Obchodní podmínky pro školy

Obchodní podmínky pro školy

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží a poskytování s ním souvisejících služeb dle nabídky společnosti www.scio.cz, s.r.o. uveřejňované na internetových stránkách této společnosti, tj. www.scio.cz a nabízené právnickým osobám a organizačním složkám státu, které jsou definovány jako školy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., školský zákon, popř. jemu předcházejících a dosud platných právních předpisů, případně dalším právnickým osobám, jejichž předmět činnosti souvisí se vzděláváním. Tyto obchodní podmínky nejsou určeny individuálním fyzickým osobám jako konečným spotřebitelům.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží vždy, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

I. Prodávající zboží:

www.scio.cz, s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 se sídlem Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: 234 705 555
E-mail: scio@scio.cz


Účet: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 3649626028/5500 
IBAN: CZ26 5500 0000 1036 4962 6028 
SWIFT: RZBC CZ PP


IČO: 271 561 25 
DIČ: CZ 271 561 25 
(dále jen „společnost Scio“)

II. Zákazník:

Zákazníkem ve smyslu těchto obchodních podmínek je:

 • školská právnická osoba, příspěvková organizace, popř. jiná právnická osoba či organizační složka státu, která ve svém názvu obsahuje pojem „škola“ a jejímž předmětem činnosti (podnikání) je poskytování vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, případně jiná právnická osoba, jejíž předmět činnosti souvisí se vzděláváním
 • vysoká škola nebo fakulta vysoké školy ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

(dále jen „zákazník“)

III. Zboží a služby

Zbožím a službami se rozumí jakékoli zboží a služby nabízené k prodeji na internetových stránkách společnosti Scio, tj. na www.scio.cz, určené zákazníkovi, případně i zboží nabízené společností Scio zákazníkovi individuálně. Jedná se zejména (avšak nikoliv pouze) o různé testy (v tištěné podobě i online) a provedení a/nebo podpora testování, zpracování výsledků testování, analýzy, dotazníková šetření, tiskové materiály, vzdělávací semináře a další související produkty.

IV. Cena zboží

Cenou Zboží se rozumí jednotková cena uvedená u jednotlivých typů Zboží v nabídce na internetových stránkách společnosti Scio www.scio.cz, tato cena je konečná. Cena na těchto internetových stránkách je vždy s DPH, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. K celkové ceně za objednávku (s výjimkou online produktů) budou připočteny náklady na dopravu a dodání Zboží, jejichž výše je rovněž uvedená u jednotlivých typů Zboží v nabídce na internetových stránkách společnosti Scio www.scio.cz.

V. Způsob platby, lhůta splatnosti

 1. Zboží bude placeno bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na základě faktury vystavené společností Scio se splatností 14 dní od vystavení faktury, nejméně však 5 dní od jejího doručení zákazníkovi.
 2. Faktura bude vystavena na fakturační adresu zákazníka a odeslána spolu se Zbožím, v případě produktů v elektronické podobě online je faktura zasílána emailem spolu s přístupovými údaji do online aplikace (pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak). Pokud o to zákazník písemně nebo prostřednictvím e-mailu požádá, a to nejpozději 7 dnů před odesláním faktury nebo současně s objednávkou, může být na faktuře uveden i jiný plátce (např. nadace při škole, sdružení rodičů apod.), zákazník však musí doložit souhlas této osoby. Zákazník v takovém případě ručí za splnění závazku osobou, která je uvedena na faktuře jako plátce. Po odeslání faktury zákazníkovi již nelze změnu provést.
 3. V případě prodlení zákazníka s úhradou shora uvedených plateb je společnost Scio oprávněna požadovat od zákazníka zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VI. Objednávka

 1. Objednávku Zboží nebo služeb lze provést prostřednictvím e-shopu společnosti Scio na jejích internetových stránkách www.scio.cz, případně telefonicky. (na tel.: 234 705 555). Takto provedená objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti označené v objednávkovém formuláři (v případě telefonické objednávky údaje požadované společností Scio v rámci telefonního hovoru) na internetových stránkách jako povinné (zejména název a adresa zákazníka, adresa dodání, telefonní kontakt, platná e-mailová adresa, platná fakturační adresa).
 2. Zasláním objednávky projevuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami společnosti Scio.

 

VII. Uzavření kupní smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky společností Scio. Společnost Scio objednávku potvrdí obratem, nejpozději do 2 pracovních  dnů od dne přijetí objednávky, a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.
 2. U Zboží a služeb prodávaných společností Scio na základě písemné smlouvy, je tato smlouva uzavřena v okamžiku jejího podpisu zákazníkem a společností Scio.

 

VIII. Dodání Zboží

Objednané Zboží bude ze strany společnosti Scio dodáváno a doručováno v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu či on-line aplikace společnosti Scio (např. Sciodat), případně prostřednictvím společnosti Česká pošta , s.p., IČ: 47114983. Objednané Zboží bude odesláno elektronickou formou či předáno společnosti Česká pošta, s.p. k přepravě v termínech dle harmonogramu uvedeného u každého projektu či druhu Zboží či služeb na internetových stránkách společnosti Scio www.scio.cz, v ostatních případech do 15 dní od obdržení objednávky. Termíny dle předchozí věty budou rovněž uvedeny v samotné objednávce.

IX. Nabytí vlastnictví, práva duševního vlastnictví

 1. Vlastnické právo ke Zboží zákazník nabývá až okamžikem jeho zaplacení.
 2. Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že autorská práva společnosti Scio k dodanému zboží zůstávají zachována a jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Na zákazníka přechází toliko právo dílo v souladu s účelem dodávaného zboží užít. Zákazník není oprávněn dílo užívat jiným způsobem, zejména není oprávněn dílo kopírovat, rozšiřovat, poskytovat, půjčovat či zpřístupnit třetím osobám.
 3. Zákazník je povinen při užití díla v maximální míře chránit a respektovat autorská práva společnosti Scio.

 

X. Zrušení objednávky, odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoli do data uzávěrky objednávek daného projektu uvedeného na stránkách společnosti Scio, v případě nákupu ročního přístupu k on-line produktům do 14 dnů od objednávky, prostřednictvím emailu.
 2. Odstoupit od smlouvy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku výše je zákazník oprávněn pouze v případě podstatného porušení smlouvy, resp. povinností společnosti Scio z této smlouvy vyplývajících, které znemožní zákazníkovi užít dodané Zboží k jeho zamýšlenému či obvyklému účelu. Za podstatné porušení povinností společnosti Scio je pro účely těchto obchodních podmínek a na jejich základě uzavíraných smluv považováno:
  a) nesoulad dodaného Zboží (obsahu zásilky) s objednávkou spočívající v nekompletnosti nebo špatném obsahu zásilky, pokud takový nesoulad vůbec neumožňuje užití zboží v souladu s jeho účelem
  b) prodlení s dodáním Zboží o více než 14 dnů oproti termínům uvedeným na stránkách společnosti Scio (společnost Scio není v prodlení, po dobu, po kterou nemohlo být Zboží dodáno v důsledku nedostatečné součinnosti zákazníka).
 3. Současně s odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat Zboží zpět, a to nepoužité, v kvalitě, kterou mělo při jeho dodání. Zákazník má v takovém případě nárok na vrácení kupní ceny, snížené o případné opotřebení a poškození Zboží nesouvisející s namítanou vadou. V případě neoprávněného odstoupení bude Zboží vráceno zpět zákazníkovi, a to na jeho náklady.

 

XI. Reklamace

 1. Zákazník má povinnost Zboží při převzetí prohlédnout. V případě, že je Zboží dodáno s vadami, tj. v případě, kdy Zboží nemá jakost a vlastnosti dle uzavřené Kupní smlouvy, dle nabídky společnosti Scio, popř. vlastnosti tomuto druhu Zboží obvyklé, nebo že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím množství dle Kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady Zboží opravou nebo výměnu Zboží, uplatní-li toto právo u společnosti Scio bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. V případě testů či dotazníků je za takovou dobu považována lhůta, která končí 2 pracovní dny před sjednaným termínem testování či dotazníkového šetření. V případě výsledkových zpráv a analýz pro školy je za takovou dobu považována lhůta 1 měsíce počítaná ode dne dodání Zboží. Oprava či výměna Zboží bude společností Scio provedena v případě testů či dotazníků ihned, tedy bez zbytečného odkladu, po doručení oznámení o uplatnění práv z odpovědnosti za vady zákazníkem, v případě výsledkových zpráv pro školy ve lhůtě 1 měsíce, která začne běžet prvního dne následujícího po posledním dni lhůty uvedené ve větě čtvrté tohoto odstavce. Doba školních letních prázdnin se do lhůt uvedených shora nezapočítává.
 2. Není-li možné vadu odstranit opravou nebo výměnou nebo v případě, kdy se jedná o vadu, která porušuje Kupní smlouvu podstatným způsobem dle článku X. odst. 2 výše, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny.

 

XII. Ochrana osobních údajů

Společnost Scio je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním objednávky dává zákazník souhlas k tomu, aby až do odvolání souhlasu byly osobní údaje zákazníka zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti www.scio.cz, s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas může kdykoli odvolat.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy společnosti Scio a zákazníka vzniklé na základě uzavřené Kupní smlouvy se řídí ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 9. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky, případně ke dni podpisu smlouvy, je-li smlouva uzavírána písemně.
Testování a hodnocení

Připravené testy kdykoliv potřebujete.
Jasné vyhodnocení, konkrétní doporučení.
Vy se můžete věnovat žákům.

www.testovani.cz

Klima školy

O klimatu školy víme hodně.
Umíme se zeptat i poradit.
Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

www.klimaskoly.cz

Čtenářská gramotnost

Na čtenářskou gramotnost myslíme ve dne v noci.
Vy už nemusíte.
Náš web vás provede celým rokem.

www.svetgramotnosti.cz