Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Test

Test čtenářské gramotnosti byl v roce 2011 součástí projektu PRO23 pro střední školy. Tento projekt se zaměřuje na testování schopností a dovedností, které překračují hranice běžně vyučovaných předmětů, a to v druhých a třetích ročnících. Test jsme školám nabízeli zdarma a vzhledem k dosavadní absenci tohoto testu mezi evaluačními nástroji škol jsme jej zpřístupnili všem čtyřem ročníkům středních škol. Testování probíhalo od 16. 3. do 13. 4. 2011, a to pouze on-line formou, zúčastnilo se ho 14 259 žáků na 176 školách. Z prvních ročníků se zúčastnilo 1 719 žáků, 5 805 účastníků bylo ve druhém ročníku, 5 887 ve třetím a 848 ve čtvrtém.

Test komplexně postihoval základní dovednosti práce s textem, tedy vyhledávání informací, posouzení obsahu a interpretaci. Obsahoval různé typy textů:
•    texty souvislé, a to jednak literární (úryvek z knihy), jednak neliterární (email)
•    texty nesouvislé (jízdní řád)

Test sestával z 24 úloh s nabídkou odpovědí, z nichž právě jedna byla správná (multiple-choice). 9 úloh se týkalo analytického čtení (označuje se též jako smyslové) a 15 globálního čtení (intuitivní). Za každou správně vyřešenou úlohu získal žák jeden bod, za nesprávně vyřešenou ztratil třetinu bodu, při vynechání úlohy se body nepřičítaly ani neodečítaly. Smyslem odečítání bylo zajistit, aby náhodným vyplněním testu žák nezískal žák významně víc bodů, než kdyby úlohy vynechal. Součet bodů dal celkové skóre v testu.
 

Dotazníky

Žák mohl dobrovolně vyplnit dotazník, jehož otázky se zabývaly postojem žáka ke čtení a četností jeho různých čtenářských a volnočasových aktivit. Navíc dotazník obsahoval údaj o pohlaví žáka a identifikaci jeho třídy a čísla ve třídě.
 

Zdroj dat pro analýzu

Údaje o skóre v jednotlivých úlohách i za celý test, jakož i za žákovské dotazníky, byly obsaženy v databázi MS Access, ze které byly pro účely analýzy vyexportovány. Data byla již v databázi Access propojena s externími údaji ÚIV a ČSÚ o počtu žáků ve škole a počtu obyvatel v sídle školy. U žáků, kteří neodevzdali dotazník, bylo pohlaví odhadnuto podle jejich příjmení.

Skóre v testu i v jeho částech (analytické a globální čtení) bylo standardizováno pomocí T transformace na škálu s průměrem 50 a směrodatnou odchylkou 10.

O kom tato analýza vypovídá

Jak je vidět dál (viz Tabulka 1), vzorek účastnických škol, a tedy ani žáků neodpovídá celé středoškolské populaci. Cílem testu však nebylo ověřit dovednosti čtenářské gramotnosti za celou populaci, nýbrž porovnat mezi sebou jednotlivé žáky, třídy, školy či demografické skupiny. K takovému porovnání pak není třeba, aby byl výběr všech škol reprezentativní; postačuje dostatečné množství třídících charakteristik pro každého žáka a školu (např. zřizovatel školy, kraj, velikost sídla školy, velikost školy, pohlaví), aby bylo možné zjistit, které faktory působí pravděpodobně přímo a které pouze zprostředkovaně.
Protože z výsledků testů nevyplývaly žádné důsledky pro školy, lze předpokládat, že do testování byli ve školách zahrnuti všichni žáci a případné absence byly způsobeny pouze náhodnými vlivy. Nejzávažnější otázkou je, zda se při stejných demografických charakteristikách nějak zásadně neliší účastnické školy od škol neúčastnických – například účastnické školy mohou mít lepší žáky, být kvalitnější, případně je na ně vyvíjen větší tlak zřizovatele. Jelikož na tuto otázku neznáme jasnou odpověď, můžeme konstatovat pouze to, že tato analýza vypovídá jednak o účastnických školách, jednak o školách neúčastnících se, ale jim kvalitativně podobných.
 

Analytickou zprávu najdete ke stažení ve formátu .pdf zde.
19. 9. 2013