Pravidlá on-line skúšky

 

Aby sme mohli vám aj školám zaistiť nespochybniteľnosť výsledku a porovnateľnosť s prezenčnou formou, platia pri skúške tieto pravidlá. Dodržiavanie pravidiel on-line skúšky je dôsledne kontrolované! Pokiaľ budete absolvovať skúšku v on-line podobe a nie ste si istí, či budete schopní všetky pravidlá dodržať, kontaktujte nás ešte pred prihlásením. Účastník je povinný sa pri absolvovaní on-line skúšok vyvarovať akéhokoľvek neregulárneho správania, ktoré by mohlo byť posúdené ako pokus o neoprávnené zvýhodnenie či neoprávnené získanie správnych odpovedí na testové otázky. Porušenie týchto pravidiel je dôvodom k zneplatneniu výsledkov.

Sken totožnosti

Potrebujeme overiť vašu totožnosť - na základe fotografie osobného dokladu a tváre overíme, že ste to vy.

 • Fotografia vašej tváre musí byť zreteľná a údaje na preukaze totožnosti jednoznačne čitateľné.
 • Môžete použiť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas.
 • Aplikácia vám umožní niektoré časti preukazu skryť a uložiť iba nevyhnutné údaje, ktorými sú: fotografia, meno, priezvisko, dátum narodenia a platnosť dokladu.

 

Pracovná plocha a vaše okolie

Prostredie, kde budete vykonávať on-line skúšku, musí čo najviac odpovedať prostrediu, ktoré by ste mali pri prezenčnej forme skúšky. Napríklad stôl a jeho okolie musia byť obdobné ako v učebni. Tam napríklad tiež nemáte na stole kvetiny alebo podložku či peňaženku, a vo svojom okolí knihy a výpisky, a už vôbec nie mobil alebo smart hodinky. Preto potrebujeme pri skene miestnosti overiť, že sa na vašom stole nachádazjú iba povolené predmety, a že ste v miestnosti sami a skúšku vykonávate bez pomoci kohokoľvek ďalšieho.

 

Všeobecné pravidlo pre pracovnú plochu a jej bezprostredné okolie

Na pracovnej ploche a v jej bezprostrednom okolí (1,5 m od vás) môžu byť iba predmety, ktoré sú výslovne povolené týmito pravidlami, alebo ktoré sú písomne povolené spoločnosťou Scio pred konaním skúšky na základe vašej individuálnej žiadosti.

Pracovná plocha musí byť inak úplne prázdna. Prázdne musí byť i celé okolie vo vašom bezprostrednom dosahu (1,5m od vás) – teda úplne vyprázdnené poličky pod stolom, vedľa stolu, parapety, apod.

Všeobecné pravidlo pre priestor vo vašom zornom poli

Vo vašom zornom poli (tj. 180° od osy vašej hlavy orientovanej smerom k počítači, na ktorom vykonávate skúšku) nesmie byť akékoľvek:

 • zobrazovacie zariadenie, s výnimkou zariadenia používaného k vykonaniu skúšky (tj. Nesmie tam byť ani druhý monitor, TV, premietacie zariadenie, tablet, telefón, notebook, atď.)
 • predmety obsahujúce text či matematické alebo grafické znázornenie informácií, ako napríklad nástenka, poznámky, výpisky, piktogramy, zošit, kniha, učebnica, mapa, rozvrh, periodická sústava prvkov, tabuľka, vzorce či iné študijné materiály.

Vo vašom zornom poli môžu byť predmety, ktoré nie sú zakázané vyššie, a to za podmienky, že neobsahujú informácie, ktoré by vás mohli neoprávnene zvýhodniť pri skladaní skúšky. Vo vašom zornom poli (typicky na stene) môžete mať predovšetkým:

 1. obraz
 2. plagát, alebo
 3. fotografie

Povolené predmety

Sken pracovnej plochy a bezprostredného okolia musí byť nasnímaný tak, aby bolo zrejmé, že sa na stole alebo v bezprostrednom okolí (1,5 m od vás) nachádazjú iba povolené predmety, ktorými sú:

 1. doklad totožnosti,
 2. nápoj,
 3. lampička,
 4. počítač, na ktorom test vykonávate,
 5. podložka pod myš,
 6. klávesnica*,
 7. myš*,
 8. webkamera*,
 9. mikrofón** a 
 10. stojan / podložka pod notebook***.

 

* Klávesnica, myš, webkamera a mikrofón sú povolené, iba pokiaľ sú pripojené k počítači, na ktorom test vykonávate, a pokiaľ nie sú už zabudované v tomto počítači. Je zakázané používať viac ako jednu klávesnicu, myš, webkameru či mikrofón.
** V prípade externého mikrofónu sa musí jednať o samostatný mikrofón – nie je povolené používať mikrofón v spojení so slúchadlami, reproduktorom apod.
*** Pokiaľ používate stojan / podložku pod notebook, je nutné ukázať priestor pod ním/ňou.

Ďalšie povolené predmety u skúšok OSP, VŠP, GAP, MAT a CHE

U skúšok OSP, VŠP, GAP, MAT a CHE je možné mať na pracovnej ploche tiež

 1. papier na poznámky (všetky papiere je nutné pri skene miestnosti ukázať z obidvoch strán)
 2. písaciu potrebu

 

Ďalšie povolené predmety u skúšok z cudzieho jazyka

U skúšky z cudzieho jazuka sú na pracovnej ploche tiež povolené 

 1. slúchadlá*, alebo
 2. reproduktory**

 

* Slúchadlá je možné používať iba v čase počúvania nahrávky v posluchovom oddiele.
** Reproduktory je možné používať iba k počúvaniu zvukového záznamu v rámci skúšky, nie k reprodukcii akýchkoľvek iných zvukov.

 

Ilustratívne príklady zakázaných predmetov

Pre istotu opakujeme, že na pracovnej ploche a v jej bezprostrednom okolí je možné mať iba výslovne povolené predmety. Pre lepšie pochopenie tohoto pravidla nižšie predkladáme ilustratívne príklady predmetov, ktoré nie sú na pracovnej ploche či v jej bezprostrednom okolí povolené.

Zakázané sú napríklad nasledujúce predmety

 1. mobilný telefón (s výnimkou uvedenou nižšie),
 2. druhý monitor,
 3. kalkulačka,
 4. smart hodinky,
 5. tablet,
 6. tlačiareň a skener,
 7. kniha,
 8. študijné materiály,
 9. kvetiny či kvetináč,
 10. podložka (s výnimkou podložky pod myš),
 11. peňaženka,
 12. mapa, apod.

 

 

Telefón pre potrebu kontaktu so zákazníckou podporou umiestnený mimo váš dosah

V priebehu celej skúšky môžete mať v miestnosti pripravený telefón pre prípad potreby kontaktu so zákazníckou podporou. Telefón však musí mať vypnutý zvuk i vibrácie a musí byť umiestnený úplne mimo dosah skúšaného. Telefón je možné použiť výhradne za účelom kontaktovania zákazníckej podpory spoločnosti Scio.

 

Priebeh skenu pracovnej plochy a miestnosti

 • Aby bolo preukázateľné, že ste v miestnosti sami, je nutné otočiť sa s webkamerou dookola vašej miestnosti (360° pohľad). Je potrebné nasnímať naozaj celú miestnosť, nestačí iba čiastočný pohľad!
 • Sken miestnosti musí byť kompletný a zreteľný, vrátane celej pracovnej plochy, priestoru pod stolom a nahliadnutia za všetky potenciálne prekážky.
 • Starostlivo natočte aj všetky vstupy do miestnosti.
 • Ubezpečte sa, že na pracovnej ploche a v jej bezprostrednom okolí sú iba povolené predmety a že sa vo vašom zornom poli nenachádzajú zakázané predmety.
 • Stôl aj miestnosť skenujte pomaly a zreteľne – venujte tomu minimálne 30 sekúnd. Maximálna dĺžka skenu miestnosti je 4 minúty. Záznam si môžete prehrať a skontrolovať, v prípade potreby môžete sken natočiť opakovane.
 • Po dokončení skenu miestnosti na kameru ukážete, že nemáte nasadené slúchadlá (natočíte hlavu na obe strany).
 •  Ak nemôžete pohybovať webkamerou, použite zrkadlo. Sken miestnosti pomocou zrkadla musí byť starostlivý, zreteľný a nerozmazaný. Minimálny rozmer zrkadla pre sken miestnosti je cca 15x20 cm (formát A5). Menšie zrkadlá sú zakázané.

 

Počas testu

 • Počas skúšky je nutné sedieť za stolom či inou pracovnou doskou. Nie je povolené absolvovať skúšku napríklad z postele.
 • V miestnosti sa nesmie vyskytovať žiadna ďalšia osoba. Pokiaľ vám osoba do miestnosti omylom vstúpi, je nutné vyzvať ju k odchodu a zo záznamu musí byť zrejmé, že osoba miestnosť skutočne opustila.
 • Je zakázané viesť akúkoľvek komunikáciu s ďalšou osobou, akýmkoľvek spôsobom.
 • V miestnosti sa nesmú voľne pohybovať žiadne zvieratá.
 • V miestnosti sa neozývajú žiadne elektronické zvuky, ktoré by mohli indikovať prítomnosť ďalšieho spusteného elektronického zariadenia.
 • S výnimkou okien prehliadača a aplikácií potrebných pre vykonanie skúšky je zakázané otvárať akékoľvek ďalšie okná prehliadača, či aplikácie. Ich spustenie je v priebehu celej skúšky detegované.
 • Je zakázané používať viac aktívnych monitorov a prenášať obraz.
 • Je zakázané po skene miestnosti opustiť zorné pole webovej kamery či miestnosť (ani medzi jednotlivými oddielmi testu). Pokiaľ by ste museli opustiť záber z dôvodu riešenia technického problému, nasnímajte potom miestnosť a pracovnú plochu podobne ako pri skene miestnosti v úvode skúšky.
 • Účastník je povinný byť plne viditeľný v zábere kamery. Minimálne od hlavy po hrudník.
 • Počas skúšky je zakázané používať vyhľadávanie v texte (Ctrl+F).
 • Počas skúšky je zakázané používať prekladač v internetovom prehliadači.
 • V prípade detekcie prítomnosti iného než povoleného predmetu (resp. zakázaného predmetu v zornom poli) je účastník od skúšky vylúčený. Nezáleží na tom, či účastník predmet použil alebo nie.
 • Opustiť miestnosť alebo použiť telefón môžete len za účelom kontaktovania technickej a zákazníckej podpory. Tieto situácie budú preskúmané.

 

Neplatný výsledok

Výsledky NPS tak, ako sú odovzdávané fakultám a použité v prijímacom konaní, musia splňovať prísne kritériá na správnosť a vzájomnú porovnateľnosť znalostí a schopností jednotlivých účastníkov NPS. Spoločnosť Scio sa za to, že výsledky NPS majú takéto vlastnosti, zaručuje fakultám i všetkým účastníkom. A v prípade, keď spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že výsledok požadované vlstnosti má, nemôže byť takýto výsledok v prijímacom konaní použitý. Spoločnosť Scio v takomto prípade rozhodne o neplatnosti výsledku.

Neplatný výsledok, žiadosť o preskúmanie a dôsledky neplatnosti

 

Výsledok je neplatný vždy, pokiaľ v priebehu skúšky dôjde k porušeniu pravidiel, keďže v takom prípade nemôže spoločnosť Scio zaistiť, že účastník nezískal či nemohol získať neoprávnenú výhodu oproti ostatným účastníkom. K odhaleniu porušenia pravidiel slúžia predovšetkým záznamy z online NPS, ale tiež ďalšie postupy vyhodnotenia priebehu skúšok (napr. analýzy odpovedí účastníka).  

Informovanie o neplatnom výsledku

O prípadnej neplatnosti vášho výsledku vás budeme informovať neodkladne po vyhodnotení priebehu skúšky a súčasne vám oznámime, k akému porušeniu pravidiel došlo.
 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti

V prípade, že s rozhodnutím o neplatnosti výsledku vašej skúšky nebudete súhlasiť, máte možnosť požiadať o jeho preskúmanie.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti musíte podať do 2 dní odo dňa, keď vám bolo rozhodnutie o neplatnosti výsledku doručené. V tejto žiadosti musíte uviesť všetky podstatné okolnosti a dôvody pre podanie žiadosti.
 

Preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti je v pôsobnosti komisie.

K podaniu žiadosti je nutné použiť formulár vo vašom osobnom profile. Jeho prostredníctvom je žiadosť doručená priamo odvolacej komisii, ktorá je zriadená za účelom preskúmania.. Táto forma je dôležitá preto, aby boli všetky žiadosti riadne a včas posúdené komisiou.

Na neskoro či nesprávnym spôsobom podanú žiadosť o preskúmanie nebude braný zreteľ.

Preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti

Komisia na základe žiadosti o preskúmanie znovu vyhodnotí záznam zo skúšky a zhodnotí všetky v žiadosti uvedené okolnosti a znovu rozhodne o regulárnosti či neregulárnosti skúšky. Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.


Dôsledky neplatnosti

V prípade, že bude skúška vyhodnotená ako neregulárna, bude vám vystavené potvrdenie o účasti na skúške a jej výsledku s odôvodnením, prečo bola táto skúška vyhodnotená ako neregulárna a prečo bolo rozhodnuté o neplatnosti výsledku. Toto potvrdenie vám bude sprístupnené prostredníctvom vášho osobného profilu. 

Neplatný výsledok nebude odovzdaný fakulte.