Průběh zkoušky

Pozvánku s podrobnými instrukcemi a místem konání zveřejníme nejpozději týden před zkouškou.

 

Informace k průběhu on-line zkoušky najdete na samostatné stránce

Místo konání zkoušky

Nejpozději v čas začátku zkoušky se dostavte na místo konání. Adresa budovy, v níž zkoušky vykonáte, je uvedena v pozvánce, kterou zveřejníme v přestihu ve vašem osobním profilu. Budova se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem. Ve vstupní části najdete vyvěšené seznamy účastníků, z nichž zjistíte, ve které místnosti vykonáte zkoušku. Do budovy nesmí kromě účastníků a osob pověřených Scio nikdo další. Časy začátků zkoušek.
 

Učebny

V učebně má každý stanovené místo. To zjistíte podle rozpisu na dveřích a na tabuli uvnitř, případně podle označení místa v učebně vaším kódem. Váš kód i označení učebny najdete také na vaší pozvánce. Budete-li mít s sebou mobilní telefon, vypněte jej.  

Kontrola totožnosti

Do učebny se dostaví administrátoři a podle občanských průkazů nebo pasů zkontrolují totožnost. Ověřte si, zda je váš průkaz platný. Pokud nebude administrátor schopen identifikovat vás podle fotografie a podpisu, požádá vás o další průkaz (řidičský průkaz, studentský průkaz, MHD, apod.). Pokud jste občanský průkaz ztratil(a) nebo vám byl odcizen, předložíte potvrzení o jeho ztrátě a jiný průkaz s fotografií, v případě prošlé platnosti doklad o vystavení nového OP. Pokud nepředložíte platný průkaz, nemohou být výsledky zkoušky použity pro přijímací řízení.

Zahájení zkoušky

  1. Po kontrole, zda jsou všichni účastníci zkoušky na svých místech, rozdají administrátoři záznamové archy.
  2. Administrátoři zopakují, jak bude zkouška probíhat a zodpoví případné dotazy.
  3. Před zkouškou OSP obdržíte také krátký dotazník. Jde pouze o statistické šetření, vyplnění není povinné, a data nebudou mít vliv na výsledek ani nebudou využita pro komerční účely.
  4. V dalším kroku nechají administrátoři účastníky zkontrolovat pečeť na obálce se zadáním. Po kontrole je obálka rozpečetěna a účastníkům rozdána zadání. Ta ponecháte ležet na lavici zavřené dokud administrátoři nedají pokyn: "Můžete začít pracovat”. Od tohoto okamžiku máte přesně vymezený čas a administrátoři nesmějí zodpovídat další dotazy.
  5. Pokud v průběhu opustíte učebnu, musíte odevzdat svůj záznamový arch a již se nesmíte vrátit. Výjimkou je naléhavá potřeba dojít si na toaletu. V takovém případě musíte odevzdat záznamový arch a telefon a za doprovodu administrátora můžete toaletu navštívit. Čas pro zkoušku se vám nenastavuje.
     

Fotografování

Před zahájením zkoušky navštíví učebnu náhradní administrátor nebo koordinátor, aby vyfotografoval nebo pomocí videokamery natočil rozesazení účastníků v učebně. Pořízeny budou pouze celkové záběry. Fotografie či videozáběry jsou po zkouškách uloženy a archivovány. Jako průkazní materiály slouží pouze v případě zpochybnění totožnosti účastníka zkoušky nebo v případě sporů týkajících se totožnosti účastníka. Pro jiné účely nebudou použity.

Ukončení zkoušky

  1. Před koncem vás administrátor upozorní, že zbývá 5 minut do konce zkoušky. Pokud budete se všemi úlohami hotovi dříve, můžete si svoji práci překontrolovat. Pokud nechcete nebo jste i s tím hotovi, vyčkejte do ukončení zkoušky. Opustit učebnu bude možno až po úplném skončení zkoušky.
  2. Na pokyn administrátora "Prosím, ukončete práci" neprodleně odložte své psací náčiní a v klidu čekejte, až administrátoři vaše záznamové archy sesbírají. Ti je pak vloží do obálky, kterou zapečetí, a dva z účastníků zkoušky potvrdí pečeť svými podpisy.
  3. Zadání zkoušky si lze ponechat (budou také zveřejněna krátce po zkouškách na našich internetových stránkách)

 

Po vybrání záznamových archů vyzve administrátor účastníky k vyplnění protokolu o průběhu zkoušky. Vyplnění protokolu není povinné, ale pokud budete mít připomínky k průběhu zkoušky, využijte této příležitosti! Po skončení zkoušek již nebude brán zřetel na jakékoliv připomínky k průběhu zkoušky.