Předběžná přihláška - Střední ScioŠkola 2019/2020

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o nástup do střední ScioŠkoly (Praha 8) ve školním roce 2019/2020.

Křestní jméno uchazeče: *
Příjmení uchazeče: *
Pohlaví uchazeče: *

Datum narození uchazeče: *
Kontaktní e-mail uchazeče: *

Trvalé bydliště uchazeče

Ulice: *
Číslo popisné: *
Číslo orientační:
Město: *
PSČ: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p./č.o., město, PSČ:

Informace o studiu

Do jakého ročníku má uchazeč nastoupit? *

Aktuálně navštěvovaná ZŠ/SŠ: *
Hlásí se do stejné ScioŠkoly sourozenec uchazeče? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník do kterého se hlásí.
Odkud o ScioŠkole víte? *
Uvítali byste specializovanou pomoc? Jakou?
(nepovinné)
Jakým jazykem uchazeč a zákonní zástupci mluví?
(nepovinné, pro potřeby komunikace během přijímacího řízení, včetně pohovoru)

Otázky pro uchazeče

Které nejdůležitější věci by ses chtěl(a) během svého studia na střední škole naučit? *
Střední ScioŠkola počítá s aktivitou studentů. Co můžeš škole nabídnout ty? *
Byl(a) bys ochoten/ochotna podílet se na praktickém chodu školy, tedy např. provozu kanceláře, úklidu, fungování kavárny, apod? *

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem uchazeče v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty):

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa bydliště: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *

2. zákonný zástupce:

Jméno:
Příjmení:
Adresa bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Vzdělávání na zkoušku

Odesláním této přihlášky se v případě pozdějšího sjednání vzdělávání „na zkoušku“ žák i zákonní zástupci zavazují dodržovat školní řád příslušné ScioŠkoly a nahradit případnou škodu vzniklou ScioŠkole nebo třetím osobám zaviněním žáka.

Trvalé bydliště uchazeče

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, beru na vědomí, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje budou společností www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18600 a zároveň také ScioŠkolou, na kterou se dítě hlásí (viz výše), zpracovány pro účely přijímacího řízení na ScioŠkolu, a to po dobu tomu odpovídající, a s tímto zpracováním souhlasím. Jsem si vědom, že souhlas mohu písemným sdělením adresovaným kterékoliv z uvedených společností kdykoliv odvolat, avšak v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné přihlášku elektronicky zpracovat.
Souhlasím se zasíláním informací o volných místech ve ScioŠkolách, o nových trendech ve vzdělávání a rozvojových programech pro rodiče a děti, a to i v případě, že zasílané informace mají charakter obchodního sdělení dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. (Předpokládaný rozsah zasílání sdělení je 4krát ročně.) Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *