zpět na přehled fakult

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2018, v únoru 2019 a 9. března 2019.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat nejpozději do 28. 2. 2019.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Matematika

Fyzika

Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie a biomedicína

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Biochemie

Experimentální biologie

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geografie a kartografie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.sci.muni.cz/

Předání výsledku fakultě