Předběžná přihláška 2019/2020

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o nástup do 1. ročníku základní ScioŠkoly ve školním roce 2019/2020. Pokud máte zájem o přestup do základní ScioŠkoly v průběhu školního roku 2019/2020, vyplňte Žádost o přestup.

Křestní jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Pohlaví dítěte: *

Datum narození dítěte: *

Trvalé bydliště dítěte:

Ulice: *
Číslo popisné: *
Číslo orientační:
Město: *
PSČ: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p./č.o., město, PSČ:

Výběr ScioŠkoly

Na kterou ScioŠkolu své dítě hlásíte? *
Aktuálně navštěvovaná ZŠ/MŠ: *
Vzdělával se nebo vzdělává se ve stejné ScioŠkole sourozenec dítěte? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců. (Stejnou ScioŠkolou se rozumí stejné místo poskytování vzdělávání.) *


Jméno sourozence/sourozenců.
Zúčastnilo se dítě zápisu do ScioŠkoly v loňském školním roce, bylo přijato, ale rodiče požádali o odklad povinné školní docházky? *

Hlásíte své dítě ještě na nějakou další školu kromě ScioŠkoly nebo spádové školy? *

Odkud o ScioŠkole víte? *
Využili jste již někdy s dítětem pomoci či služeb pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra?
(nepovinné, tato informace nám pomůže připravit se na osobní pohovor v rámci zápisu)
Uvítali byste specializovanou pomoc pro vaše dítě? Jakou?
(nepovinné)
Jakým jazykem dítě a zákonní zástupci mluví?
(nepovinné, pro potřeby komunikace během zápisu, včetně pohovoru)

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem dítěte v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty):

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa bydliště: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *
ID datové schránky
(nepovinné)

2. zákonný zástupce:

Jméno:
Příjmení:
Adresa bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, beru na vědomí, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje budou společností www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18600 a zároveň také ScioŠkolou, na kterou se dítě hlásí (viz výše), zpracovány pro účely přijímacího řízení na ScioŠkolu, a to po dobu tomu odpovídající, a s tímto zpracováním souhlasím. Jsem si vědom, že souhlas mohu písemným sdělením adresovaným kterékoliv z uvedených společností kdykoliv odvolat, avšak v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné přihlášku elektronicky zpracovat.
Souhlasím se zasíláním informací o volných místech ve ScioŠkolách, o nových trendech ve vzdělávání a rozvojových programech pro rodiče a děti, a to i v případě, že zasílané informace mají charakter obchodního sdělení dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. (Předpokládaný rozsah zasílání sdělení je 4krát ročně.) Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *