SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obchodní podmínky pro školy

Obchodní podmínky pro školy

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží a poskytování služeb dle nabídky společnosti www.scio.cz, s.r.o. uveřejňované na internetových stránkách této společnosti, tj. www.scio.czwww.testovani.cz a www.svetgramotnosti.cz, a nabízené právnickým osobám a organizačním složkám státu vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, vysokým školám nebo fakultám vysokých škol, případně dalším právnickým osobám, jejichž předmět činnosti souvisí se vzděláváním. Tyto obchodní podmínky nejsou určeny individuálním fyzickým osobám jako konečným spotřebitelům.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží a poskytování služeb vždy, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

I. Prodávající zboží a poskytovatel služeb:

www.scio.cz, s.r.o.,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 se sídlem Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
IČO: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25
Tel.: 234 705 055
E-mail: scio@scio.cz

Účet: Komerční Banka
Číslo účtu: 8110247 / 0100
IBAN: CZ59 0100 0000 0000 0811 0247
SWIFT: KOMB CZ PP

(dále jen „společnost Scio“)

II. Zákazník:

Zákazníkem ve smyslu těchto obchodních podmínek je:

 • právnická osoba či organizační složka státu, jejímž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání či školských služeb ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), případně jiná právnická osoba, jejíž předmět činnosti souvisí se vzděláváním,
 • vysoká škola nebo fakulta vysoké školy ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

(dále jen „zákazník“)

III. Zboží a služby

Zbožím a službami se rozumí jakékoli zboží a služby nabízené k prodeji prostřednictvím internetových stránek www.scio.czwww.testovani.cz a www.svetgramotnosti.cz, případně i zboží nabízené společností Scio zákazníkovi individuálně.

IV. Cena zboží a služeb

Cenou se rozumí jednotková cena uvedená v nabídce na internetových stránkách www.scio.czwww.testovani.cz a www.svetgramotnosti.cz nebo cena dohodnutá individuálně se zákazníkem, k níž se připočítává cena dalších volitelných služeb spojených s dodáním Zboží a služeb. Cena je uváděna vždy s DPH, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

V. Způsob platby, lhůta splatnosti

 1. Zboží a služby budou placeny bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené společností Scio se splatností 14 dní od vystavení faktury, nejméně však 5 dní od jejího doručení zákazníkovi.
 2. Faktura bude vystavena na fakturační adresu zákazníka a odeslána spolu se Zbožím, v případě služeb nebo produktů dodávaných výhradně v elektronické podobě je faktura zasílána e-mailem spolu s přístupovými údaji do on-line aplikace (pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak). Pokud o to zákazník požádá, může být na faktuře uveden i jiný plátce (např. nadace při škole, sdružení rodičů, zřizovatel apod.). Zákazník v takovém případě ručí za splnění závazku osobou, která je uvedena na faktuře jako plátce.
 3. V případě, že zákazník nevyužije objednané služby či produkty (ať už částečně nebo zcela) a nedohodne-li se se společností Scio jinak, zůstává uhrazená částka uložena v profilu zákazníka ve formě kreditů, které může kdykoliv později zákazník využít k úhradě další objednávky. Zákazník si může tyto kredity koupit i bez návaznosti na konkrétní objednávku služeb či produktů a využít je kdykoliv na úhradu pozdější objednávky.

VI. Objednávka

 1. Objednávku Zboží nebo služeb lze provést prostřednictvím internetových stránekwww.testovani.czwww.svetgramotnosti.cz, e-mailem nebo telefonicky. Takto provedená objednávka je považována za platný a závazný návrh k uzavření smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti označené v objednávkovém formuláři (v případě telefonické objednávky údaje požadované společností Scio v rámci telefonního hovoru) na internetových stránkách jako povinné (zejména název a adresu zákazníka, adresu dodání, telefonní kontakt, platnou e-mailovou adresu, platnou fakturační adresu).
 2. Zasláním objednávky projevuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

VII. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky společností Scio prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.
 2. U Zboží a služeb prodávaných společností Scio na základě písemné smlouvy je tato smlouva uzavřena v okamžiku jejího podpisu zákazníkem a společností Scio.

VIII. Dodání zboží, poskytnutí služeb

Objednané Zboží bude dodáno, resp. služby budou poskytnuty v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu či on-line aplikace společnosti Scio (např. ScioDat), případně prostřednictvím poskytovatele poštovních či doručovacích služeb.

IX. Nabytí vlastnictví, práva duševního vlastnictví

 1. Vlastnické právo ke Zboží zákazník nabývá až okamžikem jeho zaplacení.
 2. Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že autorská práva společnosti Scio k dodanému zboží zůstávají zachována a jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Na zákazníka přechází toliko právo dílo v souladu s účelem dodávaného zboží užít. Zákazník není oprávněn dílo užívat jiným způsobem, zejména není oprávněn dílo kopírovat, rozšiřovat, poskytovat, půjčovat či zpřístupnit třetím osobám, vyjma plnění, které je mu k takovému účelu poskytováno (např. zprávy o výsledcích provedeného testování a dotazníkových šetření).
 3. Zákazník je povinen při užití díla v maximální míře chránit a respektovat autorská práva společnosti Scio.

X. Zrušení objednávky, odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Zákazník má právo zrušit svou objednávku do okamžiku dodání Zboží či započetí poskytování služeb.
 2. Odstoupit od smlouvy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku je zákazník oprávněn pouze v případě podstatného porušení smlouvy, resp. povinností společnosti Scio z této smlouvy vyplývajících, které znemožní zákazníkovi užít dodané Zboží nebo poskytnuté služby k jejich zamýšlenému či obvyklému účelu. Za podstatné porušení povinností společnosti Scio je pro účely těchto obchodních podmínek a na jejich základě uzavíraných smluv považováno:
  1. nesoulad dodaného Zboží s objednávkou, pokud takový nesoulad vůbec neumožňuje užití zboží v souladu s jeho účelem,
  2. prodlení s dodáním Zboží o více než 14 dnů oproti termínům uvedeným na stránkách společnosti Scio (společnost Scio není v prodlení po dobu, po kterou nemohlo být Zboží dodáno z důvodů na straně zákazníka nebo z důvodu vyšší moci či z důvodu opatření orgánů veřejné správy).

XI. Reklamace

 1. Zákazník má povinnost seznámit se s kvalitou dodaného Zboží či poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu od jejich dodání či poskytnutí.
 2. V případě vadného plnění má Zákazník právo na odstranění vady, uplatní-li toto právo u společnosti Scio bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nejpozději však 1 měsíc od dodání Zboží či poskytnutí služeb.
 3. Oprava vad bude společností Scio provedena bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o uplatnění práv z odpovědnosti za vady zákazníkem.
 4. Není-li možné vadu odstranit nebo v případě, kdy se jedná o vadu, která porušuje smlouvu podstatným způsobem dle článku X. odst. 2 výše, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů společností Scio probíhá zcela v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDRP“).
 2. V případě, že v rámci poskytování služeb společností Scio pro zákazníka (např. zpracování osobních údajů testovaných dětí přiřazením výsledku testování), dochází k tomuto zpracování na základě zvláštní Smlouvy o zpracování osobních údajů, kdy společnost Scio je ve smyslu GDPR zpracovatelem a zákazník správcem osobních údajů.
 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů při testování pro školy je uvedeno na internetové stránce https://www.scio.cz/osobni-udaje/projekty-pro-skoly.asp.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy společnosti Scio a zákazníka se řídí ustanoveními písemného vyhotovení smlouvy, byla-li smlouva písemně uzavřena, jinak údaji uvedenými v objednávce a jejím písemném potvrzení společností Scio, ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 9. 2020, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky, případně ke dni podpisu smlouvy, je-li smlouva uzavírána písemně.