Obchodní podmínky do 17. 8. 2018

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností Scio, která je provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.scio.cz. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.scio.cz. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ve verzi aktuální k datu každé objednávky (čtete verzi platnou do 17.8.2018).

 

Obsah obchodních podmínek

Obecná část obchodních podmínek - společná pro všechny produkty Scio

Zvláštní část obchodních podmínek - specifická pravidla pro některé produkty Scio

Pro ostatní produkty nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek. Pro tyto produkty nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek (Tištěné testy, sady testů, Internetové kurzy, On-line testy, Fyzické produkty, hračky a deskové hry)

 

 

Obecná část obchodních podmínek

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Provozovatel internetového obchodu, poskytovatel služeb

www.scio.cz, s.r.o. (dále také jen společnost Scio)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551
Sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 555
E-mail: scio@scio.cz
IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25

Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 770550770 / 5500
IBAN: CZ26 5500 0000 0007 7055 0770
SWIFT: RZBC CZ PP

Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999776010/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Společnost Scio při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

1.2. Zákazník

Zákazník je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Pro účely poskytování služeb v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) také "účastník NSZ", popřípadě "zájemce o účast v NSZ".

1.3. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (zákazník) a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy o poskytování služeb a/nebo podmínky smlouvy kupní.

1.4. Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může společnost Scio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý právní vztah založený smlouvou mezi společností Scio a zákazníkem platí znění obchodních podmínek účinné ke dni uzavření smlouvy. 

1.5. Produkty společnosti Scio

Popis jednotlivých produktů společnosti Scio je uveden v internetovém obchodě na adrese www.scio.cz, případně na dalších internetových adresách uvedených dále v těchto obchodních podmínkách.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Scio uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, nejsou-li uvedené v těchto obchodních podmínkách.

1.6. Informace k objednávce

Společnost Scio poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Společnost Scio neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů a uzavření smlouvy

2.1. Registrace v internetovém obchodě společnosti Scio

Před odesláním první objednávky se zákazník zaregistruje v internetovém obchodě na webové adrese www.scio.cz.

Registrace je podmínkou pro to, aby zákazník mohl obsluhovat svůj osobní profil, v němž má možnost sledovat aktuální stav svojí objednávky, případně objednávku zrušit, stornovat nebo změnit doručovací adresu dle článku 5), odst. 1, 2 a 3 těchto Obchodních podmínek. V osobním profilu zákazníka se pak zobrazují i případné další doplňující informace ke zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní údaje nezbytné pro účely daného produktu (dodání zboží, poskytnutí služby). Údaje zadané zákazníkem musí být správné, v opačném případě nemůže společnost Scio zaručit, že objednávka bude správně a včas vyřízena.
Úspěšná registrace zákazníka je společností Scio potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. 
Registraci zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého osobního profilu třetím osobám
Společnost Scio může zrušit osobní profil zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj osobní profil déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že osobní profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Scio, popř. třetích osob.

2.2. Osobní údaje

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

2.3. Objednávka

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží či službě (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • působu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky společnosti Scio je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník společnosti Scio kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Scio považovány za správné. Společnost Scio neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v osobním profilu či v objednávce (dále jen „emailová adresa zákazníka“).

Společnost Scio je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).

2.4. Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka (u produktu NSZ v textu obchodních podmínek také "přihláška k NSZ") je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu poskytovatele služby s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služby).
Od tohoto momentu mezi společností Scio a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je společností Scio archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1. Výše ceny produktů

Výše ceny produktů společnosti Scio je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na www.scio.cz platným ke dni odeslání objednávky společnosti Scio. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti Scio také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle bodu 4.3. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2. Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku (za zboží či službu a případné náklady spojené s dodáním zboží) lze uhradit následovně:

a) Platba převodem – po dokončení objednávky se zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti Scio (variabilní, specifický a konstantní symbol, číslo účtu), tyto údaje jsou zákazníkovi zaslány v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Platba je obvykle připsána na bankovní účet společnosti Scio během jednoho až dvou pracovních dnů od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním a specifickým symbolem na bankovní účet společnosti Scio.

b) Platba on-line platební kartou – po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti PayMuzo. Zákazník zadává pouze údaje o své platební kartě, platební karta musí mít aktivovanou službu platby přes internet. Úspěšně provedená platba prostřednictvím platební karty je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

c) Platba prostřednictvím eKonto - po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na internetové stránky Raiffeisen Bank, kde autorizuje platbu ze svého účtu. Úspěšně provedená platba prostřednictvím služby eKonto je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

d) Platba na dobírku – pokud zákazník v objednávce zvolí doručení produktu na dobírku, uhradí cenu včetně poštovného a úhrady za dobírku při doručení produktu. Úhrada na dobírku je možná pouze u produktů (zboží), které jsou doručovány prostřednictvím České pošty, a.s.

e) Platba prostřednictvím superCash – po dokončení objednávky zákazníkovi zobrazí doklad potřebný pro realizaci platby prostřednictvím systému superCash. Zákazník si vytiskne zobrazené údaje a jejich prostřednictvím provede platbu na kterémkoli terminálu společnosti Sazka, a.s. či na kterékoli pobočce České pošty. Úspěšně provedená platba prostřednictvím služby superCash je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

3.3. Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Zákazník není povinen hradit zálohu ani jinou podobnou platbu, dle zvoleného způsobu úhrady (tedy mimo zboží zasílaného na dobírku) však bude až na výjimky společnost Scio požadovat uhrazení celé ceny předem před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119, odst. 1 OZ se nepoužije.
Cena je splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.

4) Doručení objednaných produktů

4.1. On-line produkty

On-line produkty jsou považovány za doručené zasláním přihlašovacích údajů (heslo, kód) do příslušené on-line aplikace na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník využije přihlašovací údaje a přistoupí jejich prostřednictvím k zakoupenému on-line produktu dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, že společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákonu za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.2. Služby

Informace a materiály spojené se službami objednanými prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz zasílá společnost Scio na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. a) občanského zákonu za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.3. Zboží

Zboží zasílá společnost Scio následující pracovní den, nejpozději však do pěti pracovních dní po jeho zaplacení zákazníkem nebo v případě platby na dobírku ve stejné lhůtě od potvrzení objednávky na adresu uvedenou zákazníkem při objednání prostřednictvím České pošty, a.s. a to na území České a Slovenské republiky. V případě, že si zákazník přeje zaslání zboží mimo Českou a Slovenskou republiku, je toto třeba předem domluvit telefonicky v call centru společnosti Scio.

Náklady na doručení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz nese zákazník. Výše nákladů na doručení zboží (poštovného) je následující:

 • doporučená zásilka 60 Kč nebo cenný balík 120 Kč (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu)
 • doporučená zásilka – na dobírku 120 Kč nebo cenný balík - na dobírku 180 Kč dle velikosti zásilky (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu)
 • doručení na Slovensko (doporučeně) 122 Kč nebo 220 Kč dle velikosti zásilky (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu), pozor, nelze zaslat na dobírku.

Cena doručení mimo Českou a Slovenskou republiku bude stanovena v konkrétním případě individuálně podle skutečných nákladů na doručení.

5) Změna, zrušení a storno objednávky

5.1. Změna objednávky

Objednávku nelze po jejím odeslání měnit. Výjimkou je pouze oprava poštovní adresy pro doručení produktu, kterou lze učinit prostřednictvím osobního profilu zákazníka.

5.2. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu. Objednávku může zrušit pouze sám zákazník prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

5.3. Storno objednávky ze strany zákazníka

Po uhrazení ceny objednaného produktu je zákazník oprávněn objednávku produktu stornovat pouze v případech a za podmínek výslovně stanovených pro jednotlivé produkty ve Zvláštní části těchto Obchodních podmínek týkající se daného produktu. Stornovat objednávku lze pouze prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz vyplněním a odesláním stornovacího formuláře, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na storno. Není-li možnost stornování u produktu uvedena, objednávku po jejím zaplacení již stornovat nelze.

5.4. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:

 • produktu společnosti Scio, který spočívá v poskytování služby (včetně on-line produktů), jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (termín zahájení poskytování služby je u takového produktu výslovně uveden nebo je závislý přímo na úkonu zákazníka),
 • produktu společnosti Scio upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu
 • produktu společnosti Scio, který je audio nebo video nahrávkou nebo počítačovým programem, porušil-li zákazník jejich originální obal,
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, u služby od uzavření smlouvy. V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti Scio odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný společností Scio, jenž nalezne ve svém osobním profilu v sekci objednávky a který může přímo z osobního profilu odeslat. Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat také na adresu provozovny společnosti Scio či na adresu elektronické pošty společnosti Scio scio@scio.cz.
V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti Scio vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti Scio, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zákazník podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.5. Zrušení objednávky ze strany společnosti Scio

Společnost Scio je oprávněna zrušit objednávku zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle bodu 2.4 těchto Obchodních podmínek. V případě zaslání zboží na dobírku je společnost Scio oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud zákazník zboží nepřevezme.

5.6. Postup vrácení peněz při stornování objednávky či odstoupení od smlouvy

Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek vrátí společnost Scio peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost Scio od zákazníka přijala. Společnost Scio je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Zákazník může uvést jiný způsob (číslo účtu) pro vrácení peněz v rámci potvrzení opravného daňového dokladu. 
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající ceně zboží a částku odpovídající nákladům na doručení zboží zákazníkovi, zvolil-li si však zákazník dražší poštovné než je základní, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající základnímu poštovnému, které k doručení zboží nabízí.

Postup vrácení peněz při stornování objednávky
V případě storna objednávky je potvrzení doručení opravného daňového dokladu potvrzením samotného storna objednávky, bez potvrzení doručení opravného daňového dokladu nebude společnost Scio na stornování objednávky brát zřetel. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od doručení potvrzeného opravného daňového dokladu.

Společná ustanovení
Společnost Scio není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Scio odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Scio oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny.
Společnost Scio zašle zákazníkovi do deseti (10) dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí společnosti Scio doručení tohoto opravného daňového dokladu a doplní do něj číslo bankovního účtu, na který chce vrátit peníze (v případě, že číslo účtu nedoplní, budou mu peníze vráceny na účet, z nějž za produkt zaplatil). Na základě toho bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena.
V případě, že zákazník bude požadovat vrácení peněz na bankovní účet banky se sídlem mimo území České nebo Slovenské republiky, je povinen nést náklady spojené s vrácením částky na takový účet. 

6) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

6.1. Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti Scio o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Vada produktu, záruční doba

Společnost Scio odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá stranami sjednané, výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti a/nebo ho nelze užít obvyklým způsobem a/nebo nevyhovuje právním předpisům. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady v případě vady, pro kterou je zboží prodáváno za sníženou cenu, případně za přiměřené opotřebení, pokud je prodáváno použité zboží.
Společnost Scio odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Společnost Scio však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny společnosti Scio či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

6.3. Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů (reklamace)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
Zákazník je povinen oznámit společnosti Scio vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje společnost Scio, aby zákazník v případě reklamace vyplnil reklamační list, který obsahuje veškeré údaje nezbytné pro vyřízení reklamace (ke stažení zde) a zaslal ho emailem nebo poštou společně s reklamovaným produktem společnosti Scio.

Společnost Scio je povinna o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Společnost Scio se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dní od jejího uplatnění. Společnost Scio se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

6.4. Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů

Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, v případě poskytované služby poskytnutí stejné služby znovu nebo její doplnění v řádné kvalitě a kvantitě, na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí společnosti Scio, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost Scio zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s bodem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

7) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti Scio dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, kopie dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti Scio. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti Scio, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

8) Závěrečná ustanovení

8.1. Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a společnosti Scio.

8.2.    Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude společnost Scio používat český jazyk.

8.3.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník domnívá, že společnost Scio porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu scio@scio.cz
V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti Scio nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností Scio a Zákazníkem jako Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Scio poprvé. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8.4. Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník zaškrtnutím v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

 

Zvláštní část obchodních podmínek

 

Národní srovnávací zkoušky

1) Produkt Národní srovnávací zkoušky

1.1. Co jsou Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky jsou produktem společnosti Scio, který umožňuje porovnat studijní předpoklady a znalosti účastníků NSZ. Z toho důvodu jsou výsledky NSZ užívány zejména řadou fakult místo přijímacích zkoušek či je výsledek z NSZ jedním z kritérií pro přijetí na vysokou školu.

Předmětem plnění ze strany společnosti Scio v rámci produktu NSZ je:

 • Logistické zabezpečení účasti zákazníka v NSZ, tedy zařazení účastníka NSZ na objednaný termín a konkrétní místo v konkrétní učebně a zajištění potřebných materiálů nutných k vykonání zkoušky
 • Předávání informací nutných k plnohodnotné účasti účastníka NSZ na jím objednané zkoušce (zveřejnění pozvánky na daný termín NSZ obsahující všechny důležité informace o přesné adrese místa konání NSZ, o dokladech a potřebách, které si uchazeč musí vzít k samotné zkoušce; informace o zveřejnění digitalizovaného záznamového archu, veřejné oponentury testů, výsledku zkoušky a další doplňková komunikace)
 • Zajištění průběhu zkoušky prostřednictvím administrátorů a koordinátora v místě průběhu zkoušky
 • Samotná zkouška spočívající v ověření obecných studijních předpokladů, případně znalostí, předem dohodnutým způsobem
 • Automatické vyhodnocení záznamového archu (skenování a vyhodnocení prostřednictvím speciálního software)
 • Předání výsledku dané fakultě vysoké školy (v případě, že účastník NSZ takovou možnost zvolí v přihlášce ke zkoušce a v případě, že fakulta tento způsob předávání výsledku akceptuje v rámci podmínek přijímacího řízení)
 • Poskytnutí Testu, jehož prostřednictvím byly v rámci NSZ ověřovány obecné studijní předpoklady či znalosti
 • Specifikace ověřování obecných studijních předpokladů a znalostí v rámci NSZ

Obecné studijní předpoklady a znalosti jsou v rámci NSZ ověřovány prostřednictvím testů vytvořených k tomuto účelu odborným způsobem. Testy používané v rámci NSZ splňují statistické normy platné pro měření výsledků vzdělávání (viz http://scio.cz/tvorba_testu/index.asp). Při přípravě testů společnost Scio stále počítá s možností, že některá úloha, která je součástí testu, je zatížena vadou. V takovém případě může být úloha z testu, resp. z vyhodnocení jeho řešení, vyřazena (viz článek 14 těchto obchodních podmínek), aniž by to mělo jakýkoliv vliv na vypovídající hodnotu testu jako celku. Vyřazení úlohy ani neznevýhodňuje účastníky dané varianty testu oproti účastníkům jiných variant, a to vzhledem k tomu, že výsledek zkoušky není dán počtem dosažených bodů, ale tzv. harmonizovaným percentilem. Testy jsou koncipované od samého počátku tak, aby svůj účel plnohodnotně splnily i v případě, že by se v nich vyskytlo až 5% chybných úloh, resp. až 2 chybné úlohy v případě testu z matematiky a z chemie. Tato skutečnost je prokazatelná hodnotami statistických kritérií, používaných k měření kvality celého testu, jako je průměrná diskriminace (průměrná schopnost jedné testové úlohy odlišit od sebe testované s různou mírou zjišťovaných schopností nebo znalostí) nebo reliabilita (přesnost měření) testu. Chyby v testech do uvedeného počtu tedy nejsou vadou zboží nebo poskytované služby. K odstranění takových chyb slouží dodatečná služba pro účastníky NSZ – a sice veřejná oponentura dle článku 14 těchto obchodních podmínek.

1.2. Oznámení a informace o NSZ pro účastníka NSZ

Společnost Scio poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se NSZ účastníkovi NSZ v elektronické podobě, a to prostřednictvím osobního profilu účastníka NSZ (článek 2 těchto pravidel účasti). Umístění informace v osobním profilu oznámí společnost Scio účastníkovi NSZ prostřednictvím emailové zprávy. Společnost Scio neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky účastníka NSZ.

2) Registrace zájemce o účast v NSZ

2.1. Povinnost registrace v internetovém obchodě společnosti Scio

Před podáním první přihlášky (objednávky) ke zkoušce v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen registrovat se v internetovém obchodě na webové adrese www.scio.cz/nsz. Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zájemce o účast v NSZ mohl obsluhovat svůj osobní profil, přihlašovat se závazně k NSZ a případně činit objednávky dalších služeb.

Registrovaný účastník NSZ má možnost sledovat aktuální stav svojí přihlášky, případně provádět v přihlášce změny. Registraci je nutno provést při první přihlášce (nebo při objednávce jiného zboží či služeb). Systém zájemce o účast v NSZ sám navede do registračního formuláře, kde zájemce o účast v NSZ vyplní nezbytné údaje. Úspěšná registrace zájemce o účast v NSZ je společností Scio potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zájemcem při registraci. Stejně tak je potvrzena každá přihláška ke zkouškám či jiná objednávka účastníka NSZ. Zájemce o účast v NSZ je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje – při zadání chybných nebo neúplných údajů společnost Scio nezaručuje, že přihláška ke zkouškám (či jiná objednávka) bude správně a včas vyřízena.

Registraci zájemce o účast v NSZ provede pouze jednou. Každou další přihlášku ke zkoušce (či jinou objednávku) provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

2.2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

3) Přihláška k NSZ

Přihláška k NSZ je objednávkou služeb spočívajících v umožnění účasti u NSZ a souvisejících služeb. Podrobněji odstavec 1.5 těchto obchodních podmínek.

3.1. Řádná přihláška

Ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ se lze standardně přihlásit nejpozději do uzávěrky přihlášek každého z termínů NSZ zveřejněných na www.scio.cz/nsz. Je možné tak učinit prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz/nsz nebo telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Scio (tel. 234 705 555). Uzávěrky příjmu přihlášek jednotlivých termínů NSZ jsou stanoveny minimálně 15 dnů před konáním zkoušky.

3.2. Přihláška po uzávěrce

Jedná se o dodatečné přihlášení ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ. To je možné po uzávěrce přihlášek na jednotlivé termíny NSZ, nejpozději však pátý den před konáním zkoušky. Je možné tak učinit prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz/nsz nebo telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Scio (tel. 234 705 555). Při podání přihlášky v režimu po uzávěrce účtuje společnost Scio mimořádný příplatek dle platného ceníku zveřejněného na www.scio.cz/nsz. Tento příplatek pokrývá náklady na nutné individuální zpracování přihlášky a dodatečné zařazení zájemce o účast v NSZ ke zkoušce.

3.3. Mimořádná přihláška

V mimořádných případech je možné se ke zkoušce přihlásit osobně až na místě konání zkoušek v daném termínu, a to nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky. Takové přihlášení však bude umožněno pouze v případě, že to aktuální situace (kapacita a organizační možnosti) v místě konání zkoušky dovolí a za mimořádný příplatek dle platného ceníku. Tento příplatek pokrývá náklady na nutné individuální zpracování přihlášky a dodatečné zařazení zájemce o účast v NSZ ke zkoušce, a dále na organizaci a logistiku v místě konání zkoušky.

3.4. Právní závaznost přihlášky

Přihláška se stává právně závaznou v okamžiku, kdy je společnosti Scio přihláška doručena (viz způsob podání přihlášky v odst. 3.1, 3.2 a 3.3). Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke zkoušce e-mailovou zprávou na registrovanou e-mailovou adresu zájemce o účast v NSZ. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce. V případě mimořádné přihlášky na místě konání NSZ je účastníkovi NSZ předáno písemné potvrzení. Potvrzením přihlášky je mezi zájemcem o účast v NSZ a společností Scio uzavřena smlouva o poskytnutí služeb.

Pozor: Řádnou přihlášku nebo přihlášku v režimu po uzávěrce lze podat výhradně prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Scio nebo telefonicky (viz odst. 3.1 a 3.2). Ke zkoušce není automaticky přihlášen uchazeč o studium na vysoké škole, který podá přihlášku na vysokou školu a zaplatí administrativní poplatek za přijímací řízení vysoké škole.

4) Náležitosti přihlášky k NSZ

4.1. Povinné náležitosti přihlášky (v přihlášce označeny hvězdičkou)

V přihlášce ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení účastníka NSZ
 • funkční e-mailovou adresu účastníka NSZ
 • vybrané místo (město) konání zkoušky/zkoušek a její/jejich termín/y
 • pokyn/zákaz k poskytnutí osobních údajů a výsledků NSZ třetím osobám (více viz článek 15 a 16)
 • rodné číslo / datum narození účastníka, který nemá české RČ přidělené
 • souhlas s Pravidly účasti v NSZ (těmito obchodními podmínkami)
 • uvedení telefonického kontaktu

4.2. Důsledky vynechání nebo chybného uvedení některé z povinných náležitostí přihlášky

Pokud zájemce o účast v NSZ nesplní svoji povinnost a v přihlášce nebudou řádně uvedeny všechny výše uvedené údaje, vystavuje se riziku omezených možností v rámci NSZ, případně neúspěšného přihlášení ke zkoušce/zkouškám (např. pokud zájemce o účast v NSZ uvede chybnou e-mailovou adresu, neobdrží pozvánku ke zkoušce, nedá-li pokyn k poskytnutí osobních údajů, nemohou být předány údaje fakultám, neuvede-li rodné číslo, nemůže obdržet certifikát s výsledkem zkoušky/zkoušek).

Pozor: Pokud zájemce o účast v NSZ nesouhlasí s poskytnutím shora uvedených osobních údajů, zejm. pak rodného čísla, může za příplatek zkoušku/zkoušky absolvovat ve speciálním režimu, v němž nebude poskytnutí osobních údajů požadováno. Více čánek 15 těchto obchodních podmínek.

4.3. Změna údajů v přihlášce k NSZ

Údaje uvedené v přihlášce k NSZ může změnit pouze sám účastník v rámci osobního profilu na www.scio.cz/nsz. Účastník NSZ bere na vědomí, že přihláška je nepřenosná na jinou osobu, a proto nejsou možné žádné změny týkající se identifikace přihlášené osoby. Chybně zadané údaje lze opravit pouze pomocí formuláře v osobním profilu.

5) Cena NSZ

5.1 Výše ceny zkoušky v rámci NSZ

Výše ceny zkoušky a dalších poskytovaných služeb je určena ceníkem zveřejněným na www.scio.cz/nsz platným ke dni odeslání přihlášky ke zkoušce společnosti Scio a sestává z ceny testu a ceny služeb poskytovaných v rámci realizace a vyhodnocení zkoušky.

5.2 Náklady na doručení

Náklady na dodání a zasílání informací a materiálů spojených s přihláškou ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ nese společnost Scio.

Test je možné doručit vždy pouze v rámci absolvování zkoušky, účastník si jej tedy osobě vyzvedne v místě a v čase konání NSZ. Jiný způsob doručení není možný. Po zkoušce má účastník test k dispozici ke stažení také ve svém osobním profilu.

6) Úhrada NSZ

6.1 Úhrada v případě řádné přihlášky

Při podání řádné přihlášky je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (dle článku 3 a 4), nejpozději však 12. den před termínem konání zkoušky, k němuž se platba vztahuje. Výjimka může být uvedena na webových stránkách www.scio.cz/nsz. Za úhradu je považováno doručení platby na bankovní účet společnosti Scio v souladu s článkem 6 odst. 6.5. Nebude-li úhrada zkoušky provedena řádně a včas, společnost Scio na to upozorní zájemce o účast v NSZ v jeho osobním profilu a zároveň prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu tří dnů ode dne umístění upozornění o nezaplacení v osobním profilu. I v tomto případě však musí být platba připsána na účet nejpozději 12. den před termínem konání zkoušky. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v NSZ zaniká a společnost Scio odstoupí od smlouvy (objednávku NSZ zruší), a to s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) společnost Scio oznámí zájemci o účast v NSZ prostřednictvím e-mailové zprávy. Odstoupení od objednávky (zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se ke zkoušce (v souladu s článkem 3).

6.2 Úhrada v případě přihlášky po uzávěrce

Při podání přihlášky v režimu po uzávěrce je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ společně s administrativním poplatkem nejpozději 2. den před termínem konání zkoušky, k němuž se platba vztahuje. Nebude-li úhrada provedena řádně a včas, společnost Scio od objednávky odstoupí a smlouva se zájemcem o účast v NSZ s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k zaplacení zaniká. V případě přihlášky v režimu po uzávěrce není možné poskytnout žádnou dodatečnou lhůtu k uhrazení platby. Odstoupení od smlouvy společnost Scio oznámí zájemci o účast v NSZ prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.3 Úhrada v případě mimořádné přihlášky

Při přihlášení až na místě konání zkoušky/zkoušek v daném termínu NSZ je zájemce o účast v NSZ povinen uhradit cenu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ společně s mimořádným příplatkem v hotovosti, a to v okamžiku přihlášení (uzavření smlouvy).

6.4 Úhrada poplatku za "změnu přihlášky na místě konání NSZ" (článek 7 odst. 7.3)

Při změně místa zkoušky dle článku 7.3 provedené na místě samém je účastník NSZ povinen uhradit administrativní poplatek v hotovosti, a to v okamžiku provedení změny. Neuhradí-li účastník NSZ požadovanou platbu, nebude změna provedena a účastník NSZ může vykonat zkoušku pouze v místě, které je v souladu s přihláškou uvedeno v pozvánce, jinak se postupuje obdobně jako při neúčasti účastníka NSZ dle článku 10.4 těchto obchodních podmínek.

6.5 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, pak platbu za přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ lze uhradit následovně:
a. Platba převodem – po dokončení objednávky se zájemci o účast v NSZ zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti Scio (variabilní, specifický a konstantní symbol, číslo účtu). Platba je obvykle připsána na bankovní účet společnosti Scio během jednoho pracovního dne od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle! Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním a specifickým symbolem na bankovní účet společnosti Scio. Zúčtovací údaje jsou zájemci o účast v NSZ zaslány v e-mailové zprávě potvrzující přihlášku ke zkoušce/zkouškám. Stav své objednávky (včetně platby) může zájemce o účast v NSZ sledovat ve svém osobním profilu na www.scio.cz/nsz.

b. Platba on-line platební kartou – po dokončení objednávky je zájemce o účast v NSZ přesměrován na platební bránu společnosti PayMuzo. Zájemce o účast v NSZ zadává pouze údaje o své platební kartě, platební karta ale musí mít aktivovanou službu platby přes internet. Úspěšně provedená platba prostřednictvím platební karty je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena NSZ považována za uhrazenou. Stav své objednávky (včetně platby) může zájemce o účast v NSZ sledovat ve svém osobním profilu na www.scio.cz/nsz.

c. Poukaz na NSZ – účastníci NSZ, kteří se hlásí na vybrané fakulty, mají možnost uhradit cenu zkoušky (nebo její část) prostřednictvím vyúčtování Poukazu na NSZ. Cena Poukazu na NSZ je součástí administrativního poplatku za přijímací řízení. Uvedený poukaz přidělí účastníkovi NSZ společnost Scio dle požadavků fakulty. Na webových stránkách společnosti Scio bude uveden odkaz na příslušnou webovou stránku, na níž bude mít účastník NSZ možnost si svůj poukaz (v podobě kódu) vyzvednout a přihlásit se tak s jeho využitím na konkrétní termín (den) a místo zkoušky/zkoušek. Okamžikem uplatnění poukazu je cena NSZ považována za uhrazenou. Poukaz na NSZ nelze uplatnit zpětně (po dokončení objednávky).

7) Změna místa konání NSZ

7.1 Místo (město) konání zkoušky/zkoušek

Místo konání zkoušky si vybírá účastník NSZ při vyplňování přihlášky. Místem se rozumí město konání zkoušky. V rámci města si konkrétní budovu konání zkoušky z logistických a organizačních důvodů vybrat nelze. Budovu konání zkoušky v rámci jednoho města lze změnit pouze postupem pro změnu místa konání zkoušky dle následujících odstavců.

7.2 Časové omezení změny místa konání NSZ

V přihlášce ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je možné změnit zvolené místo konání NSZ v daném termínu NSZ. Je možno tak učinit nejpozději 13. den před termínem konání zkoušky, k němuž se změna vztahuje, prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz.

7.3 Změna místa konání NSZ na místě samém

Pokud se účastník dostaví na jiné místo konání zkoušky (adresu), než které je v souladu s přihláškou uvedeno v pozvánce (bez toho, že by místo způsobem popsaným v odstavci 7.2 změnil), bude mu umožněno zkoušku vykonat pouze v případě, že to aktuální situace (kapacita a organizační možnosti) v místě konání zkoušky dovolí. Za změnu místa konání zkoušky provedenou na místě samém společnost Scio účtuje s ohledem na vyšší náklady spojené s organizací a logistikou změny poplatek dle ceníku uvedeného na www.scio.cz/nsz (viz také článek 6 odst. 6.4).

7.4 Změna místa konání NSZ společností Scio

Společnost Scio si v případě nutnosti vyhrazuje právo změnit účastníkům NSZ místo konání zkoušky/zkoušek (do nejbližšího dostupného místa konání NSZ). Účastníci NSZ budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém osobním profilu na www.scio.cz/nsz. O možnosti provedení takové změny u konkrétního místa konání NSZ je účastník NSZ informován při vyplňování přihlášky.

8) Změna termínu konání NSZ

8.1 Změna termínu konání zkoušky/zkoušek

Účastník NSZ má právo v rámci téhož místa změnit termín konání zkoušky. Změnit termín lze nejpozději 13. den před daným termínem NSZ prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz. Informace o termínech konání NSZ jsou k dispozici tamtéž.

8.2 Časové omezení provedení změny termínu NSZ

Termín konání lze tímto způsobem změnit nejpozději 13. den před termínem konání zkoušky/zkoušek, k němuž se změna vztahuje.

9) Doručení pozvánky k NSZ

9.1 Pozvánka k NSZ

Každému účastníkovi NSZ, který má řádně objednanou a uhrazenou zkoušku/zkoušky, umístí společnost Scio pozvánku ke zkoušce/zkouškám do jeho osobního profilu, a to nejdříve 10 a nejpozději 2 dny před termínem (dnem) konání zkoušky/zkoušek, v případě přihlášky v režimu "po uzávěrce" nejpozději 2 dny před termínem konání zkoušek. Umístění pozvánky v osobním profilu oznámí společnost Scio účastníkovi NSZ prostřednictvím emailové zprávy.

9.2 Forma pozvánky

Pozvánka k NSZ bude pouze v elektronické podobě, pozvánku najde každý účastník NSZ ve svém osobním profilu na www.scio.cz .Upozornění na umístění pozvánky bude zasláno v elektronické formě na e-mailovou adresu, kterou účastník NSZ uvedl v přihlášce k NSZ.

10) Zrušení a storno přihlášky k NSZ, odstoupení od smlouvy zákazníkem

10.1 Zrušení přihlášky k NSZ ze strany zájemce o účast v NSZ

Přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ je zájemce o účast v NSZ oprávněn zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednané zkoušky/zkoušek v rámci NSZ. Přihlášku k NSZ může zrušit pouze sám účastník NSZ prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

10.2. Storno přihlášky k NSZ ze strany účastníka NSZ

Po uhrazení ceny objednané zkoušky/zkoušek je účastník NSZ oprávněn přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ stornovat (tzn. zrušit již zaplacenou přihlášku). Objednávku NSZ lze stornovat pouze prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz vyplněním a odesláním stornovacího formuláře, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na storno.

10.3 Storno

a. Storno nejpozději 13 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek

V případě, že účastník NSZ stornuje svou přihlášku ke zkoušce nejpozději 13 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek, pak je účastníkovi NSZ vráceno 65 % uhrazené částky za příslušnou zkoušku a související produkty. Zbývajících 35 % uhrazené částky je společnost Scio oprávněna účtovat jako náhradu nákladů spojených s organizací zkoušky. Zákazník nebude mít v osobním profilu po zkoušce, na kterou byl přihlášen, zpřístupněn test a nedostane ho ani fyzicky.

b. Storno v rozmezí 12 – 0 dnů před termínem konání zkoušky/zkoušek

V období 12 až 0 dnů před termínem konání zkoušky již není možné přihlášku stornovat. V tomto případě společnost Scio umožní účastníkovi prostřednictvím osobního profilu přístup k zadání zkoušek a klíči správných řešení na stránkách www.scio.cz (po daném termínu NSZ), a celý test v elektronické podobě s možností stažení, a to za částku odpovídající 10 % částky uhrazené za NSZ, kterou tímto započte. Zbývajících 90 % uhrazené částky je společnost Scio oprávněna účtovat jako náhradu nákladů spojených s organizací zkoušky a nákladů na tištěný test, který byl pro účastníka připraven.

10.4 Neúčast přihlášeného účastníka při zkoušce

V případě, že se přihlášený účastník NSZ zkoušky nezúčastní, platí pro práva a povinnosti smluvních stran ustanovení článku 10.3 b) přiměřeně (tzn., že bude postupováno jako v případě storna 0 dnů před termínem zkoušky).

Pozor: V žádném případě není možné místo stornování přihlášky převést přihlášku na jinou osobu.

10.5 Odstoupení od smlouvy účastníkem NSZ

Účastník NSZ má ve smyslu ustanovení § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, resp. od převzetí zboží, avšak nejpozději 13 dní před termínem Národních srovnávacích zkoušek. Dvanáctý den před termínem NSZ započne společnost Scio s poskytováním služeb spočívajících v organizační přípravě NSZ. V této době také společnost Scio pro každého účastníka NSZ individuálně připraví zadání testu, který bude v rámci zkoušky absolvovat (test bude označen jedinečným kódem). Účastník NSZ s tímto termínem zahájení poskytování služeb souvisejících s NSZ a upravení testu pro osobu každého jednotlivého účastníka NSZ výslovně souhlasí a tento souhlas vyjadřuje potvrzením, že je vázán těmito Pravidly účasti v NSZ (obchodními podmínkami). Odstoupení od smlouvy musí účastník NSZ učinit způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje, takovým způsobem je odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře, který nalezne ve svém osobním profilu. Účinnost jiného způsobu odstoupení od smlouvy vzhledem k závažnosti možných důsledků takového úkonu (neúčast u NSZ, nesplnění podmínek pro přijetí na vybranou fakultu) bude posouzena společností Scio vždy individuálně a v případě pochybností bude účastník NSZ požádán o naplnění formy dle předchozího odstavce nebo jiné dostačující formy odstoupení.

10.6 Postup vrácení peněz při stornování přihlášky či odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 10.5. nebo stornování přihlášky dle odstavce 10.4. vrátí společnost Scio peněžní prostředky přijaté od účastníka NSZ do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy účastníkem NSZ, a to stejným způsobem, jakým je společnost Scio od účastníka NSZ přijala. Společnost Scio je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté účastníkem NSZ i jiným způsobem, pokud s tím účastník NSZ bude souhlasit a nevzniknou tím účastníkovi NSZ další náklady.

Společnost Scio zašle účastníku NSZ opravný daňový doklad, účastník NSZ potvrdí společnosti Scio doručení tohoto opravného daňového dokladu. Na základě toho bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena. V případě storna objednávky je potvrzení doručení opravného daňového dokladu formální žádostí o vrácení již uhrazené ceny NSZ, do potvrzení doručení opravného daňového dokladu nemůže společnost Scio vrátit zaplacenou cenu NSZ.

11) Průběh NSZ a fotografování u zkoušek

11.1 Informace o průběhu NSZ

O průběhu zkoušky/zkoušek v rámci NSZ bude účastník NSZ informován prostřednictvím dokumentu "Informace o průběhu NSZ". Účastník tento dokument obdrží společně s pozvánkou k NSZ. Průběh zkoušky/zkoušek NSZ je předem definován a je pro všechny účastníky naprosto shodný. Veškeré úkony a pravidla související s řádným průběhem NSZ (kontrola OP, fotografování, zákaz opisování či používání mobilního telefonu apod.) uvedená v dokumentu "Informace o průběhu NSZ" je účastník povinen akceptovat. V případě nedodržení stanovených pravidel, zejména pravidel uvedených na str. 3 dokumentu "Informace o průběhu NSZ", bude účastník ze zkoušky/zkoušek vyloučen, popřípadě jeho výsledky nebudou vyhodnoceny.

11.2 Sankce za porušení pravidel průběhu NSZ

Porušení pravidel uvedených na straně 3 v dokumentu "Informace o průběhu NSZ" bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností a podmínek průběhu zkoušek, přičemž v těchto případech nebude účastníkovi umožněno zkoušku dokončit a absolvovat. Vedle uvedeného vzniká společnosti www.scio.cz, s.r.o. právo požadovat po takovém účastníkovi zaplacení smluvní pokuty v částce 5000,-Kč. Účastník rovněž ztrácí nárok na vrácení zaplacené ceny zkoušky v daném termínu, která se stává součástí uvedené smluvní pokuty. Jeho zkouška nebude moci být vyhodnocena a nebude tedy platná.

11.3 Pořizování fotografií

Součástí poskytování služby NSZ je i pořizování fotografií, popř. videozáběrů z místností, v nichž probíhají zkoušky v rámci NSZ, za účelem zajištění a budoucího ověření regulérního průběhu zkoušky. Více informací na stránce o ochraně osobních údajů.

12) Výsledek NSZ

12.1 Doba zveřejnění výsledků

Definitivní výsledky budou zpřístupněny nejdříve 11 dnů po termínu konání zkoušky/zkoušek a nejpozději ve lhůtě 20 dnů po termínu konání zkoušky/zkoušek. Výsledky budou v osobním profilu přístupné do 31. 8. roku, v němž končí přijímací řízení, v rámci kterého mají být výsledky NSZ použity. Po tomto datu budou dostupné jen souhrnné výsledky v archivu v osobním profilu.

12.2 Podoba výsledku

Výsledek samotného testu má podobu skóre. Výsledek zkoušky/zkoušek NSZ, který je platný v rámci přijímacího řízení na fakultách, bude mít podobu percentilu, případně přepočteného, resp. harmonizovaného percentilu (přepočtený = harmonizovaný). Více o harmonizovaném percentilu najdete na www.scio.cz/nsz.

V testu Obecných studijních předpokladů, Všeobecných študijných predpokladov a Základů společenských věd se bude přepočet provádět pro každý z oddílů testu zvlášť. Pro každý test (resp. oddíl testu) a termín vznikne přepočítávací tabulka mezi skórem a percentilem. Tyto tabulky budou zveřejněny spolu s definitivními výsledky dle článku 12 těchto obchodních podmínek.

13) Doručení výsledku NSZ

13.1 Skóre a zveřejnění záznamových archů

Každému účastníkovi NSZ, který si řádně objednal a řádně a včas uhradil platbu za přihlášku ke zkoušce/zkouškám v rámci NSZ a NSZ se zúčastnil, zašle společnost Scio e-mailovou zprávou informaci o zpřístupnění záznamových archů účastníka NSZ a o dosaženém skóre v osobním profilu. Záznamové archy a dosažené skóre budou na webových stránkách www.scio.cz/nsz prostřednictvím osobního profilu přístupné v termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz a přístupné zůstanou do 31. 8. roku, v němž končí přijímací řízení, v rámci kterého mají být výsledky NSZ použity.

13.2 Výsledky zkoušek

Výsledky (percentil nebo harmonizovaný percentil) budou na webových stránkách www.scio.cz/nsz přístupné v termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz. Výsledky jsou přístupné prostřednictvím osobního profilu. O zpřístupnění výsledků bude účastník informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v přihlášce k NSZ.

14) Veřejná oponentura zadání testu a klíče správných řešení

14.1 Průběh veřejné oponentury zadání testu nebo klíče správných řešení

V termínech uvedených na adrese www.scio.cz/nsz budou po dobu veřejné oponentury v osobních profilech účastníků zkoušky zveřejněna zadání zkoušek a klíče správných řešení. Pokud je účastník NSZ přesvědčen o tom, že zadání testu nebo klíč správných řešení obsahuje chybu, může se prostřednictvím svého osobního profilu účastnit veřejné oponentury. Veřejná oponentura je zahájena zpravidla v den konání zkoušky a ukončena 4. den po termínu konání zkoušek. Ke každému termínu zkoušek je toto období konkretizováno na adrese www.scio.cz/nsz. Podrobnosti a pravidla účasti ve veřejné oponentuře může účastník nalézt na www.scio.cz/nsz/verejna-oponentura.asp

14.2 Činnost a závěry nezávislé odborné komise

Shledá-li odborná komise, že podnět je důvodný a zadání úlohy nebo klíč správných řešení je skutečně chybné, může doporučit buď vyřazení úlohy z dalšího hodnocení testu, nebo uznání více než jedné odpovědi jako správné (toto je jediná výjimka z pravidla, že každá úloha má pouze jedno správné řešení). Způsob řešení námitky zvolí odborná komise podle jeho vhodnosti v konkrétním případě a toto řešení je platné pro všechny účastníky daného testu. V případě námitky k úloze, zařazené duplicitně ve více variantách testu, bude řešení platné pro všechny tyto varianty.

Doporučení odborné komise bude všem účastníkům daného termínu NSZ umístěno v osobním profilu společně s definitivními výsledky. Doporučení komise je konečné a neměnné. Společnost Scio se zavazuje přijmout doporučení Komise a řídit se jím, v opačném případě je společnost Scio povinna svůj postup řádně odůvodnit.

14.3 Řešení chyby v testu mimo veřejnou oponenturu

Zjistí-li společnost Scio chybu v zadání testu v rámci NSZ v takové době, kdy už zadání nelze změnit, pak takovou úlohu z hodnocení zkoušky vyřadí pro všechny účastníky NSZ v příslušném termínu.

Pozor: Veřejná oponentura v rámci NSZ není reklamací a ani nemá reklamaci nahradit. Veřejná oponentura je službou pro účastníky NSZ a způsob, jak udělat testování v rámci NSZ transparentnější. Chyba v testu nutně nemusí být vadou poskytované služby, celá koncepce testů s možností výskytu určitého počtu chyb počítá (viz odstavec 1.5 těchto obchodních podmínek). Jedná se tedy o dva nezávislé a oddělené procesy. Více k reklamacím v článku 19.3 těchto obchodních podmínek. Veřejná oponentura také není totožná s podáním žádosti o přezkum proti rozhodnutí fakulty o nepřijetí ke studiu.

15) Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků společnosti Scio a účastníků NSZ v souladu s ustanovením článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou k dispozici na stránce ochrana osobních údajů.

Pozor: Pokud účastník NSZ nesouhlasí s poskytnutím rodného čísla či jiných osobních údajů společnosti Scio, může za příplatek zkoušku/zkoušky absolvovat ve speciálním režimu, v němž nebude poskytnutí osobních údajů požadováno. Příplatek činí 1 000 Kč za jednu zkoušku, přičemž slouží k pokrytí zvýšených administrativních a dalších nákladů společnosti Scio. Výsledky zkoušky, která proběhne v tomto speciálním (anonymním) režimu, nebudou nikdy (ani po dodatečném poskytnutí identifikačních údajů účastníka) předány žádné fakultě VŠ ani žádnému dalšímu subjektu, kde by výsledek NSZ mohl hrát nějakou roli. Takový výsledek slouží pouze potřebám účastníka zkoušky. Zkouška, která proběhne v tomto speciálním (anonymním) režimu, není certifikována. Pokud chcete zkoušku konat v tomto režimu, kontaktujte nás.

16) Pokyn k poskytnutí výsledků NSZ

16.1 Pokyn k poskytnutí výsledků zkoušek

Účastník NSZ v rámci elektronické přihlášky k NSZ (viz článek 4 těchto obchodních podmínek) může udělit společnosti Scio pokyn, aby poskytla třetímu subjektu, který označil v přihlášce (např. vysoké škole) výsledek zkoušky/zkoušek, a to včetně jeho identifikačních údajů. Udělení pokynu zavazuje společnost Scio ke zpracování, jakož i poskytnutí identifikačních údajů účastníka a jeho výsledků zkoušky/zkoušek příslušné vysoké škole. Uvedený pokyn je platný a účinný pro všechny zkoušky, které účastník NSZ vykoná.

16.2 Změna pokynu

Pokyn k poskytnutí výsledků zkoušky/zkoušek, včetně osobních údajů, může účastník změnit. Změnit pokyn je možné pouze v rámci osobního profilu na stránkách www.scio.cz/nsz. Změnu může účastník provést nejpozději 4 dny před termínem předání výsledků účastníků zkoušky fakultě, která si databázi výsledků od společnosti Scio vyžádá (informace o termínech předání výsledků zkoušek fakultě jsou dostupné v osobním profilu uchazečů, v části Moje fakulty).

16.3 Předání výsledku fakultám VŠ

Společnost Scio předá fakultám VŠ, které přijímají uchazeče na základě výsledku zkoušky/zkoušek v rámci NSZ, výsledky těch účastníků NSZ, kteří k tomu výslovně dali pokyn. Bez tohoto pokynu nelze výsledek fakultám VŠ předat.

Společnost Scio neručí za to, že předaný výsledek bude v přijímacím řízení konkrétní fakulty VŠ zohledněn. Na www.scio.cz/nsz jsou k dispozici základní informace o podmínkách, které je nutno pro zohlednění výsledku splnit. Aktuální a úplné informace je třeba ověřit vždy na webových stránkách jednotlivých fakult. Aktuální seznam fakult využívajících výsledky NSZ je uveden na adrese www.scio.cz/nsz.

17) Archivace dat účastníků NSZ

Informace o archivaci a skartačních lhůtách naleznete na stránce o ochraně osobních údajů.

18) Sociální slevy v NSZ

18.1 Podmínky poskytnutí a výše sociální slevy

Zájemci o účast v NSZ, kteří v souladu s právními předpisy o sociálním zabezpečení (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů) prokážou tzv. sociální potřebnost a splní další kritéria stanovená těmito Pravidly účasti v NSZ (obchodními podmínkami), se společnost Scio zavazuje poskytnout sociální slevu. Sleva bude poskytnuta v následujícím rozsahu: každá jednotlivá zkouška bude poskytnuta bez registračního poplatku (tzn. sestava "mini" zadarmo – u sestav s doplňkovými službami navíc bude cena adekvátně snížena); na všechny další produkty a služby společnosti Scio sleva 60 % z aktuální ceny, přičemž takto poskytnutá sociální sleva je omezena na odběr dalších produktů a služeb do 1500 Kč/školní rok. O slevu nelze žádat opakovaně a lze ji uplatnit pouze jednorázově (pouze v rámci jedné objednávky/přihlášky k NSZ).

18.2 Náležitosti žádosti o poskytnutí slevy

O přiznání sociální slevy společnost Scio rozhodne na základě žádosti zájemce o účast v NSZ. K uvedené žádosti je zájemce o účast v NSZ povinen předložit originál rozhodnutí (příp. ověřenou kopii) příslušného orgánu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení o přiznání přídavku na dítě (viz § 17, 18 c) zákona č. 117/1995 Sb.) tak, jak je aktuálně uvedena na internetové stránce MPSV – Přídavek na dítě, a dále čestné prohlášení účastníka NSZ (pro účastníky ze Slovenské republiky v súlade s ustanovením §25 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi ). Na výše uvedeném rozhodnutí musí být vyznačeno, že je platné k datu přihlášení k účasti na NSZ. Formulář je ke stažení zde: formulář čestného prohlášení (Word). Oba dokumenty je účastník NSZ povinen zaslat doporučenou poštou na adresu: www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.

18.3 Rozhodování o poskytnutí sociální slevy

Po splnění shora uvedených podmínek společnost Scio rozhodne o přiznání resp. nepřiznání sociální slevy. O tomto rozhodnutí bude zájemce o účast v NSZ informován do 14 dní telefonicky nebo e-mailem a současně s tím mu budou přiděleny dva slevové kódy (jeden s platností pro přihlášku k NSZ a jeden s platností pro objednání ostatních produktů, viz odstavec 18.1), pomocí nichž bude moci zkoušku/zkoušky NSZ, jakož i další zboží, se slevou objednávat.
Pozor: Na poskytnutí sociální slevy účastník NSZ nemá právní nárok a je poskytována na základě rozhodnutí společnosti Scio, a to v závislosti na splnění podmínek stanovených pro její poskytnutí. Sociální slevu je možné poskytnout pouze před učiněním objednávky. Zpětně, tedy na již objednané produkty a služby, nelze sociální slevy vztáhnout. Stejně tak sociální slevy nebudou poskytovány na již zlevněné produkty (tzv. "balíčky").

19) Reklamace a reklamační řád

Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, vztahují se na reklamace v rámci NSZ přiměřeně ustanovení obecné části obchodních podmínek společnosti Scio o reklamaci a reklamačním řízení a odpovídající ustanovení platných právních předpisů. Tento článek upravuje pouze specifické situace v rámci NSZ.

19.1 Reklamace samotného průběhu zkoušek

V případě, že se v průběhu zkoušky vyskytne jakýkoliv problém, který by mohl být posouzen jako vada poskytované služby, je účastník NSZ oprávněn zkoušku reklamovat.

Reklamaci může účastník NSZ provést dvojím způsobem:

a) reklamace samotného průběhu zkoušek vznesením námitky k průběhu zkoušky v Protokolu účastníka o průběhu zkoušky

Tento způsob uplatnění reklamace společnost Scio účastníkovi NSZ doporučuje, neboť umožní společnosti Scio přezkoumat průběh zkoušky a reklamaci vyřešit efektivněji, než pokud bude reklamace uplatněna až s časovým odstupem. Pokud tedy účastník NSZ v Protokolu účastníka o průběhu zkoušky označí volbu „Ano – vznáším námitku k průběhu zkoušky“, pak společnost Scio přezkoumá vznesenou námitku ihned, ještě před vyhodnocením zkoušky a o výsledku přezkoumání účastníka NSZ ihned emailem informuje.

Způsob vyřešení takové reklamace ze strany společnosti Scio:

 • shledá-li společnost Scio, že námitka uvedená v protokolu není oprávněná (zejména tehdy, pokud namítaná skutečnost nemohla mít vliv na průběh a výsledek zkoušky), pak námitku zamítne, zkouška bude standardně vyhodnocena
 • shledá-li společnost Scio, že námitka je oprávněná v tom smyslu, že se v průběhu zkoušky vyskytla okolnost, kterou společnost Scio sice nemohla ovlivnit, avšak která mohla mít dopad na průběh a výsledek zkoušky, pak společnost Scio nabídne účastníkovi NSZ možnost volby – buď mu bude zkouška standardně vyhodnocena, anebo zkouška vyhodnocena nebude a bude mu poskytnut nový termín zdarma
 • shledá-li společnost Scio, že námitka je oprávněná v tom smyslu, že došlo k pochybení společnosti Scio, které mohlo ovlivnit průběh a výsledek zkoušky, pak bude účastníkovi i tak zkouška vyhodnocena a zároveň mu bude nabídnut nový termín zdarma

Pozor: reklamace uplatněné tímto způsobem budou tedy řešeny vždy přednostně, a to ještě před zpracováním výsledků a vyhodnocením zkoušky. Ostatní protokoly budou kontrolovány a vyhodnocovány postupně později.

b) reklamace samotného průběhu zkoušek kdykoliv později

V případě, že účastník zkoušky zaškrtne v „Protokolu účastníka o průběhu zkoušky“ možnost „ne – nevznáším námitku“ a přesto do protokolu vyplní výhrady k průběhu zkoušky, bude se takovými výhradami v protokolu uvedenými společnost Scio zabývat až po vyhodnocení zkoušky.

Obdobně bude postupovat společnost Scio i v případě, že účastník uplatní reklamaci průběhu zkoušky kdykoliv později.

V případě takové reklamace vztahujících se k průběhu zkoušky v rámci NSZ bez označení „ano – vznáším námitku“ v "Protokolu o průběhu zkoušky" se může stát, že i přes veškerou snahu společnosti Scio již situace v průběhu zkoušky nebude moci být přezkoumána a reklamace by z toho důvodu musela být zamítnuta.

Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

19.2 Reklamace – námitka proti vyloučení účastníka zkoušky

Podmínky pro vyloučení účastníka zkoušky jsou uvedeny v dokumentu "Informace o průběhu NSZ" (viz článek 11 těchto obchodních podmínek). Při vyloučení účastníka bude administrátorem zkoušky vyplněn protokol o vyloučení. Uvedený protokol bude ve většině případů prakticky jediným důkazním materiálem pro posouzení případné reklamace, a je proto v zájmu účastníka NSZ, aby do protokolu uvedl veškeré relevantní skutečnosti a protokol podepsal, případně už jeho prostřednictvím podal reklamaci – námitku proti vyloučení účastníka ze zkoušky.

Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi NSZ nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

19.3 Reklamace chyby v testu

Vzhledem k tomu, že společností Scio jsou předem přesně stanoveny kvalitativní vlastnosti zkoušky, zejména počet úloh, které mohou být chybné a jako takové případně vyřazeny, aniž by utrpěla kvalita a bezvadnost poskytnuté služby, a vzhledem k tomu, že prodávaný test je určený k užití zejména při zkoušce NSZ, upozorňuje společnost Scio účastníky NSZ, že v případě reklamace úlohy do uvedeného stanoveného počtu možných chybných úloh, je pravděpodobné, že reklamace bude jako nedůvodná zamítnuta. Nicméně každá taková reklamace bude samozřejmě řešena individuálně.
Pokud bude reklamace oprávněná a jako oprávněná společností Scio uznána, nebude účastníkovi zkouška vyhodnocena. Zároveň mu bude vrácena jeho úhrada ceny zkoušky. Rovněž bude účastníkovi NSZ nabídnut nový termín zkoušky zdarma.

Poznámka: Rozdíl mezi řešením chyb v testu reklamací a vyřazením úlohy na základě rozhodnutí odborné komise ve veřejné oponentuře (dle článku 14 obchodních podmínek): v případě podání podnětu k přezkumu odbornou komisí a vyřazení úlohy touto odbornou komisí dojde k ovlivnění výsledků zkoušky všech účastníků daného termínu zkoušky, řešení namítané chyby v testu je tedy součástí poskytované služby. Reklamací napadaná chyba v testu bude řešena vždy pouze ve vztahu k účastníkovi NSZ, výsledkem úspěšné reklamace může být pouze vrácení peněz a umožnění vykonání zkoušky v novém termínu, výsledkem reklamace nemůže být změna výsledku zkoušky.

19.4 Reklamace zpracování záznamového archu

Účastník NSZ zaznamenává své odpovědi během zkoušky na tzv. záznamový arch. Po uskutečnění zkoušek je proveden automatický převod (digitalizace) originálního záznamového archu účastníka zkoušky do elektronické podoby (skenování a následně automatizovaný převod na data v textovém formátu) a provedení výpočtu skóre.
Pokud bude účastník zkoušky přesvědčen, že jeho odpovědi v záznamovém archu byly špatně vyhodnoceny, případně mu bylo špatně spočítáno skóre, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil společnosti Scio a požádal o individuální vyhodnocení záznamového archu (zpracování záznamového archu reklamoval).

Reklamaci lze podat pouze prostřednictvím osobního profilu na stránkách www.scio.cz/nsz. Pokud se bude vinou společnosti Scio lišit individuální vyhodnocení od automatického, bude výsledek změněn podle zjištění individuálního vyhodnocení. Výsledek individuálního vyhodnocení záznamového archu je nadřazen automatickému vyhodnocení a tento výsledek je konečný a neměnný.

Upozornění – námitka z důvodu neuznání výsledku NSZ ze strany fakulty:

Námitka, že konkrétní fakulta nezohlednila výsledek NSZ, nemůže být řešena jako reklamace, neboť se nejedná o vadu poskytované služby či prodávaného zboží. Vzhledem k tomu, že dle článku 16.3 Společnost Scio neručí (článek 16.3) a ani nemůže ručit za to, že předaný výsledek bude v přijímacím řízení konkrétní fakulty VŠ zohledněn, a proto společnost Scio upozorňuje účastníky NSZ, že není důvodem pro vrácení peněz, pokud uchazeč absolvuje termín nebo předmět NSZ, jehož výsledky fakulta neuznává v přijímacím řízení nebo pokud fakulta neotevře program, do nějž na základě výsledků NSZ přijímá.

20) Závěrečná ustanovení

20.1 Platnost a závaznost Pravidel účasti v NSZ (obchodních podmínek)

Tato Pravidla účasti v NSZ (obchodní podmínky) se vztahují na veškeré vztahy a procesy týkající se pouze NSZ. Pro ostatní služby, a to včetně i všech služeb souvisejících s NSZ, a dodávky společnosti Scio platí Obchodní podmínky (pro zákazníky z České republiky) a Všeobecné obchodné podmienky (pro zákazníky ze Slovenska).

20.2 Jazyk komunikace

Při komunikaci s účastníky NSZ v rámci poskytování služeb a informací k NSZ bude společnost Scio používat český jazyk.

20.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník domnívá, že společnost Scio porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu scio@scio.cz
V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti Scio nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností Scio a Zákazníkem jako Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Scio poprvé. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS . Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

20.4 Souhlas – vázanost – účastníka NSZ těmito Pravidly účasti v NSZ (obchodními podmínkami)

Zájemce o účast v NSZ odkliknutím tlačítka souhlasu v přihlášce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

 

 

Prezenční kurzy a kurzy Jak na češtinu, Jak na matiku

1. Přihláška k prezenčním kurzům

K prezenčním kurzům pro přípravu na střední školy a víceletá gymnázia a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku se lze přihlásit vždy nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu, k prezenčním kurzům pro přípravu na vysoké školy se lze přihlásit vždy nejpozději 1 pracovní den před konáním kurzu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Přihláška je součástí objednávky dle bodu 2.3. Obecné části Obchodních podmínek. Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • funkční e-mail zákazníka
 • vybrané místo konání kurzu a jeho termín
 • informaci o způsobu odcházení z kurzu (v případě nezletilého účastníka kurzu)

Chybně zadané údaje lze opravit pouze prostřednictvím formuláře v osobním profilu nebo e-mailem na adrese scio@scio.cz.
Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke kurzu e-mailovou zprávou na adresu zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce.

Pozor: Ke kurzu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

2. Právo společnosti Scio neotevřít kurz

Společnost Scio si vyhrazuje právo kurz neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

3. Úhrada prezenčních kurzů a kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku

Při podání řádné přihlášky je zákazník povinen uhradit cenu kurzu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem konání kurzu, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada kurzu provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v kurzu zaniká a společnost Scio přihlášku ke kurzu zruší. Zrušení přihlášky poslední den před konáním kurzu lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se k prezenčnímu kurzu.

4. Změna místa konání kurzu, termínu kurzu či jednotlivé lekce, změna lektora

Přihlášený účastník kurzu má právo změnit termín či místo konání jednotlivých lekcí kurzů či celého kurzu, a to prostřednictvím formuláře umístěného v osobním profilu na stránkách www.scio.cz. Změnit místo či termín konání kurzu však lze pouze 1x v rámci jedné objednávky a nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, na nějž je účastník přihlášen. V případě změny na pozdější termín platí storno podmínky platné pro termín původně objednaný.
Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události, onemocnění lektora apod.) vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu (do dalšího nejbližšího dostupného místa konání) nebo termín konání kurzu nebo jednotlivé lekce. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém individuálním osobním profilu. V případě, že se účastník kurzu nebude moci ve změněném místě či termínu ze závažných důvodů zúčastnit, rozhodne společnost Scio o odpovídajícím náhradním řešení individuálně.
Společnost Scio si rovněž vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, a to i v průběhu kurzu. Změna lektora je zcela v kompetenci společnosti Scio a nezakládá právo zákazníka na jakoukoliv náhradu.

5. Pozvánka na prezenční kurzy a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku

Pozvánka na prezenční kurz pro přípravu na střední školy a víceletá gymnázia a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu ihned po připsání platby na náš účet. Pozvánka na prezenční kurz pro přípravu na vysoké školy se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu ihned po objednání kurzu.

6. Pozdější nástup do kurzu

Zákazník se může přihlásit do už probíhajícího kurzu v případě, že to umožňují kapacitní podmínky kurzu. Zákazník obdrží materiály z předchozích lekcí, které neabsolvoval. Zákazníkovi však tímto nevzniká nárok na snížení ceny kurzu. V případě absence účastníka kurzu na některé lekci či lekcích bude postupováno obdobně. Toto ustanovení neplatí v případě kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku.

7. Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné výzvě (emailem na scio@scio.cz) účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.

8. Storno přihlášky k prezenčnímu kurzu a kurzům Jak na češtinu a Jak na matiku

Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:

 • Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka
 • Storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem kurzu či během konání kurzu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě, že je to možné, je mu nabídnuta možnost absolvování kurzu v jiném městě či termínu a jsou mu poskytnuty materiály z kurzu, které si může po předchozí domluvě ve dny konání kurzů vyzvednout.

Výjimkou z těchto stornopodmínek je onemocnění účastníka před konáním jednodenního intenzivního prezenčního kurzu pro přípravu na víceletá gymnázia a střední školy a onemocnění účastníka před začátkem kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku. V tomto případě společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka. Společnost Scio si vyhrazuje právo požadovat, aby zákazník doložil onemocnění účastníka lékařským potvrzením.

9. Právo společnosti Scio odstoupit od smlouvy – ukončit účastníkovi kurz

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který hrubým způsobem narušuje průběh kurzu, ohrožuje zdraví nebo majetek ostatních účastníků kurzu, lektora či třetích osob, nebo poškozuje prostory, kde se kurz koná, či v případě, že takové poškození bezprostředně hrozí. V případě poškození majetku společnosti Scio nebo vlastníka prostor, kde se kurz koná, je účastník povinen takovou škodu nahradit.

 

 

Přijímačky nanečisto

Srovnávací zkoušky a Přijímačky nanečisto na lékařské fakulty

1)  Úhrada Přijímaček nanečisto (Srovnávacích zkoušek)

Zákazník je povinen uhradit cenu zkoušek do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 11. den před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Při podání přihlášky po prodloužení uzávěrky je zákazník povinen uhradit cenu zkoušky nejpozději 4. den před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 Obecné části Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada zkoušky provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu tří dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast na zkoušce zaniká a společnost Scio přihlášku ke zkoušce zruší, a to s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Smlouva zaniká vždy, pokud nebude úhrada provedena nejpozději 1 pracovní den před termínem konání zkoušky. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se k Přijímačkám nanečisto (Srovnávacím zkouškám).

2)  Storno přihlášky k Přijímačkám nanečisto (Srovnávacím zkouškám).

Storno lze provést nejpozději 6 dnů před termínem konání Přijímaček nanečisto (Srovnávacích zkoušek).

V případě, že zákazník zruší svou Přihlášku nejpozději 6 dnů před termínem konání zkoušek, Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka.

3) Neúčast přihlášeného účastníka při Přijímačkách nanečisto (Srovnávacích zkouškách)

V případě, že se přihlášený účastník zkoušky nezúčastní, aniž by svoji přihlášku ve smyslu předchozího bodu stornoval, nevzniká mu nárok na vrácení ceny zkoušky, neboť společnost Scio vynaloží stejné náklady na přípravu zkoušky tak, jako by se jí účastnil. Zákazník obdrží poštou po zveřejnění oficiálních výsledků daného termínu zkoušek jejich kompletní zadání, porovnávací tabulku a výsledky.

 

 

ScioCAMP

1) Přihláška ke ScioCAMPu

Ke ScioCAMPům se lze přihlásit vždy nejpozději 2 pracovní dny před konáním ScioCAMPu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Přihláška je součástí objednávky (dle bodu 2. 3. Obecné části Obchodních podmínek). Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • funkční e-mail zákazníka
 • vybrané místo konání ScioCAMPu a jeho termín

Chybně zadané údaje lze opravit pouze prostřednictvím formuláře v osobním profilu nebo emailem na adrese scio@scio.cz.
Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke ScioCAMPu e-mailovou zprávou na adresu zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce.

Pozor: Ke ScioCAMPu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

2) Právo společnosti Scio neotevřít ScioCAMP

Společnost Scio si vyhrazuje právo ScioCAMP neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem ScioCAMPu. Účastníci takto zrušeného ScioCAMPu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu ScioCAMPu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

3) Úhrada ScioCAMPů

Při podání řádné přihlášky je zákazník povinen uhradit cenu ScioCAMPu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem konání ScioCAMPu, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 Obecné části Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada ScioCAMPu provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast ve ScioCAMPu zaniká a společnost Scio přihlášku ke ScioCAMPu zruší. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky poslední den před konáním ScioCAMPu lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se ke ScioCAMPu.

4)  Změna místa konání ScioCAMPu

Přihlášený účastník ScioCAMPu má právo změnit termín či místo konání, a to pouze prostřednictvím telefonického kontaktu se zákaznickým centrem na tel. čísle 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.
Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události) vyhrazuje právo změnit zákazníkům místo konání ScioCAMPu. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém individuálním osobním profilu.

5) Pozvánka na ScioCAMP

Pozvánka na ScioCAMP se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu nejpozději 4 dny před konáním ScioCAMPu.

6) Storno přihlášky ke ScioCAMPu

Přihlášku ke ScioCAMPu je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:

 • Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku nejpozději 10 dnů před termínem konání ScioCAMPu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný ScioCAMP. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka.
 • Storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání ScioCAMPu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný ScioCAMP.
 • Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem či během konání ScioCAMPu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný ScioCAMP.

Výjimkou z těchto stornopodmínek je, pokud důvodem storna je onemocnění účastníka táborového ScioCAMPU (ScioCAMP trvající déle než 4 dny). V případě onemocnění dítěte před zahájením táborového ScioCAMPu vrátí společnost Scio zákazníkovi celou zaplacenou cenu ScioCAMPu, v případě onemocnění v průběhu táborového ScioCAMPu pak poměrnou část zaplacené ceny. Společnost Scio si vyhrazuje právo požadovat, aby zákazník doložil onemocnění účastníka lékařským potvrzením.

7) Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné (emailem) výzvě účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.

8) Písemná zpětná vazba v rámci  ScioCAMPu

Písemná zpětná vazba v rámci ScioCAMPu je zvláštní produkt společnosti Scio, který si může objednat pouze účastník ScioCAMPu.
Písemnou zpětnou vazbu si lze objednat nejpozději 1 pracovní den před konáním ScioCAMPu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Objednávky vytvořené později než 1 den před konáním kurzu nebudou akceptovány. Jako potvrzení objednávky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do objednávky je zákazník povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • jméno a příjmení účastníka

Zákazník obdrží vypracovanou Písemnou zpětnou vazbu nejpozději do 3 týdnů od posledního dne kurzu, a to buď přímo e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka, uvedenou v objednávce, anebo zveřejněním v osobním profilu zákazníka.

 

 

ScioHouse

Níže uvedené podmínky se vztahují na veškeré programy organizované společností Scio v rámci projektu ScioHouse (dále již jen programy ScioHouse).

1) Přihláška k programům ve ScioHouse

K programům ScioHouse se lze přihlásit vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz, nebo www.sciohouse.cz. Přihláška je součástí objednávky (dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek). Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • funkční e-mail zákazníka

Společnost Scio následně potvrdí objednávku emailem. K úspěšné přihlášce k programům ScioHouse je třeba, aby zákazník poskytl společnosti Scio údaje o účastníkovi programům ScioHouse, o jejich zaslání bude požádán v potvrzujícím emailu.

Pozor: K programům ScioHouse je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz, případně www.sciohouse.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

2) Právo společnosti Scio neotevřít programy ScioHouse

Společnost Scio si vyhrazuje právo program ScioHouse neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (6 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení programu ScioHouse. Účastníci takto zrušených programům ScioHouse mají právo na vrácení 100 % uhrazené částky nebo změnu termínu, jsou-li další termíny programů ScioHouse vypsány.

3) Úhrada programů ScioHouse

Při objednání programů ScioHouse je zákazník povinen uhradit cenu programu ScioHouse do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem zahájení programu ScioHouse, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 Obecné části Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada programu ScioHouse provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v programu ScioHouse zaniká a společnost Scio objednávku programu ScioHouse zruší. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky poslední den před zahájením programu ScioHouse lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se k programu ScioHouse.

4) Změna místa konání programů ScioHouse

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události) vyhrazuje právo změnit zákazníkům místo konání programů ScioHouse. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou.

5) Pozvánka na programy ScioHouse

Pozvánka na programy ScioHouse je zákazníkovi odeslána mailem nejpozději 3 dny před konáním programu ScioHouse.

6) Storno přihlášky k programům ScioHouse

Objednávku programů ScioHouse je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:

 • Storno nejpozději 10 dnů před termínem zahájením programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku nejpozději 10 dnů před termínem konáním programů ScioHouse, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný program ScioHouse. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka.
 • Storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem zahájení programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání programů ScioHouse, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný program ScioHouse.
 • Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem zahájením programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem či během konání programů ScioHouse, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný program ScioHouse.

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného.

7) Zvláštní možnost zrušení účasti na programu ScioHouse, odstoupení společnosti Scio – ukončení programu ScioHouse pro účastníka

Programy ScioHouse jsou koncipovány tak, že účastníka mají bavit a má se do programu aktivně zapojit. V případě, že účastníka vybraný program nebaví, mohou rodiče po konzultaci s lektorem nejpozději do začátku druhé lekce (tj. po prvním setkání) požádat o ukončení účasti na programu ScioHouse, případně lektor může takové ukončení účasti i sám doporučit. Společnost Scio v takovém případě vrátí zákazníkovi poměrnou část zaplacené ceny.
Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který hrubým způsobem narušuje průběh kurzu, ohrožuje zdraví nebo majetek ostatních účastníků kurzu, lektora či třetích osob, nebo poškozuje prostory, kde se kurz koná, či v případě, že takové poškození bezprostředně hrozí. V případě poškození majetku společnosti Scio nebo vlastníka prostor, kde se kurz koná, je účastník povinen takovou škodu nahradit.

8) Vrácení zaplacené ceny programu ScioHouse v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v programu ScioHouse  v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné (emailem) výzvě účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.
 

produkty