SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Projekty pro rodiče a děti

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jaké základní údaje zpracováváme prostřednictvím našeho e-shopu v rámci poskytování produktů určených pro rodiče a děti?

 • při registraci v e-shopu (vytvoření osobního profilu): jméno, příjmení, email, telefon, adresa;
 • nad rámec této registrace a s ohledem na charakter některých produktů zpracováváme informace o účastnících některých kurzů a přípravných testů, kterými mohou být děti mladší 14 let: jméno, příjmení, datum narození, informace o speciálních vzdělávacích potřebách, zájmech, zdravotním omezení, potravinových alergiích, užívání léků;
 • při platbě převodem číslo účtu;
 • v osobním profilu jsou uloženy zakoupené produkty;
 • předmětem plnění – poskytnutí služby může být zpracování i dalších informací, které mohou mít charakter osobních údajů, o takovém zpracování je zákazník vždy informován v popisu objednávané služby / produktu.

V případě, že má účastník některých kurzů zdravotní omezení, speciální vzdělávací potřeby nebo potravinové alergie, žádáme zákonné zástupce, aby nám takové údaje o dětech poskytli. Tyto údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutné míře (relevantní informace předáváme lektorům k zohlednění vzdělávacích potřeb nebo zdravotních omezení v rámci kurzu, nebo třeba potravinové alergie zohledňujeme při objednávce stravování).       

Účel zpracovávání osobních údajů

Proč údaje zpracováváme:

 • plnění smlouvy se subjektem údajů, tedy za účelem poskytnutí služby;
 • emailovou adresu můžeme využívat také k zasílání emailů s informacemi o souvisejících produktech společnosti Scio; jiné informace zasíláme prostřednictvím emailu jen na základě poskytnutého souhlasu.

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Co nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat, případně proč musíme tyto údaje zpracovávat?

 • Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – tedy poskytnout službu, kterou si zákazník koupil.
 • Zákon o některých službách informační společnosti nám (za splnění předepsaných podmínek) umožňuje, abychom své zákazníky emailem nebo třeba sms oslovovali s nabídkou našich dalších obdobných produktů, (ve smyslu GDPR tak činíme na základě oprávněného zájmu správce), stejně tak můžeme oslovovat i ty, kdo nejsou našimi zákazníky, pokud nám k tomu dali souhlas .
 • Údaje o speciálních vzdělávacích potřebách, zdravotním omezení, potravinových alergiích, užívání léků a zdravotních či jiných omezeních, týkající se účastníků některých našich kurzů zpracováváme zásadně pouze na základě výslovného souhlasu zákonného zástupce účastníka kurzu.

Doba zpracovávání osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru společnosti Scio a jsou zálohovány na záložním serveru. K ochraně dat na serverech jsou přijata veškerá nezbytná technická opatření tak, aby bylo eliminováno riziko ztráty či úniku údajů. K samotným údajům pak mají přístup pouze ti pracovníci společnosti Scio, kteří jsou řádně proškoleni o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či výsledku či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují. V nezbytné míře a pouze na dobu nezbytnou jsou údaje předávány např. lektorům (seznam dětí na kurzu).
Údaje o zákaznících a účastnících kurzů a přípravných testů uchováváme v databázích takto:

 • Údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy a dále po dobu zákonné záruční doby dva roky pro případ uplatnění práv z vadného plnění.
 • Zákazník zůstává registrovaným zákazníkem, má svůj osobní profil v databázi eshopu, aby zde mohl v budoucnu opět nakupovat. Tyto údaje můžeme kdykoliv smazat na základě žádosti zákazníka, jinak jsou mazány po uplynutí doby 3 let.
 • Údaje zákazníka také zůstávají na účetních dokladech po zákonem stanovenou dobu pro archivaci účetních dokladů.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Komu předáváme osobní údaje zákazníků?

 • V nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, email, telefon, adresa) předáváme údaje smluvním přepravcům a službám, kteří se zavazují údaje využít pouze pro účely doručení objednaného zboží.