SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Podrobnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů z dotazníků pro účastníky NSZ

Vyplněním dotazníku dávám správci osobních údajů, společnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 (dále jen “Scio”), svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Souhlas se týká těchto údajů: odpovědi na otázky, které jsou získány v rámci tohoto dotazníkového šetření realizovaného jako součást Národních srovnávacích zkoušek, a propojení odpovědí s výsledným percentilem, případně dalšími informacemi tak, jak je uvedeno dále.

Údaje budou po jejich anonymizaci zpracovávány za účelem:

  • analýzy pro odborné účely společnosti Scio
  • a případně dále ve spolupráci se společností Scio Research, s.r.o., pro další vědecký výzkum, a to včetně publikační činnosti společnosti Scio Research.

Informace o zpracování:

Údaje v listinné podobě zpracuje společnost Scio do elektronické podoby ihned po skončení daného termínu NSZ. Listiny jsou následně uloženy v zabezpečeném skladu po dobu maximálně 1 měsíce, posléze skartovány. Naskenované dotazníky jsou zálohovány maximálně po dobu 8 měsíců na serveru společnosti Scio, posléze vymazány. Tyto zálohy nejsou běžně přístupné pracovníkům společnosti Scio, zpřístupní se pouze v případě potřeby. K ochraně dat na serverech jsou přijata veškerá nezbytná technická opatření tak, aby bylo eliminováno riziko ztráty či úniku údajů.

Dotazníky nejsou označeny Vaším jménem a příjmením, ale specifickým číslem, na jehož základě jsme schopni vás identifikovat při vyhodnocení dotazníku. Tento identifikátor využíváme v rámci dalšího zpracování při propojení dat z dotazníku s Vaším výsledným percentilem a dalšími základními sociodemografickými údaji získanými v rámci přihlášky k NSZ (např. pohlaví, ročník narození). Po doplnění těchto dodatečných údajů následně z databáze vymažeme všechny identifikační kódy, takže poté již nebude možné zjistit, jak konkrétní účastníci na otázky v dotazníku odpovídali. Veškeré další analýzy pak budeme provádět jen s těmito plně anonymizovanými daty. Okamžikem této anonymizace přestávají být data osobními údaji (už nelze dohledat, které údaje k jakému účastníkovi patří, je pak už i zcela irelevantní odvolání souhlasu se zpracováním těchto dat). Takto anonymizovaná data pak můžeme za účelem dalšího vědeckého výzkumu sdílet se společností Scio Research, s.r.o., IČ: 09503307, Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337198 (dále jen “Scio Research, s.r.o.”) která se zabývá vědeckým výzkumem porozumění procesu učení, a která výsledky svého výzkumu bude i publikovat (bližší informace na www.scioresearch.com). 

Zpracování osobních údajů bude prováděno pouze Správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (zpracovatelé či příjemci), s výše uvedenou výjimkou týkající se anonymizovaných dat. Každý, jehož údaje Správce zpracovává na základě poskytnutého souhlasu, má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
  • požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
  • požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává
  • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů: Ochrana osobních údajů společnosti Scio (www.scio.cz/osobni-udaje-obecne-informace).

V případě jakýchkoliv dotazů či za účelem uplatnění práv subjektu údajů je možné kontaktovat správce (email: scio@scio.cz, telefon 234 705 555) nebo přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společného pro společnosti Scio a ScioResearch (email: poverenec@scio.cz, telefon: 234 705 032).