Pravidla - fakultní zkoušky

Abychom mohli fakultě zajistit nezpochybnitelnost výsledku a srovnatelnost s prezenční formou, platí při zkoušce tato pravidla. Dodržování pravidel on-line zkoušky je důsledně kontrolováno! Pokud budete absolvovat zkoušku v on-line podobě a nejste si jisti, zda budete schopni všechna pravidla dodržet, kontaktujte nás ještě před přihlášením. Účastník je povinen se při absolvování on-line zkoušek vyvarovat jakéhokoliv neregulérního chování, které by mohlo být posouzeno jako pokus o neoprávněné zvýhodnění či neoprávněné získání správných odpovědí na testové otázky. Porušení těchto pravidel je důvodem k zneplatnění výsledků.

 

Sken totožnosti

Potřebujeme ověřit vaši totožnost – na základě fotografie osobního dokladu a obličeje ověříme, že jste to vy.

 • Fotografie vašeho obličeje musí být zřetelná a údaje na průkazu totožnosti jednoznačně čitelné.
 • Můžete použít občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas. 
 • Aplikace vám umožní některé části průkazu či pasu skrýt a uložit pouze nezbytné údaje, kterými jsou: fotografie, jméno, příjmení, datum narození a platnost dokladu. 

 

Pracovní plocha a vaše okolí

Prostředí, kde budete vykonávat on-line zkoušku, musí co nejvíce odpovídat prostředí, které byste měli v prezenční formě zkoušky. Například stůl a jeho okolí musí být obdobné jako v učebně. Tam například také nemáte na stole kytku nebo podložku či peněženku a ve svém okolí knihy a výpisky a už vůbec ne mobil nebo chytré hodinky. Proto potřebujeme při skenu místnosti ověřit, že se na vašem stole nachází pouze povolené předměty, a že jste v místnosti sami a zkoušku vykonáváte bez pomoci kohokoliv dalšího. 

 

Obecné pravidlo pro pracovní plochu a její bezprostřední okolí

Na pracovní ploše a jejím bezprostředním okolí (1,5m od vás) smí být pouze předměty, které jsou výslovně povoleny těmito pravidly nebo které jsou písemně povoleny společností Scio před konáním zkoušky na základě vaší individuální žádosti.

Pracovní plocha musí být jinak zcela prázdná. Prázdné musí být i celé okolí ve vašem bezprostředním dosahu (1,5m od vás) – tedy zcela vyklizené poličky pod stolem, vedle stolu, parapety apod.

Obecné pravidlo pro prostor ve vašem zorném poli

Ve vašem zorném poli (tj. 180° od osy vaší hlavy orientované směrem k počítači, na kterém vykonáváte zkoušku) nesmí být jakékoli: 

 • zobrazovací zařízení, s výjimkou zařízení užívaného k vykonání zkoušky (tj. nesmíte tam být ani druhý monitor, TV, promítací zařízení, tablet, telefon, notebook atd.)  
 • předměty obsahující text či matematické nebo grafické znázornění informací, jako např. nástěnka, poznámky, výpisky, piktogramy, sešit, kniha, učebnice, mapa, rozvrh, periodická soustava prvků, tabulka, vzorečky či jiné studijní materiály.

Ve vašem zorném poli mohou být předměty, které nejsou zakázány výše, a to za podmínky, že neobsahují informace, které by vás mohly neoprávněně zvýhodnit při skládání zkoušky. Zejména ve vašem zorném poli (typicky na stěně) můžete mít: 

 1. obraz, 
 2. plakát, nebo 
 3. fotografii.

Povolené předměty

Sken pracovní plochy a bezprostředního okolí musí být takový, aby bylo zřejmé, že se na stole nebo v bezprostředním okolí (1,5m od vás) nachází pouze povolené předměty, což jsou: 

 1. doklad totožnosti, 
 2. nápoj, 
 3. lampička, 
 4. počítač, na kterém test vykonáváte,
 5. podložka pod myš,
 6. klávesnice*,
 7. myš*,
 8. webkamera*,
 9. mikrofon** a
 10. stojan/podložka pod notebook***.

 

* Klávesnice, myš, webkamera a mikrofon jsou povoleny, pouze pokud jsou připojeny k počítači, na kterém test vykonáváte, a pokud nejsou již zabudovány v tomto počítači.  Je zakázáno používat více jak jednu klávesnici, myš, webkameru či mikrofon.
** V případě externího mikrofonu musí jít o samostatný mikrofon – není povolené používat mikrofon ve spojení se sluchátky, reproduktorem apod.
*** Pokud používáte stojan/podložku pod notebook, je nutné ukázat prostor pod ním.

Další povolené předměty u zkoušek OSP, VŠP, GAP, MAT a CHE

U zkoušek OSP, VŠP, GAP, MAT a CHE lze mít na pracovní ploše také:

 1. papír na poznámky (všechny papíry musí být při skenu místnosti ukázány z obou stran), a 
 2. tužku. 

 

Další povolené předměty u zkoušek z cizího jazyka

U zkoušky z cizího jazyka jsou na pracovní ploše dále povoleny: 

 1. sluchátka*, nebo
 2. reproduktory**.


* Sluchátka je možné používat pouze v době poslechu nahrávky v poslechovém oddílu.
** Reproduktory je možné používat pouze k poslechu zvukového záznamu v rámci zkoušky, nikoli k reprodukci jakýkoli jiných zvuků.

 

 

Telefon pro potřeby kontaktu se zákaznickou podporou umístěný mimo váš dosah

V průběhu celé zkoušky můžete mít v místnosti připraven telefon pro případ potřeby kontaktu se zákaznickou podporou. Telefon ovšem musí mít vypnutý zvuk i vibrace a musí být umístěn zcela mimo dosah zkoušeného. Telefon lze použít pouze za účelem kontaktování zákaznické podpory společnosti Scio.

 

Průběh skenu pracovní plochy a místnosti

 • Aby bylo prokazatelné, že jste v místnosti sami, je nutné otočit se s webkamerou kolem dokola vaší místnosti (360° pohled). Je potřeba nasnímat opravdu celou místnost, nestačí jen částečný pohled!
 • Sken místnosti musí být kompletní a zřetelný, včetně celé pracovní plochy, prostoru pod stolem a nahlédnutí za všechny potenciální překážky. Pečlivě natočte také všechny vstupy do místnosti.
 • Ujistěte se, že na pracovní ploše a v jejím bezprostředním okolí jsou jen povolené předměty a že ve vašem zorném poli nejsou zakázané předměty. 
 • Stůl i místnost skenujte pomalu a zřetelně – minimálně 30 sekund. Maximální délka skenu místnosti je 4 minuty. Záznam si můžete přehrát a zkontrolovat, v případě potřeby můžete sken natočit opakovaně.
 • Po dokončení skenu místnosti na kameru ukážete, že nemáte nasazená sluchátka (natočíte hlavu na obě strany). 
 • Pokud nemůžete pohybovat webkamerou, použijte zrcadlo. Sken místnosti pomocí zrcadla musí být pečlivý, zřetelný a nerozmazaný. Minimální rozměr zrcadla je 15x20 cm (formát A5). Menší zrcadla jsou zakázána.

 

Během testu

 • U zkoušky je nutné sedět za stolem či jinou pracovní deskou. Není povoleno absolvovat zkoušku například z postele.
 • V místnosti se nesmí vyskytovat žádná další osoba. Pokud vám osoba do místnosti omylem vstoupí, je nutné ji vyzvat k odchodu a ze záznamu musí být zřejmé, že osoba místnost skutečně opustila. 
 • Je zakázáno vést jakoukoliv komunikaci s další osobou, a to jakýmkoliv způsobem.
 • V místnosti se nesmějí volně pohybovat žádná zvířata.
 • V místnosti se nesmí ozývat žádné elektronické zvuky, které by mohly indikovat přítomnost dalšího spuštěného elektronického zařízení.
 • Mimo oken prohlížeče a aplikací potřebných pro vykonání zkoušky je zakázáno otevírat jakákoliv další okna prohlížeče či aplikace. Jejich spuštění je v průběhu celé zkoušky detekováno.
 • Je zakázáno používat více aktivních monitorů a přenášet obraz.
 • Je zakázáno po skenu místnosti opustit zorné pole webové kamery či místnost (ani mezi jednotlivými oddíly testu). Pokud byste museli opustit záběr z důvodu řešení technického problému, nasnímejte poté místnost a pracovní plochu podobně jako při skenu místnosti v úvodu zkoušky.
 • Účastník je povinen být plně viditelný v záběru kamery. Minimálně od hlavy po hrudník.
 • Během zkoušky je zakázáno používat vyhledávání v textu (např. pomocí zkratky Ctrl+F).
 • Během zkoušky je zakázáno používat překladač v internetovém prohlížeči.
 • V případě detekce přítomnosti jiného než povoleného předmětu (resp. zakázaného předmětu v zorném poli) je účastník od zkoušky vyloučen. Nezáleží na tom, zda účastník předmět použil, nebo ne.
 • Opustit místnost nebo použít telefon můžete jen za účelem kontaktování zákaznické podpory. Tyto situace budou přezkoumány.

 

Neplatný výsledek

Výsledky tak, jak jsou předávány fakultám a jak jsou použity v přijímacím řízení, musí splňovat přísná kritéria na správnost a vzájemnou porovnatelnost znalostí a schopností jednotlivých účastníků. Společnost Scio se za to, že výsledky mají takové vlastnosti, fakultám i všem účastníkům zaručuje. A v případě, kdy společnost Scio nemůže zaručit, že výsledek takové vlastnosti má, rozhodne společnost Scio o neplatnosti výsledku. 

Neplatný výsledek, žádost o přezkum a důsledky neplatnosti
 

Výsledek je neplatný vždy, pokud v průběhu zkoušky dojde k porušení pravidel, neboť v takovém případě nemůže společnost Scio zajistit, že účastník nezískal či nemohl získat neoprávněnou výhodu oproti ostatním účastníkům. K odhalení porušení pravidel slouží zejména záznamy z on-line zkoušek, ale i další postupy vyhodnocení průběhu zkoušky (např. analýzy odpovědí účastníka).  

Informování o neplatném výsledku

O případné neplatnosti vašeho výsledku vás bude informovat fakulta.


Žádost o přezkum rozhodnutí o neplatnosti

V případě, že s rozhodnutím o neplatnosti výsledku vaší zkoušky nebudete souhlasit, neprodleně kontaktujte s žádostí o přezkoumání fakultu. V této žádosti musíte uvést všechny podstatné okolnosti a důvody pro podání žádosti.  

 

 

 

 

produkty