Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Kdo organizuje státní PZ?

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
 

Mají přijímací zkoušky stejný průběh na všech školách?

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2021. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Jak to bude letos s termíny?

čtyřleté obory a nástavbová studia:

  • 1. řádný termín - 12. dubna 2021
  • 2. řádný termín - 13. dubna 2021

šestiletá a osmiletá gymnázia:

  • 1. řádný termín - 14. dubna 2021
  • 2. řádný termín - 15. dubna 2021

náhradní termíny: 1. náhradní termín - 12. května 2021 a 2. náhradní termín - 13. května 2021
 

Aktuálně k 30. 11. 2020:

Co pro vás znamená změna v přijímacím řízení, v rámci které si školy čtyřletých oborů s maturitou mohou samy rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využijí jednotnou přijímací zkoušku či připraví vlastní přijímací zkoušku?

V případě šestiletých a osmiletých gymnázií avizuje MŠTM standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky 14. a 15. dubna.

Jak se zachovají jednotlivé školy v případě čtyřletých oborů, je nyní předčasné předjímat. U těch škol, které se každoročně musí vypořádat s převisem poptávky (typicky gymnázia), je však víc než jisté, že přijímací zkoušky budou zachovány a více či méně budou kopírovat jejich dosavadní podobu. V případě gymnázií tak lze i nadále očekávat, že své přijímací zkoušky dál budou opírat o český jazyk a matematiku, případně doplňkové testy z přírodních věd nebo testů obecných studijních předpokladů. Rozhodnutí MŠMT jim však především dává volnou ruku v tom, jak tyto přijímací zkoušky budou vypadat. Jinými slovy nemusí už spoléhat na jednotné přijímací zkoušky od Cermatu, ale mohou si je více přizpůsobit svým konkrétním potřebám.

Pokud vybíráte některou ze škol, která pravidelně čelí převisu poptávky uchazečů, pak je zřejmé, že je třeba se i nadále důkladně připravovat na přijímací zkoušky. Pokud vybíráte některou ze škol, kde výsledky přijímacích zkoušek ani v minulosti nehrály zásadní roli, tak ani zde se pro ně nic zásadního nemění, pouze odpadá jedna více méně zbytečná procedura v podobě přijímaček. Z dat MŠMT přitom vyplývá, že alespoň 20% převis poptávky vykazuje polovina středních škol, téměř pravidlem jsou pak převisy na gymnáziích.

Jaká je tedy struktura státních přijímacích zkoušek?

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

  • Test z českého jazyka a matematiky.
  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
  • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
  • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.


Jak se připravovat na státní přijímací zkoušky?

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 – 2019 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2020/2021 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

 

Vyberte si přípravu na přijímací zkoušky