SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Podrobnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů z dotazníků pro účastníky NSZ

Vyplněním dotazníku dávám správci osobních údajů, společnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Souhlas se týká těchto údajů: odpovědi na otázky, které jsou získány v rámci tohoto dotazníkového šetření realizovaného jako součást Národních srovnávacích zkoušek a propojení odpovědí s výsledným percentilem.

Údaje budou zpracovány za účelem:

 • analýzy pro odborné účely společnosti Scio či jiných subjektů;
 • zkvalitnění služeb vysokých škol a produktů společnosti Scio;
 • mediální výstupy sloužící k prezentaci společnosti Scio;
 • analýzy pro marketingové účely společnosti Scio.

Informace o zpracování:

Údaje v listinné podobě zpracujeme do elektronické podoby ihned po skončení daného termínu NSZ. Listiny jsou následně uloženy v zabezpečeném skladu po dobu maximálně 1 měsíce, posléze skartovány. Naskenované dotazníky jsou zálohovány maximálně po dobu 8 měsíců na serveru společnosti Scio, posléze vymazány. Tyto zálohy nejsou běžně přístupné pracovníkům společnosti Scio, zpřístupní se pouze v případě potřeby. Odpovědi z dotazníků vyplněných prostřednictvím ScioLinku jsou zpracovávány pouze v elektronické podobě, odděleně od samotných testů NSZ. K ochraně dat na serverech jsou přijata veškerá nezbytná technická opatření tak, aby bylo eliminováno riziko ztráty či úniku údajů.

Dotazníky nejsou označeny Vaším jménem a příjmením, ale specifickým číslem, na jehož základě jsme schopni vás identifikovat při vyhodnocení dotazníku. Tento identifikátor využíváme v rámci dalšího zpracování při propojení dat z dotazníku s Vaším výsledným percentilem a dalšími základními sociodemografickými údaji získanými v rámci přihlášky k NSZ (např. pohlaví, ročník narození). Po doplnění těchto dodatečných údajů následně z databáze vymažeme všechny identifikační kódy, takže poté již nebude možné zjistit, jak konkrétní účastníci na otázky v dotazníku odpovídali. Veškeré další analýzy pak budeme provádět jen s těmito plně anonymizovanými daty. Okamžikem této anonymizace přestávají být data osobními údaji (už nelze dohledat, které údaje k jakému účastníkovi patří, je pak už i zcela irelevantní odvolání souhlasu se zpracováním těchto dat).

Zpracování bude prováděno pouze Správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (zpracovatelé či příjemci).

Každý, jehož údaje Správce zpracovává na základě poskytnutého souhlasu, má právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
 • požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
 • požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává
 • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů: Ochrana osobních údajů společnosti Scio.

V případě jakýchkoliv dotazů či za účelem uplatnění práv subjektu údajů je možné kontaktovat správce (email: scio@scio.cz, telefon: 234 705 555) nebo přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Scio (email: poverenec@scio.cz, telefon: 234 705 032).

 


Podrobnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účastníkov zo Slovenska

Vyplnením dotazníku dávam správcovi osobných údajov, spoločnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, so sídlom Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, časť C, vložka 100551, svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to za týchto podmienok:

Súhlas sa týka týchto údajov: odpovede na otázky, ktoré sú získané v rámci tohto dotazníkového prieskumu realizovaného ako súčasť Národných porovnávacích skúšok a prepojenie odpovedí s výsledným percentilom.

Údaje budú spracované za účelom:

 • analýzy na odborné účely spoločnosti Scio či iných subjektov;
 • skvalitnenie služieb vysokých škôl a produktov spoločnosti Scio;
 • mediálne výstupy slúžiace na prezentáciu spoločnosti Scio;
 • analýzy na marketingové účely spoločnosti Scio.

Informácie o spracovaní:

Údaje v listinnej podobe spracujeme do elektronickej podoby ihneď po skončení daného termínu NPS. Listiny sú následne uložené v zabezpečenom sklade počas doby maximálne 1 mesiac, následne skartované. Naskenované dotazníky sú zálohované maximálne počas doby 8 mesiacov na serveri spoločnosti Scio, následne vymazané. Tieto zálohy nie sú bežne prístupné pracovníkom spoločnosti Scio, sprístupnia sa len v prípade potreby. Odpovede z dotazníkov vyplnených prostredníctvom ScioLinku sú spracovávané iba v elektronickej podobe, oddelene od samotných testov NPS. Na ochranu dát na serveroch sú prijaté všetky nevyhnutné technické opatrenia tak, aby bolo eliminované riziko straty či úniku údajov.

Dotazníky nie sú označené Vaším menom a priezviskom, ale špecifickým číslom, na ktorého základe sme schopní Vás identifikovať pri vyhodnotení dotazníka. Tento identifikátor využívame v rámci ďalšieho spracovania pri prepojení dát z dotazníka s Vaším výsledným percentilom a ďalšími základnými sociodemografickými údajmi získanými v rámci prihlášky na NPS (napr. pohlavie, rok narodenia). Po doplnení týchto dodatočných údajov následne z databázy vymažeme všetky identifikačné kódy, takže potom už nebude možné zistiť, ako konkrétni účastníci odpovedali na otázky v dotazníku. Všetky ďalšie analýzy potom budeme robiť len s týmito plne anonymizovanými dátami. Okamihom tejto anonymizácie prestávajú byť dáta osobnými údajmi (už nie je možné vyhľadať, ktoré údaje k akému účastníkovi patria, potom je už aj úplne irelevantné odvolanie súhlasu so spracovaním týchto dát).

Spracovanie bude vykonávané iba Správcom, osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám (spracovateľom či príjemcom).

Každý, koho údaje Správca spracováva na základe poskytnutého súhlasu, má právo:

 • súhlas kedykoľvek odvolať
 • požadovať od Správcu informácie, aké osobné údaje spracováva a o spôsoboch ich spracovania
 • požadovať prístup k osobným údajom, ich opravu či aktualizáciu
 • požadovať od Správcu výmaz všetkých svojich údajov, ktoré Správca spracováva
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností pri spracovaní osobných údajov sa obrátiť so sťažnosťou na Správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov: Ochrana osobných údajov spoločnosti Scio.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo za účelom uplatnenia práv subjektu údajov je možné kontaktovať správcu (e-mail: scio@scio.cz, telefón +420 234 705 555) alebo priamo poverenca na ochranu osobných údajov spoločnosti Scio (e-mail: poverenec@scio.cz, telefón: +420 234 705 032).