Matematika – 9. třída – On-line test zdarma

1

Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

2

Máme výraz:

(– x + 2y)2

Který z následujících výrazů je správným řešením umocnění uvedeného výrazu?

3

5 – 3(x – 1) + 2(x – 2)2

Jaká je hodnota uvedeného mnohočlenu pro x = – 1?

4

Jakou délku má tělesová úhlopříčka v krychli o hraně a = 6 cm?

5

Král rozdělil své peníze mezi 5 synů takto: prvorozený dostal všech peněz, druhorozený ze zbytku, třetí v pořadí obdržel ze zbývající části. Ze zbytku dostal polovinu čtvrtý syn. Poslední zbytek se už nedělil a celý připadl nejmladšímu synovi. Jakou část králových peněz obdržel nejmladší syn?

6

Karel má vyřešit příklady z geometrie, z aritmetiky a ze stereometrie. Počet příkladů je v poměru 1 : 3 : 2, v pořadí geometrie : aritmetika : stereometrie. Kolik příkladů z aritmetiky musí Karel vyřešit, jestliže celkem má vyřešit 30 příkladů?

7

Je dán kosočtverec s úhlopříčkami e = 8 cm a f = 6 cm. Jak velký má tento kosočtverec obvod?

8

Rovnoběžník na uvedeném obrázku je rozdělen na 4 shodné rovnoramenné trojúhelníky. Obvod rovnoběžníka je 36 cm. Základna jednoho trojúhelníka měří 4 cm. Jaký je obvod tohoto trojúhelníka?

9

Rovnoramenný trojúhelník má základnu délky 6 cm a rameno má délku 5 cm. Jaký je obsah tohoto trojúhelníku?

10

Televize stojí 20 000 Kč. Při nákupu na splátky budeme platit po dobu 4 let 600 Kč měsíčně. O kolik procent zaplatíme více?

11

Pračku v ceně 10 000 Kč nejprve zdražili o 20 %, a pak ji zlevnili na původní ceny. Který ze sloupců A, B, C, D, E v uvedeném grafu nejlépe vyjadřuje, kolik procent z ceny po zdražení tvoří současná cena?

vyhodnotit