Test Obecných studijních předpokladů na VŠ

V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených možností slovo nebo dvojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.

1. V soukromém sektoru bychom obecně _______ jen málo zastánců státního dohledu, nových regulí a dalších byrokratických _______.

2. Indie _______ obdobný nárůst pracovní síly, jaký v dalších asijských státech v minulosti vedl k _______ ekonomickému rozmachu.

3. Palestinští vyjednavači jsou zjevně _______ změnou Netanjahuovy rétoriky, která možná _______ i změnu jeho postojů.

Každá z následujících úloh obsahuje v zadání dvojici výrazů oddělených dvojtečkou. Vyberte z nabízených možností tu, v níž je významový vztah mezi výrazy nejpodobnější významovému vztahu mezi dvojicí výrazů v zadání (pořadí výrazů ve dvojicích je důležité).

4. ODLEHLÝ : VZDÁLENOST

5. ZAUJATÝ : NESTRANNÝ

6. POPLACH : PANIKA

V každé z následujících úloh vyberte z nabízených možností ten výraz, který se nejvíce blíží opačnému významu výrazu v zadání. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů.

7. ODVÁŽNÝ

8. VZRUŠENÝ

9. ZTUHLÝ

TEXT K ÚLOHÁM 10 AŽ 12

V Lesní Lhotě žije 200 obyvatel, kteří jsou oprávněni volit, z toho 120 mužů a 80 žen. Voliči mají na výběr ze tří stran (DEF, NOP, TUV), každý hlasuje právě pro jednu stranu. Před volbami provedla agentura ve městě průzkum voličských preferencí dle věku, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce (tabulka uvádí počty voličů jednotlivých stran spadajících do vyznačených věkových kategorií, agentura se dotázala všech oprávněných voličů).

10. Pokud by reálná volební účast v Lesní Lhotě byla 80 % všech oprávněných voličů a poměr získaných hlasů jednotlivých stran by odpovídal výsledkům průzkumu, kolik hlasů by ve volbách získala strana DEF?

11. Kolik je v Lesní Lhotě voličů ve věku nad 45 let?

Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzení, označených jako (1) a (2), která obsahují určité informace. Některé úlohy také obsahují úvodní informace. S využitím všech těchto informací, znalostí matematiky a objektivních známých faktů (tj. např. kolik dní má červenec, co znamená pojem zleva doprava...) rozhodněte, zda jsou dané informace dostačující pro určení jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.

12. Pan Toman si chce pořídit auto a přemýšlí, jaké vybrat. V časopise objevil žebříčky bodující pět typů aut značek Honda, Mazda, Volkswagen, Renault a Volvo na škále od jednoho k pěti bodům. Při bodování rozumnosti ceny získal Renault 5 bodů, Volkswagen 4 body, Mazda 3 body, Honda 2 body a Volvo 1 bod. Zcela stejné počty bodů získaly jednotlivé značky i za spotřebu paliva. Za rychlost získalo Volvo 5 bodů, Honda 4 body, Mazda 3 body, Renault 2 body a Volkswagen 1 bod. Za spolehlivost získalo Volvo 5 bodů, Mazda 4 body, Volkswagen 3 body, Honda 2 body a Renault 1 bod. A konečně za designové provedení auta získala Honda 5 bodů, Mazda 4 body, Volvo 3 body, Renault 2 body a Volkswagen 1 bod.

Které auto si pan Toman vybere, pokud chce, aby mělo co nejlepší vlastnosti, tj. dosáhlo v těchto kategoriích celkem co nejvíce bodů?

V každém z následujících textů je právě jedna část, která do něj svým vyzněním nezapadá. U každé z úloh zvolte možnost, která obsahuje právě tu část textu, která není v souladu s jeho celkovým vyzněním.

13. Dát si stáčené pivo ve skle nebo v plastu? Ještě předloni nad plastem Češi ohrnovali nos, ale v loňském roce už byla situace jiná. Prodej piva v plastových lahvích se meziročně zvýšil téměř z nuly na 1,2 procenta celkové produkce. Nárůst byl 45násobný. Je to vidět i z reklamních kampaní, kdy je PET lahev s pivem často spojována například s pobytem v přírodě. Navíc se pivo v plastu prodává až po dvou litrech (ohlášená novinka letošního léta), což pivovarům zvyšuje odbyt. Je tedy evidentní, že Češi velmi rychle zapomenou na svou hrdost v okamžiku, kdy je masivní reklamní kampaň přesvědčí o tom, že pivo v plastu je „praktické“. Jenže neublíží to jeho chuti? Právě ještě v roce 2008 se všichni pivaři dušovali, že pivo z plastu může chutnat stejně jako ze skla, ale o rok později už někteří z nich kupovali sladový nápoj v PET lahvích ve velkém.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

14. Neomezené šíření obrazových informací prostřednictvím internetu podpořila i směrnice Evropské unie. Provozovatelé webů podle ní odpovídají za obsah videí, která nabízejí na svých stránkách, stejným způsobem jako televizní stanice za vysílané pořady. V Česku byl dohled nad obsahem televizních webů svěřen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). „Bude namátkově kontrolovat, zda webová videa neobsahují podprahové informace, nepodněcují k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka či víry,“ vysvětluje jeden z advokátů. Kdo se proviní, vystavuje se hrozbě až dvoumilionové pokuty. Společnosti, které podobné internetové stránky provozují, se musejí do 2. srpna na Radě registrovat. Stejná povinnost platí od 2. června i pro firmy, jež audiovizuální internetový byznys rozjíždějí.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

Každá z následujících úloh je založena na krátkém textu. Všechny úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících.

15. Krajinné dominanty jsou typizovány podle původu na přírodní, kulturní a smíšené, nebo podle stáří na historické a soudobé. Dominanta určuje ráz krajiny, ovládá a uzavírá kompozici celku, je vyvrcholením situace. Jestliže jde o mimořádně významnou dominantu, zpravidla má pro celkovou kompozici prostoru určující, organizující význam.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

16. Pomalá červená vlákna jsou poměrně tenká (přibližně 50 mikrometrů), mají méně myofibril, hodně mitochondrií a přítomnost myoglobinu (obdoba krevního barviva) jim dodává červenou barvu. Jsou typická velkým množstvím krevních kapilár. Enzymaticky jsou pomalá červená vlákna vybavena k pomalejší kontrakci a jsou vhodná pro protahovanou, vytrvalostní činnost. Jsou ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů zajišťujících spíše statické, polohové funkce a pomalý pohyb. Málo se unaví.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

Není dovoleno používat kalkulačky. V následujících úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď
(A) pokud hodnota vlevo je větší,
(B) pokud hodnota vpravo je větší,
(C) pokud jsou si hodnoty rovny,
(D) pokud nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy.

17. Meteorologická stanice postupně naměřila teploty
8 °C, 10 °C, 16 °C, 14 °C, 12 °C a 10 °C.

průměr z prvních čtyř
naměřených teplot
průměr z posledních tří
naměřených teplot

18. Venkovní teplota rovnoměrně stoupá. Jaká bude ve 12.00, když od 7.30 do 9.00 stoupla o 3 °C a v 9.30 byla 11,5 °C?

19. V internetové kavárně lze za přístup na internet zaplatit buď 30 Kč za každou započatou čtvrthodinu, nebo 70 Kč za každou započatou hodinu, nebo 1,50 Kč za každou započatou minutu (jednotlivé druhy plateb lze kombinovat). Kolik nejméně zaplatí Ivan za přístup na internet v délce 1,1 hodiny?

Každá z následujících úloh je založena na textu nebo na rovnici, nerovnici, zápisu funkce nebo jiném matematickém výrazu, případně jejich kombinaci. Řešení úlohy spočívá v matematizaci určité situace nebo naopak v převedení matematického zadání do verbální podoby. Vždy si pozorně přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit.

20. Jestliže s libovolným kladným číslem A provedu tajnou matematickou operaci a od výsledku odečtu 10, dostanu stejný výsledek, jako když tutéž tajnou matematickou operaci provedu s týmž číslem A zmenšeným o 5.

O kterou z následujících tajných matematických operací se může jednat?

21. Ve třídě s 24 žáky je n0 žáků, kteří nemají žádného sourozence, n1 žáků má jednoho sourozence a n2 žáků má dva sourozence. Více než dva sourozence nikdo ve třídě nemá.

n0 = n2

Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z uvedené rovnosti?

Porovnání s ostatními a šance na přijetí jsou přístupné registrovaným uživatelům. Prosím vyplňte e-mail a ihned vám pošleme odkaz na detailnější vyhodnocení.