZ se zúčastnil, zašle společnost Scio e-mailovou zprávou informaci o zpřístupnění záznamových archů účastníka NSZ a o dosaženém skóre v osobním profilu. Záznamové archy a dosažené skóre budou na webových stránkách www.scio.cz/nsz prostřednictvím osobního profilu přístupné v termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz a přístupné zůstanou do 31. 8. roku, v němž končí přijímací řízení, v rámci kterého mají být výsledky NSZ použity.

I.13.2 Výsledky zkoušek

Výsledky (percentil nebo harmonizovaný percentil) budou na webových stránkách www.scio.cz/nsz přístupné v termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz. Výsledky jsou přístupné prostřednictvím osobního profilu. O zpřístupnění výsledků bude účastník informován prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou uvedl v přihlášce k NSZ.

I.14) Veřejná oponentura zadání testu a klíče správných řešení

I.14.1 Průběh veřejné oponentury zadání testu nebo klíče správných řešení

V termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz budou po dobu veřejné oponentury v osobních profilech účastníků zkoušky zveřejněna zadání zkoušek a klíče správných řešení. Pokud je účastník NSZ přesvědčen o tom, že zadání testu nebo klíč správných řešení obsahuje chybu, může se prostřednictvím svého osobního profilu účastnit veřejné oponentury. Veřejná oponentura je zahájena zpravidla v den konání zkoušky a ukončena 3. den po termínu konání zkoušek. Ke každému termínu zkoušek je toto období konkretizováno na adrese www.scio.cz/nsz. Podrobnosti a pravidla účasti ve veřejné oponentuře může účastník nalézt na www.scio.cz/nsz/verejna-oponentura.asp

I.14.2 Činnost a závěry nezávislé odborné komise

Shledá-li odborná komise, že podnět je důvodný a zadání úlohy nebo klíč správných řešení jsou skutečně chybné, může doporučit buď vyřazení úlohy z dalšího hodnocení testu, nebo uznání více než jedné odpovědi jako správné (toto je jediná výjimka z pravidla, že každá úloha má pouze jedno správné řešení). Způsob řešení námitky zvolí odborná komise podle jeho vhodnosti v konkrétním případě a toto řešení je platné pro všechny účastníky daného testu. V případě námitky k úloze, zařazené duplicitně ve více variantách testu, bude řešení platné pro všechny tyto varianty.

Doporučení odborné komise bude všem účastníkům daného termínu NSZ umístěno v osobním profilu společně s definitivními výsledky. Doporučení komise je konečné a neměnné. Společnost Scio se zavazuje přijmout doporučení Komise a řídit se jím, v opačném případě je společnost Scio povinna svůj postup řádně odůvodnit.

I.14.3 Řešení chyby v testu mimo veřejnou oponenturu

Zjistí-li společnost Scio chybu v zadání testu v rámci NSZ v takové době, kdy už zadání nelze změnit, pak takovou úlohu z hodnocení zkoušky vyřadí pro všechny účastníky NSZ v příslušném termínu.

Pozor: Veřejná oponentura v rámci NSZ není reklamací a ani nemá reklamaci nahradit. Veřejná oponentura je službou pro účastníky NSZ a způsob, jak udělat testování v rámci NSZ transparentnější. Chyba v testu nutně nemusí být vadou poskytované služby, celá koncepce testů s možností výskytu určitého počtu chyb počítá (viz odstavec I.1.1 těchto Obchodních podmínek). Jedná se tedy o dva nezávislé a oddělené procesy. Více k reklamacím v odstavci I.19.3 těchto Obchodních podmínek. Veřejná oponentura také není totožná s podáním žádosti o přezkum proti rozhodnutí fakulty o nepřijetí ke studiu.

I.15) Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků společnosti Scio a účastníků NSZ v souladu s ustanovením článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou k dispozici na stránce ochrana osobních údajů.

Pozor: Pokud účastník NSZ nesouhlasí s poskytnutím rodného čísla či jiných osobních údajů společnosti Scio, může za příplatek zkoušku/zkoušky absolvovat ve speciálním režimu, v němž nebude poskytnutí osobních údajů požadováno. Příplatek činí 1 000 Kč za jednu zkoušku, přičemž slouží k pokrytí zvýšených administrativních a dalších nákladů společnosti Scio. Výsledky zkoušky, která proběhne v tomto speciálním (anonymním) režimu, nebudou nikdy (ani po dodatečném poskytnutí identifikačních údajů účastníka) předány žádné fakultě VŠ ani žádnému dalšímu subjektu, kde by výsledek NSZ mohl hrát nějakou roli. Takový výsledek slouží pouze potřebám účastníka zkoušky. Zkouška, která proběhne v tomto speciálním (anonymním) režimu, není certifikována. Pokud chcete zkoušku konat v tomto režimu, kontaktujte nás.

I.16) Pokyn k poskytnutí výsledků NSZ

I.16.1 Pokyn k poskytnutí výsledků zkoušek

Účastník NSZ v rámci elektronické přihlášky k NSZ (viz článek I.4) těchto Obchodních podmínek) může udělit společnosti Scio pokyn, aby poskytla třetímu subjektu (vysoké škole), který označil v přihlášce, výsledek zkoušky/zkoušek, a to včetně jeho identifikačních údajů. Udělení pokynu zavazuje společnost Scio ke zpracování, jakož i poskytnutí identifikačních údajů účastníka a jeho výsledků zkoušky/zkoušek příslušnému třetímu subjektu (vysoké škole). Uvedený pokyn je platný a účinný pro všechny zkoušky, které účastník NSZ vykoná.

I.16.2 Změna pokynu

Pokyn k poskytnutí výsledků zkoušky/zkoušek, včetně osobních údajů, může účastník změnit. Změnit pokyn je možné pouze v rámci osobního profilu na stránkách www.scio.cz/nsz. Změnu může účastník provést nejpozději 4 dny po zkoušce .

I.16.3 Předání výsledku fakultám VŠ

Společnost Scio předá fakultám VŠ, které přijímají uchazeče na základě výsledku zkoušky/zkoušek v rámci NSZ, výsledky těch účastníků NSZ, kteří k tomu výslovně dali pokyn. Bez tohoto pokynu nelze výsledek fakultám VŠ předat.

Společnost Scio neručí za to, že předaný výsledek bude v přijímacím řízení konkrétní fakulty VŠ zohledněn. Na www.scio.cz/nsz jsou k dispozici základní informace o podmínkách, které je nutno pro zohlednění výsledku splnit. Aktuální a úplné informace je třeba ověřit vždy na webových stránkách jednotlivých fakult. Aktuální seznam fakult využívajících výsledky NSZ je uveden na adrese www.scio.cz/nsz.

I.16.4 Použití neplatného výsledku v přijímacím řízení na fakultu VŠ

Neplatný výsledek společnost Scio fakultě nepředá. Pokud jej účastník v přijímacím řízení fakultě předloží a fakulta požádá společnost Scio o vyjádření k důvodům rozhodnutí o neplatnosti, společnost Scio fakultě takové vyjádření poskytne. 

 

I.17) Archivace dat účastníků NSZ

Informace o archivaci a skartačních lhůtách naleznete na stránce o ochraně osobních údajů.

I.18) Sociální slevy v NSZ

I.18.1 Podmínky poskytnutí a výše sociální slevy

Zájemci o účast v NSZ, kteří v souladu s právními předpisy o sociálním zabezpečení (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů) prokážou tzv. sociální potřebnost a splní další kritéria stanovená těmito obchodními podmínkami, se společnost Scio zavazuje poskytnout sociální slevu. Sleva bude poskytnuta v následujícím rozsahu: každá jednotlivá zkouška bude poskytnuta bez registračního poplatku (tzn. sestava „min” zadarmo – u sestav s doplňkovými službami navíc bude cena adekvátně snížena); na všechny další produkty a služby společnosti Scio sleva 100 % z aktuální ceny, přičemž takto poskytnutá sociální sleva je omezena na odběr dalších produktů a služeb do 2000 Kč/školní rok. O slevu nelze žádat opakovaně a lze ji uplatnit pouze jednorázově (pouze v rámci jedné objednávky/přihlášky k NSZ).

I.18.2 Náležitosti žádosti o poskytnutí slevy

O přiznání sociální slevy společnost Scio rozhodne na základě žádosti zájemce o účast v NSZ. K uvedené žádosti je zájemce o účast v NSZ povinen předložit: 

 • rozhodnutí (příp. ověřenou kopii) příslušného orgánu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení o přiznání přídavku na dítě (viz § 17, 18 c) zákona č. 117/1995 Sb.) tak, jak je aktuálně uvedena na internetové stránce MPSV – Přídavek na dítě (pro účastníky ze Slovenské republiky v súlade s ustanovením §25 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi). V případě jiné dávky státní sociální podpory bude žádost včetně potřebných dokladů posouzena společností Scio individuálně.
 • platební rozpis vystavený úřadem práce, ze kterého plyne, že byl zájemce o účast v NSZ příjemcem dávky v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém žádá o přiznání sociální slevy

Formulář pro odeslání žádosti o slevu

I.18.3 Rozhodování o poskytnutí sociální slevy

Po splnění shora uvedených podmínek společnost Scio rozhodne o přiznání resp. nepřiznání sociální slevy. O tomto rozhodnutí bude zájemce o účast v NSZ informován do 14 dní telefonicky nebo e-mailem a současně s tím mu bude sdělen postup, jak slevu při objednání v eshopu uplatnit.

Pozor: Na poskytnutí sociální slevy účastník NSZ nemá právní nárok a je poskytována na základě rozhodnutí společnosti Scio, a to v závislosti na splnění podmínek stanovených pro její poskytnutí. Sociální slevu je možné poskytnout pouze před učiněním objednávky. Zpětně, tedy na již objednané produkty a služby, nelze sociální slevy vztáhnout. Stejně tak sociální slevy nebudou poskytovány na již zlevněné produkty (tzv. „balíčky”).

I.19) Reklamace a reklamační řád

Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, vztahují se na reklamace v rámci NSZ přiměřeně ustanovení obecné části obchodních podmínek společnosti Scio o reklamaci a reklamačním řízení (článek 6) a odpovídající ustanovení platných právních předpisů. Tento článek upravuje pouze specifické situace v rámci NSZ.

I.19.1 Reklamace samotného průběhu zkoušek

V případě, že se v průběhu zkoušky vyskytne jakýkoliv problém, který by mohl být posouzen jako vada poskytované služby, je účastník NSZ oprávněn zkoušku reklamovat.

Reklamaci může účastník NSZ provést dvojím způsobem:

 1. a) reklamace samotného průběhu zkoušek vznesením námitky k průběhu zkoušky v Protokolu účastníka o průběhu zkoušky, resp. v případě online NSZ vyplněním formuláře po skončení zkoušky (dále jen „Protokol”)

Tento způsob uplatnění reklamace společnost Scio účastníkovi NSZ doporučuje, neboť umožní společnosti Scio přezkoumat průběh zkoušky a reklamaci vyřešit efektivněji, než pokud bude reklamace uplatněna až s časovým odstupem. Pokud tedy účastník NSZ v Protokolu účastníka o průběhu zkoušky označí volbu „Ano – vznáším námitku k průběhu zkoušky“, pak společnost Scio přezkoumá vznesenou námitku ihned, ještě před vyhodnocením zkoušky a o výsledku přezkoumání účastníka NSZ ihned e-mailem informuje.

Způsob vyřešení takové reklamace ze strany společnosti Scio:

 • shledá-li společnost Scio, že námitka uvedená v protokolu není oprávněná (zejména tehdy, pokud namítaná skutečnost nemohla mít vliv na průběh a výsledek zkoušky), pak námitku zamítne, zkouška bude standardně vyhodnocena
 • shledá-li společnost Scio, že námitka je oprávněná v tom smyslu, že se v průběhu zkoušky vyskytla okolnost, kterou společnost Scio sice nemohla ovlivnit, avšak která mohla mít dopad na průběh a výsledek zkoušky, pak společnost Scio nabídne účastníkovi NSZ možnost volby – buď mu bude zkouška standardně vyhodnocena, anebo zkouška vyhodnocena nebude a bude mu poskytnut nový termín zdarma
 • shledá-li společnost Scio, že námitka je oprávněná v tom smyslu, že došlo k pochybení společnosti Scio, které mohlo ovlivnit průběh a výsledek zkoušky, pak bude účastníkovi i tak zkouška vyhodnocena a zároveň mu bude nabídnut nový termín zdarma

Pozor: Reklamace uplatněné tímto způsobem budou tedy řešeny vždy přednostně, a to ještě před zpracováním výsledků a vyhodnocením zkoušky. Ostatní protokoly budou kontrolovány a vyhodnocovány postupně později.

 1. b) reklamace samotného průběhu zkoušek kdykoliv později

V případě, že účastník zkoušky zaškrtne v „Protokolu účastníka o průběhu zkoušky“ možnost „ne – nevznáším námitku“ a přesto do protokolu vyplní výhrady k průběhu zkoušky, bude se takovými výhradami v protokolu uvedenými společnost Scio zabývat až po vyhodnocení zkoušky.

Obdobně bude postupovat společnost Scio i v případě, že účastník uplatní reklamaci průběhu zkoušky kdykoliv později.

V případě takové reklamace vztahujících se k průběhu zkoušky v rámci NSZ bez označení „ano – vznáším námitku“ v „Protokolu o průběhu zkoušky” se může stát, že i přes veškerou snahu společnosti Scio již situace v průběhu zkoušky nebude moci být přezkoumána a reklamace by z toho důvodu musela být zamítnuta.

Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

I.19.2 Reklamace – námitka proti vyloučení účastníka prezenční zkoušky

Podmínky pro vyloučení účastníka zkoušky jsou uvedeny v dokumentu „Informace o průběhu NSZ” (viz článek 11 těchto obchodních podmínek). Při vyloučení účastníka bude administrátorem zkoušky vyplněn protokol o vyloučení. Uvedený protokol bude ve většině případů prakticky jediným důkazním materiálem pro posouzení případné reklamace, a je proto v zájmu účastníka NSZ, aby do protokolu uvedl veškeré relevantní skutečnosti a protokol podepsal, případně už jeho prostřednictvím podal reklamaci – námitku proti vyloučení účastníka ze zkoušky.

Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi NSZ nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

I.19.3 Reklamace chyby v testu

Vzhledem k tomu, že společností Scio jsou předem přesně stanoveny kvalitativní vlastnosti zkoušky, zejména počet úloh, které mohou být chybné a jako takové případně vyřazeny, aniž by utrpěla kvalita a bezvadnost poskytnuté služby, a vzhledem k tomu, že prodávaný test je určený k užití zejména při zkoušce NSZ, upozorňuje společnost Scio účastníky NSZ, že v případě reklamace úlohy do uvedeného stanoveného počtu možných chybných úloh, je pravděpodobné, že reklamace bude jako nedůvodná zamítnuta. Nicméně každá taková reklamace bude samozřejmě řešena individuálně.
Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi NSZ nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

Poznámka: Rozdíl mezi řešením chyb v testu reklamací a vyřazením úlohy na základě rozhodnutí odborné komise ve veřejné oponentuře (dle článku I.14) těchto Obchodních podmínek): v případě podání podnětu k přezkumu odbornou komisí a vyřazení úlohy touto odbornou komisí dojde k ovlivnění výsledků zkoušky všech účastníků daného termínu zkoušky, řešení namítané chyby v testu je tedy součástí poskytované služby. Reklamací napadaná chyba v testu bude řešena vždy pouze ve vztahu k účastníkovi NSZ, výsledkem úspěšné reklamace může být pouze vrácení peněz a umožnění vykonání zkoušky v novém termínu, výsledkem reklamace nemůže být změna výsledku zkoušky.

I.19.4 Reklamace zpracování záznamového archu

Účastník NSZ zaznamenává své odpovědi během zkoušky na tzv. záznamový arch. Po uskutečnění zkoušek je proveden automatický převod (digitalizace) originálního záznamového archu účastníka zkoušky do elektronické podoby (skenování a následně automatizovaný převod na data v textovém formátu) a provedení výpočtu skóre.
Pokud bude účastník zkoušky přesvědčen, že jeho odpovědi v záznamovém archu byly špatně vyhodnoceny, případně mu bylo špatně spočítáno skóre, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil společnosti Scio a požádal o individuální vyhodnocení záznamového archu (zpracování záznamového archu reklamoval).

Reklamaci lze podat pouze prostřednictvím osobního profilu na stránkách www.scio.cz/nsz. Pokud se bude vinou společnosti Scio lišit individuální vyhodnocení od automatického, bude výsledek změněn podle zjištění individuálního vyhodnocení. Výsledek individuálního vyhodnocení záznamového archu je nadřazen automatickému vyhodnocení a tento výsledek je konečný a neměnný.

Upozornění – námitka z důvodu neuznání výsledku NSZ ze strany fakulty:

Námitka, že konkrétní fakulta nezohlednila výsledek NSZ, nemůže být řešena jako reklamace, neboť se nejedná o vadu poskytované služby či prodávaného zboží. Vzhledem k tomu, že Společnost Scio neručí a ani nemůže ručit za to, že předaný výsledek bude v přijímacím řízení konkrétní fakulty VŠ zohledněn (viz článek 16.3 těchto Obchodních podmínek), a proto společnost Scio upozorňuje účastníky NSZ, že není důvodem pro vrácení peněz, pokud účastník absolvuje termín nebo předmět NSZ, jehož výsledky fakulta neuznává v přijímacím řízení nebo pokud fakulta neotevře program, do nějž na základě výsledků NSZ přijímá.

I.19.5 Reklamace vyhodnocení regulérnosti online NSZ

V případě, že je online NSZ účastníka vyhodnocena jako neregulérní (tedy společnost Scio shledá porušení pravidel dle odstavce I.11.1 těchto Obchodních podmínek), může účastník požádat o přehodnocení tohoto rozhodnutí postupem dle odstavce I.12.4. těchto Obchodních podmínek.

 

I.20) Zvláštní ustanovení pro online NSZ

I.20.1 Minimální technické požadavky zařízení pro absolvování online NSZ

Online NSZ lze konat na zařízení splňujícím minimální technické požadavky, které jsou uvedeny na stránce https://www.scio.cz/narodni-srovnavaci-zkousky-online. a se kterými je účastník seznámen v průběhu objednávky online NZS (dále jen „Minimální technické požadavky”).

I.20.2 Postup před samotnou zkouškou v režimu online

Účastník je povinen si před samotnou zkouškou (při Povinné kontrole zařízení, případně před samotnou online zkouškou) dle instrukcí uvedených v osobním profilu nainstalovat aplikaci Proctoring Desktop.

Je zcela na odpovědnosti účastníka, že disponuje nebo je schopen si zajistit zařízení splňující Minimální technické požadavky dle odstavce I.20.1 těchto Obchodních podmínek. Společnost Scio negarantuje dostupnost služby, pokud uchazeč vybavením splňujícím uvedené minimální požadavky nedisponuje.

I.20.3 Přístupové údaje k absolvování online NSZ

Přístup do aplikace ScioLink bude umístěn v pozvánce k online NSZ v osobním profilu účastníka, a to nejpozději 4 dny před zkouškou.

I.20.4 Povinná kontrola zařízení, ověření splnění minimálních technických požadavků

Účastník je povinen nejpozději třetí den před zkouškou absolvovat Povinnou kontrolu zařízení, která slouží ke kontrole kompatibility jeho zařízení, ověření splnění Minimálních technických požadavků dle odstavce I.20.1 těchto Obchodních podmínek a připravenosti na online zkoušku. Součástí Povinné kontroly zařízení je i provedení úvodní identifikace pomocí fotografie obličeje a fotografie dokladu totožnosti. Účastník je povinen absolvovat Povinnou kontrolu zařízení před každým termínem NSZ, na který se hlásí. 

Účastník je povinen provést Povinnou kontrolu zařízení na zařízení, na kterém bude následně absolvovat i samotnou zkoušku. To, že účastník úspěšně projde Povinnou kontrolu zařízení znamená, že v okamžiku realizace Povinné kontroly zařízení splňuje jeho zařízení požadavky na samotnou online zkoušku. Je však třeba mít na paměti, že změna konfigurace zařízení v době mezi Povinnou kontrolu zařízení a samotnou zkouškou může mít za následek nemožnost zkoušku absolvovat, neboť zařízení v důsledku takové konfigurace kompatibilitu s testovacím systémem ztratí. 

Pokud účastník neprovede Povinnou kontrolu zařízení ve stanoveném termínu (nejpozději 3 dny před zkouškou), není společnost Scio povinna mu poskytnout během zkoušky technickou podporu  a v případě, že zkoušku nebude moci absolvovat, nenáleží mu žádná náhrada ani vrácení peněz.  

Za úspěšnou Povinnou kontrolu zařízení je považována taková, ve které účastník projde všemi kroky Povinné kontroly zařízení až k odevzdání zkušebního testu.

Uchazeč je povinen společnosti Scio nahlásit nejpozději 3 dny před samotnou zkouškou, pokud zařízení na kterém plánuje absolvovat zkoušku, neprojde HW kontrolou. Povinná kontrola zařízení je automatická operace zpracovávaná toliko systémem ScioLink, nevyhodnocují ji hodnotitelé společnosti Scio, proto pokud má účastník jakoukoliv pochybnost ohledně provedené Povinné kontroly zařízení, je třeba, aby kontaktoval zákaznický servis společnosti Scio k vyřešení případného problému. Pokud tak účastník neučiní, nemá nárok na podporu ze strany Scio při řešení problému během zkoušky.

I.20.5 Čas zkoušky

Zkoušku je možné vykonat pouze v čase zkoušky uvedeném v pozvánce a v osobním profilu. Pokud se účastník nepřipojí včas, nebude mu zkouška zpětně zpřístupněna. Společnost Scio neposkytuje žádnou náhradu za takto neabsolvovanou zkoušku.

I.20.6 Identifikace účastníka 

Před začátkem zkoušky bude provedena identifikace účastníka pomocí fotografie z webové kamery a fotografie dokladu totožnosti. Účastník před začátkem zkoušky bude vyzván, aby s pomocí webové kamery udělal 360° scan místnosti, ve které zkoušky vykonává. Přesné podmínky online zkoušky včetně požadavků na scan místnosti jsou uvedeny v Pravidlech online NSZ dle odstavce I.11.1 těchto Obchodních podmínek.

I.20.7 Postup v případě nekompatibility vybavení účastníka pro absolvování online NSZ

O změnu termínu NSZ může účastník požádat v případě, že vybavení, na kterém měl účastník v úmyslu absolvovat online NSZ, neprojde úspěšně ověřením splnění minimálních technických požadavků dle odstavce I.20.4 těchto Obchodních podmínek a problém se nepodaří vyřešit ani s podporou ze strany společnosti Scio, pouze tehdy, pokud dodržel lhůtu pro provedení Povinné kontroly zařízení dle odstavce I.20.4 těchto Obchodních podmínek, tedy kontrolu provedl nejpozději 3 dny před samotnou zkouškou. Podmínkou pro změnu termínu NSZ z tohoto důvodu je, že účastník spolupracuje s administrátory společnosti Scio při řešení problému. V žádosti je nutné uvést, že účastník žádá o změnu termínu z důvodu nesplnění minimálních technických požadavků. V případě dodržení těchto podmínek bude účastníkovi změněn termín zkoušky na nejbližší po termínu NSZ, na který ještě není přihlášen. Pokud žádný takový termín již není pro účastníka dostupný (účastník je přihlášen na všechny zbývající), bude mu vráceno 100 % částky poplatku za zkoušku.

I.20.8 Vyhodnocení regulérnosti průběhu online NSZ

Regulérnost, tedy dodržení Pravidel online NSZ, každé online zkoušky je nejpozději do 10 dní od zkoušky vyhodnocena školenými Scio hodnotiteli. V případě, že je shledáno porušení Pravidel online NSZ, rozhodne společnost Scio o neplatnosti výsledku. Účastník je informován o neplatnosti výsledku ve svém osobním profilu a e-mailovou zprávou a zároveň obdrží potvrzení o neplatném výsledku zkoušky dle odstavce I.12.4 těchto Obchodních podmínek.

I.20.9 Technické problémy u online NSZ a jejich řešení

V případě technických problémů komplikujících řádné vykonání online zkoušky, které jsou prokazatelně způsobeny chybou technického řešení společnosti Scio, rozhodne o vhodném řešení společnost Scio s ohledem na charakter technických problémů a to, jak, zda a do jaké míry mohly ovlivnit výsledek zkoušky a nabídne účastníkovi buď možnost výběru mezi ponecháním výsledku zkoušky a vrácením 100 % ceny za zkoušku v případě, že technické problémy nemohly výsledek zkoušky podstatně ovlivnit, nebo vrácení 100 % ceny zkoušky, v případě, kdy technické problémy mohly výsledek zkoušky podstatně ovlivnit. Uchazeč musí v takovém případě podat námitku k průběhu online NSZ dle odstavce I.19.1 těchto Obchodních podmínek. Nárok uchazeče bude posouzen pracovníky technické podpory společnosti Scio nejpozději do 7 dní po termínu NSZ. 

V případě technických problémů neumožňujících vykonání online zkoušky, které jsou prokazatelně způsobeny chybou technického řešení společnosti Scio, náleží uchazeči vrácení 100 % ceny za zkoušku. Uchazeč musí v takovém případě podat námitku k průběhu online NSZ dle odstavce I.19.1 těchto Obchodních podmínek. Nárok uchazeče bude posouzen pracovníky technické podpory společnosti Scio nejpozději do 7 dní po termínu NSZ.

 

II.Přípravné kurzy s lektorem

II.1) Přihláška ke kurzům

K přípravným kurzům s lektorem se lze přihlásit nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu v prezenční formě, nebo nejpozději 1 pracovní den před konáním kurzu v online formě, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Přihláška je součástí objednávky dle odstavce 2.3 těchto Obchodních podmínek. Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • funkční e-mail zákazníka
 • vybrané místo konání kurzu a jeho termín

Chybně zadané údaje lze opravit pouze prostřednictvím formuláře v osobním profilu nebo e-mailem na adrese scio@scio.cz.

Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke kurzu e-mailovou zprávou na adresu zákazníka.

Pozor: Ke kurzu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím eshopu na internetových stránkách www.scio.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

II.2) Právo společnosti Scio neotevřít kurz

Společnost Scio si vyhrazuje právo kurz neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

II.3) Úhrada přípravných kurzů s lektorem 

Při podání řádné přihlášky je zákazník povinen uhradit cenu kurzu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem konání kurzu, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v odstavci 3.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada kurzu provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v kurzu zaniká a společnost Scio přihlášku ke kurzu zruší. Zrušení přihlášky poslední den před konáním kurzu lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se ke kurzu.

II.4) Změna místa konání kurzu či jednotlivé lekce, změna lektora

Přihlášený účastník kurzu má právo změnit termín či místo konání jednotlivých lekcí kurzů, a to prostřednictvím formuláře umístěného v osobním profilu na stránkách www.scio.cz. Změnit místo či termín konání jednotlivých lekcí kurzu však lze pouze 1x v rámci jedné objednávky a nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání lekce kurzu, na nějž je účastník přihlášen. V případě změny na pozdější termín platí storno podmínky platné pro termín původně objednaný.

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události, onemocnění lektora apod.) vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu (do dalšího nejbližšího dostupného místa konání) nebo termín konání kurzu nebo jednotlivé lekce. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou V případě, že se účastník kurzu nebude moci ve změněném místě či termínu ze závažných důvodů zúčastnit, rozhodne společnost Scio o odpovídajícím náhradním řešení individuálně.

Společnost Scio si rovněž vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, a to i v průběhu kurzu. Změna lektora je zcela v kompetenci společnosti Scio a nezakládá právo zákazníka na jakoukoliv náhradu.

II.5) Pozvánka na kurzy

Pozvánka na kurz s lektorem pro přípravu na vysoké školy se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu ihned po objednání kurzu.

II.6) Pozdější nástup do kurzu

Zákazník se může přihlásit do už probíhajícího kurzu v případě, že to umožňují kapacitní podmínky kurzu. Zákazník obdrží materiály z předchozích lekcí, které neabsolvoval. Zákazníkovi však tímto nevzniká nárok na snížení ceny kurzu. V případě absence účastníka kurzu na některé lekci či lekcích bude postupováno obdobně. 

II.7) Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné výzvě (e-mailem na scio@scio.cz) účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.

II.8) Storno přihlášky k přípravnému kurzu s lektorem

Přihlášku k přípravnému kurzu s lektorem je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:

 • Storno nejpozději 6 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 6 dnů před termínem konání kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka.
 • Storno v rozmezí 5–0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 5–0 dnů před termínem kurzu či během konání kurzu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě, že je to možné, je mu nabídnuta možnost absolvování kurzu v jiném městě či termínu a jsou mu poskytnuty materiály z kurzu, které si může po předchozí domluvě ve dny konání kurzů vyzvednout.

II.9) Právo společnosti Scio odstoupit od smlouvy – ukončit účastníkovi kurz

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který hrubým způsobem narušuje průběh kurzu, ohrožuje zdraví nebo majetek ostatních účastníků kurzu, lektora či třetích osob, nebo poškozuje prostory, kde se kurz koná, či v případě, že takové poškození bezprostředně hrozí. V případě poškození majetku společnosti Scio nebo vlastníka prostor, kde se kurz koná, je účastník povinen takovou škodu nahradit.

 

III.Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto pro přípravu na střední školy

III.1) Úhrada Přijímaček nanečisto

Zákazník je povinen uhradit cenu zkoušek k prezenčnímu termínu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 11 dní před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Při podání přihlášky po prodloužení uzávěrky je zákazník povinen uhradit cenu zkoušky nejpozději 4 dny před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v odstavci 3.2 Obecné části Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada zkoušky provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu tří dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, může společnost Scio přistoupit ke zrušení objednávky zkoušky. Zrušení objednávky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy, smlouva zaniká doručením tohoto oznámení o zrušení objednávky. Zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se k Přijímačkám nanečisto.

III.2) Storno objednávky Přijímaček nanečisto.

Storno objednávky Přijímaček nanečisto lze provést nejpozději 10 dnů před termínem konání Přijímaček nanečisto.

V případě, že zákazník zruší svou objednávku prezenčního termínu Přijímaček nanečisto nejpozději 10 dnů před termínem konání zkoušek, vrátí Scio zákazníkovi 90 % uhrazené částky. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním objednávky zákazníka.

Storno online termínu Přijímaček nanečisto lze provést nejpozději 10 dnů před termínem konání Přijímaček nanečisto online. V takovém případě bude zákazníkovi vráceno 100 % uhrazené částky.

III.3) Neúčast přihlášeného účastníka při Přijímačkách nanečisto

Nezúčastní-li se zákazník prezenčního termínu, budou mu po zveřejnění oficiálních výsledků daného termínu zkoušky v osobním profilu zpřístupněna kompletní zadání, porovnávací tabulka a výsledky.

Nezúčastní-li se zákazník online termínu, má možnost test vyplnit dodatečně v osobním profilu až do 30.6. příslušeného školního roku. Po vyplnění nalezne v profilu výsledky, klíč řešení a Šanci na přijetí.

 

IV.Pravidelná porce přípravy

Níže uvedené podmínky se vztahují na produkt Pravidelná porce přípravy.

IV.1) Doručení

Online materiály klientovi zpřístupníme přes jeho osobní profil ve 4 termínech definovaných na webové stránce produktu. O zpřístupnění materiálů bude klient informován e-mailem.

IV.2) Storno podmínky

Odstoupit je možné dle obchodních podmínek standardně 14 dní od objednávky bez sankcí. Poté je možné předplatné ukončit vždy ke konci té části cyklu, v níž se klient pro ukončení rozhodne. V takovém případě mu bude vrácena poměrná část zaplacené částky zahrnující cenu za nezapočaté části cyklu pravidelné porce přípravy.