SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Informace o obsahu pracovního poměru podle § 37 odst. 1 zákoníku práce

ZAMĚSTNAVATEL 

Tento dokument obsahuje informace, které zaměstnavatel v souladu s § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), poskytuje zaměstnanci o dalších skutečnostech, které nejsou obsaženy v pracovní smlouvě či jejích přílohách. 

Zaměstnavatelem je jedna ze společností ze skupiny Scio. Vzhledem k tomu, že společnosti ze skupiny Scio využívají při uzavírání pracovních smluv a informování o obsahu pracovního poměru společný systém je tato informace pro všechny jednotlivé společnosti ze skupiny Scio (pro jednotlivé Zaměstnavatele) společná. Zaměstnavatelem v konkrétním případě je společnost, se kterou uchazeč uzavírá pracovní smlouvu.

Údaje všech společností ze skupiny Scio, které jsou Zaměstnavateli

I. BLIŽŠÍ OZNAČENÍ MÍSTA VÝKONU PRÁCE

V rámci místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě bude zaměstnanec vykonávat práci zejm. v sídle zaměstnavatele nebo v místě poskytování vzdělávání školy, jejíž činnost vykonává zaměstnavatel. 

Umožňuje-li to charakter práce a dohodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem, může zaměstnanec vykonávat svoji práci na dálku v místě, které si sám zvolí, zpravidla v místě svého bydliště. 

II. VÝMĚRA DOVOLENÉ A ZPŮSOB URČENÍ DÉLKY DOVOLENÉ

Výměra dovolené zaměstnance  je uvedena v Pracovní smlouvě. Prioritní je, vyčerpání v kalendářním roce, ve kterém vám náleží, pouze z důvodu překážek na straně zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů zaměstnavatele lze převést nevyčerpanou dovolenou do dalšího roku. 

Ve ScioŠkolách je dovolená rozepisována v souladu s Organizací školního roku určenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každý zaměstnanec je s rozpisem dovolené seznámen ve svém profilu v aplikaci ScioLidé. 

Podmínky vzniku práva na dovolenou a způsob určení její délky blíže upravuje zejm. § 212, § 213, § 216 a § 348 odst. 1 ZP. Konkrétní počet hodin dovolené, na které zaměstnanci za kalendářní rok vznikne právo, se odvíjí od zaměstnancovy výměry dovolené, délky jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby ve smyslu § 79 a 80 ZP (dále jen „TPD“) a počtu odpracovaných celých násobků této TPD v daném kalendářním roce. Do odpracované doby pro účely dovolené se vedle odpracované doby v rámci rozvržených směn rovněž započtou některé další doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracuje - např. čerpá dovolenou, zamešká část směny z důvodu vyšetření u lékaře apod. (viz § 216 odst. 2 a 3 spolu s § 348 odst. 1 ZP). K výpočtu dovolené lze užít následující vzorec: počet odpracovaných celých TPD/52 × TPD × výměra dovolené (výsledek se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru). Vznik práva na dovolenou je však podmíněn tím, že zaměstnanec v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 4násobek TPD a jeho pracovní poměr v něm nepřetržitě trval po dobu alespoň 28 dní.

Čerpání dovolené se řídí § 217 až § 220 ZP. Zaměstnanci za dobu čerpání dovolené přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 222 ZP). Zaměstnavatel může při neomluveném zameškání práce přistoupit ke krácení dovolené za podmínek dle § 223 ZP.

IV. ZKUŠEBNÍ DOBA

Délka se zaměstnancem sjednané zkušební doby je uvedena v Pracovní smlouvě.

Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Právní úprava zkušební doby, včetně její maximální možné sjednané délky se řídí § 35 ZP. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době viz bod V. písm. d) této informace.

V. POSTUP PŘI ROZVAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr se ukončuje dohodou nebo výpovědí. Dohoda je vždy primárním způsobem ukončení pracovního poměru. Výpověď je oproti tomu jednostranná, a to buď ze strany zaměstnance z jakéhokoli důvodu nebo ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Běžná výpovědní doba je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé straně.

Podrobně je ukončení pracovního poměru upravené v § 48 až § 72 zákoníku práce.

VI. ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCE

O konkrétních možnostech odborného rozvoje se zaměstnanec může informovat u nadřízeného zaměstnance. 

Obecně povinnosti zaměstnavatele v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců upravuje § 227 až § 234 ZP. Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:

a) zaškolení a zaučení,

b) prohlubování kvalifikace,

c) zvyšování kvalifikace.

K písm. a)

Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel podle § 228 ZP povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda. Je-li to nezbytné, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce.

K písm. b)

Prohlubování kvalifikace je blíže upraveno v § 230 ZP. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet.

K písm. c)

Zvyšování kvalifikace je blíže upraveno v § 231 až § 234 ZP a probíhá na základě Kvalifikační dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

VII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance je sjednána v pracovní smlouvě. Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně na jednotlivé týdny. Pravidla k rozvržení týdenní pracovní doby mohou být součástí vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Práce přesčas (§ 93 ZP)

Práce přesčas je vymezena v § 78 odst. 1 písm. i) ZP. Zaměstnavatel může výjimečně z vážných provozních důvodů nařídit zaměstnanci až 8 hodin práce přesčas za týden a celkově až 150 hodin v kalendářním roce, větší rozsah (až průměrně 8 hodin týdně po dobu 26  týdnů) práce přesčas je možná jen na základě dohody . Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno (§ 114 ZP). 

V případě zkráceného úvazku lze konat práci nad sjednaný úvazek jen na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem, za práci přesčas se pak v takovém případě považuje jen práce nad 40 hodin týdně. 

Nepřetržitý odpočinek a přestávky v práci:

Podmínky poskytnutí odpočinku a přestávek v práci stanoví zákoník práce v ustanoveních: 

 • nepřetržitý denní odpočinek v § 90
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu v § 92
 • přestávka v práci na jídlo a oddech v § 88 

Bezpečnostní přestávka

Zaměstnanci při řízení náleží bezpečnostní přestávka podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,. Časový souběh přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky blíže upravuje § 89 ZP. 

VIII. MZDA A ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ, SPLATNOST A TERMÍN VÝPLATY MZDY, MÍSTO A ZPŮSOB VYPLÁCENÍ MZDY

Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda ve výši a za podmínek vyplývajících zejména z § 113 a násl. ZP a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, a dále určených mzdovým výměrem.

Minimální a zaručená mzda

Jestliže mzda zaměstnance bez vybraných příplatků nedosáhne minimální mzdy podle § 111 ZP nebo nejnižší úrovně zaručené mzdy podle § 112 ZP, je povinen mu zaměstnavatel poskytnout doplatek. 

Splatnost a výplata

Pravidelný termín výplaty mzdy byl sjednán 15. den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za nějž se mzda vyplácí. Připadne-li tento den na den pracovního klidu (den nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu nebo svátek) vyplatí se mzda v nejbližší následující pracovní den.

Mzda se vyplácí v korunách českých, a to bezhotovostně na účet uvedený zaměstnancem v Pracovní smlouvě.

IX. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

U Zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. 

X. ORGÁN SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance (nemocenské a důchodové) odvádí zaměstnavatel na účet správy sociálního zabezpečení místně příslušné podle § 7 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

SPRÁVCI - společnosti ze skupiny Scio:

 • scio, s.r.o. , IČ: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 • www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000
 • Scio Kuchyně - zařízení školního stravování, s.r.o., IČ: 19084536, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 • Scio Research, s.r.o., IČ: 09503307, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 • ScioŠkola Praha Chodov - základní škola, s.r.o., s.r.o., IČ: 03739937, se sídlem: náměstí Pošepného 2022, 149 00 Praha 11 (ScioŠkola Praha Chodov)
 • ScioŠkola Praha Jarov - základní škola, s.r.o., IČ: 04775112, se sídlem: V Zahrádkách 3, Praha 3, 13000 (ScioŠkola Praha Jarov)
 • ScioŠkola Praha Dejvice - základní škola, s.r.o.., IČ: 04775031, se sídlem: nám. Na Santince 2440/5, 16000 Praha 6 – Dejvice (ScioŠkola Praha Dejvice)
 • ScioŠkola Praha Bubeneč - základní škola, s.r.o., IČ: 10788069, se sídlem: Na Zátorce 675/30, 160 00 Praha 6 (ScioŠkola Praha Bubeneč)
 • ScioŠkola Praha Nusle - základní škola, s.r.o., IČ: 07231881, se sídlem: Boleslavova 1/250, 14000 Praha 4 – Nusle (ScioŠkola Praha Nusle)
 • ScioŠkola Praha Stodůlky - základní škola, s.r.o., IČ: 07116331, se sídlem: Prusíkova 16, 15500 Praha 13 (ScioŠkola Praha Stodůlky, Expediční základní ScioŠkola)
 • ScioŠkola Brno - základní škola, s.r.o., IČ: 04774850, se sídlem: Sokolova 145/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno (ScioŠkola Brno Heršpice)
 • ScioŠkola Brno Trnitá - základní škola, s.r.o., IČ: 191 33 243, se sídlem: Šujanovo náměstí 356/1, Trnitá, 602 00 Brno (ScioŠkola Brno Trnitá)
 • ScioŠkola Olomouc - základní škola, s.r.o., IČ: 04774485, se sídlem: Horní náměstí 285/8, 779 00 Olomouc (ScioŠkola Olomouc)
 • ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o., IČ: 06336655, se sídlem:  třída Legionářů 1578/6, Jihlava, 58601, s místy poskytování vzdělávání: Havlíčkova 1395/30, 58601 Jihlava a třída Legionářů 1578/6, Jihlava, 58601 (ScioŠkola Jihlava)
 • ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o., IČ: 05738016, se sídlem: Cihelní 410, 73801 Frýdek – Místek (ScioŠkola Frýdek-Místek)
 • ScioŠkola Zlín - základní škola, s.r.o. , IČ: 05420792, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, s místem poskytování vzdělávání Mostní 2397, 760 01 Zlín (ScioŠkola Zlín)
 • ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o. , IČ: 08393800, se sídlem: K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice, s místem poskytování vzdělávání Kněžskodvorská 542/33a, 370 04 České Budějovice (ScioŠkola České Budějovice)
 • ScioŠkola Kolín - základní škola, s.r.o., IČO: 14378418, se sídlem: Ovčárecká 312, Kolín V, 280 02 Kolín (ScioŠkola Kolín)
 • ScioŠkola Plzeň - základní škola, s.r.o., IČO: IČO: 08393885, se sídlem: Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň (ScioŠkola Plzeň)
 • ScioŠkola Žižkov - střední škola, s.r.o., IČ: 07116349, se sídlem: Prokopova 100/16, 130 00, Praha 3-Žižkov (Střední ScioŠkola, Expediční střední ScioŠkola)
 • ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o., IČO: 07116349, se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno (Střední ScioŠkola Brno)
 • ScioŠkola Hradec Králové - základní škola, s.r.o., IČO: 21287848, se sídlem Buzulucká 431/2, 500 03 Hradec Králové 
 • ScioŠkola Praha Holešovice - střední škola, s.r.o., IČO: 19592230, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 • ScioŠkola Praha Holešovice - základní škola, s.r.o., IČO: 21288097, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 • ScioŠkola Dobříš - základní škola, s.r.o., IČO: 21298491, se sídlem Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš
 • Scio Art - základní umělecká škola, s.r.o., IČO: 21288356, se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Pro Slovensko:

 • www.scio.sk, s.r.o., IČO: 46 646 787, so sídlom: Štefánikova 15/2907, 949 01, Nitra