Český jazyk – 5. třída – On-line test zdarma

1

Do které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo -i, aby byla věta napsána pravopisně správně?

2

Která z následujících skupin slov obsahuje pouze slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným?

3

Ve které z následujících možností jsou všechny tři výrazy napsány pravopisně správně?

4

Ve které z následujících možností je správně podtržena pouze celá základní skladební dvojice?

5

Která z následujících možností obsahuje chybu ve shodě přísudku s podmětem?

TEXT K ÚLOZE 6 A 7

Písmeno ú se píše:
1. na začátku slov
2. po předponě
3. na začátku druhé části složeniny
4. v citoslovcích
5. v několika slovech přejatých
6

Podle kterého bodu uvedeného textu se řídí psaní ú ve slově neúspěšný?

7

Které z následujících slov by mohlo sloužit jako příklad k 5. bodu uvedeného textu?

TEXT K ÚLOHÁM 8 AŽ 12

Z křoví na protější straně silnice vystoupil maskovaný mužský, jen tak v kazajce s černým šátkem přes obličej, namířil flintu rovnou na přední sklo auta a drsným hlasem zvolal:
„Stůj! Prachy sem a bez prodlení, nebo ti život ukrátím!“
I když pan Chramosta rozjíveného pobertu osobně neznal, hned ho napadlo, že to nemůže být nikdo jiný než pověstný Divoký Mrštiňák. Zlodějů a šizuňků bylo v okolí požehnaně, což o to, ale loupežník na starý způsob působil v okrese už jen ten jeden.
Pan Chramosta byl sice čaroděj, ale slušný člověk, a takové násilnické způsoby se mu pranic nezamlouvaly. Přeskočil příkop, postavil se vedle auta a domlouval lupiči:
Nechte toho, člověče! To se nesluší!
Zločinec s flintou však zřejmě nebyl dobře vychovaný, protože výhrůžně zamával nebezpečnou zbraní a nevlídně zavrčel:
„Nepřekážej, strejdo! Vrať se do hrobu!
To se pana Chramosty nemálo dotklo. On přece, zamrzelo ho, ještě není tak docela odepsaný. Ještě ne. A jakýpak strejda!

(Grym, Pavel: Čáry máry fuč. Albatros, Praha 2000, str. 71)

8

Které z následujících slov z uvedeného textu by mohlo být v jiné souvislosti i jiným slovním druhem?

9

Které z následujících slov z uvedeného textu se skloňuje podle jiného vzoru než ostatní?

10

Kterou z následujících vět pronáší postava v uvedeném textu sama k sobě?

11

Které z následujících tvrzení o panu Chramostovi přímo vyplývá z uvedeného textu?

12

Které z následujících vyjádření se svým významem nejvíce podobá výrazu bez prodlení z uvedeného textu?

TEXT K ÚLOHÁM 13 AŽ 17

Osel a mezek

Oslař měl osla a mezka. Jednou jim oslař naložil na hřbety těžký náklad. Podělil oba stejně. Mezek trpělivě šlapal a osel jen hekal a naříkal.
„Co je tohle za spravedlnost!“ vyčítal mezkovi. „Ty dostáváš do žlabu dvakrát tolik sena a trávy, a přitom já mám na hřbetě naloženo stejně jako ty.“
Pěšina vedla do kopce a oslovi ubývalo sil. Oslař tedy přeložil část jeho nákladu na mezka. Osel si trochu poskočil, ale z kopce neubylo. Nakonec byl tak vyčerpaný, že mu oslař musel odebrat i ten zbytek, co na hřbetě nesl.
A tehdy se mezek, který teď nesl celý náklad, ohlédl na osla a povídá: „Tak co, pořád ti připadá jako nespravedlnost, že dostávám víc sena a trávy než ty?“
A osel žádnou odpověď, ani chytrou, ani oslovskou, na tahle slova nenašel.
13

Které z následujících tvrzení o postavách z uvedeného textu je pravdivé?

14

Jakým literárním útvarem je uvedený text?

15

Ty dostáváš do žlabu dvakrát tolik sena a trávy, a přitomjá mám na hřbetě naloženo stejně jako ty.

Kterým z následujících výrazů lze nahradit výraza přitomv uvedeném souvětí z úvodního textu, aby smysl výpovědi zůstal zachován?

16

Které z následujících slov podtržených v uvedeném textu je v jiném pádu než ostatní?

17

Které z následujících slov z uvedeného textu je přídavným jménem?

18

Ve které z následujících příruček můžeme nejspíše najít, jak se správně píše slovo samočinný?

19

Šrotili jsme jako diví, jeli jsme celej den, byl to fakt mazec, ale co – nadrtili jsme všech pět otázek.

Jak by nejspíše zněla uvedená výpověď, kdybychom ji chtěli zdvořile přednést před paní učitelkou?

20

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam ustáleného spojení Mám tě přečteného?

vyhodnotit