Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005-2011z projektu VEKTOR

Vybraná zjištění z projektu Vektor

Uvedené zprávy shrnují vybraná obecná zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků středních škol. Díky velkému vzorku a možnosti poměřovat relativní posuny jednotlivých účastníků i škol v čase můžeme zjistit poměrně dost o tom, na které školy chodí nejlepší žáci a kde v základních vzdělávacích předmětech (český jazyk, cizí jazyky, matematika) nejvíce během svého studia pokročí.

Vektor umožňuje každé zúčastněné střední škole srovnání výsledků svých žáků s výsledky žáků jiných škol, a to jak na začátku středoškolského studia (vstupní testování v 1. ročníku), tak v jeho závěru (výstupní testování na začátku posledního ročníku). Školy rovněž zjistí, jak se změnilo pořadí každého žáka mezi vstupním a výstupním testováním, tj. jaký je relativní posun žáka. Relativní posun lze též interpretovat jako přidanou hodnotu školy (jak škola žáka po dobu studia vzdělala v měřených oblastech). Srovnání se provádí pomocí didaktických testů ze všeobecně vzdělávacích předmětů a testu OSP. Kontext pro výsledky pomáhají dotvářet žákovské dotazníky. Podrobnosti o projektu jsou na www.scio.cz/vektor.

Shrnutí poznatků

Poznatek 1.    Výsledky žáků v českém jazyce, matematice, cizích jazycích i Obecných studijních předpokladech se významně liší pro různé typy škol.
Poznatek 2.    Mezi prvním a posledním ročníkem středoškolského studia se rozdíly mezi školami zvětšují: osmiletá gymnázia zvyšují svůj náskok před čtyřletými, čtyřletá před obchodními akademiemi a středními průmyslovými školami atd.
Poznatek 3.    Ze všeobecných předmětů je na všech typech středních škol nejpřísněji známkována matematika, žáci z ní mají v průměru téměř o půl stupně horší známku než z ostatních předmětů.
Poznatek 4.    Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci.
Poznatek 5.    Žáci se stejnou známkou nedosahují v testu stejných výsledků – skóre se liší jak podle typu školy, tak podle pohlaví.
Poznatek 6.    Rozdílné výsledky v testech OSP souvisí především s typem školy, kterou žáci navštěvují; další proměnné, jako pohlaví, velikost obce nebo vzdělání rodičů, rozdíly vysvětlují také, ale méně.
Poznatek 7.    Téměř stejná zjištění jako pro testy OSP platí i pro všechny ostatní předměty a stejné faktory vysvětlují jak dosažené skóre v jednotlivých testech, tak zlepšení mezi roky.
Poznatek 8.    Rozdíly ve výsledcích žáků nejde vysvětlit jen tím, že „na gymply jdou nejchytřejší“ – studovaná střední škola odpovídá Obecným studijním předpokladům v 1. ročníku jen částečně.
Poznatek 9.    Žáci, kteří v dotaznících uvedli, že je předmět baví, dosahovali v testech mnohem lepších výsledků než žáci, kteří měli k předmětu negativní vztah.

 

Souhrnná zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

Prezentace z tiskové konference ke stažení ve formátu .ppt zde.

Infografika ke stažení ve formátu .pdf zde.

Kompletní analytická zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

 

Kontakt:

Filip KAREL

e-mail: fkarel@scio.cz

 
19. 9. 2013