Prehľad fakúlt s NPS

Stačí kliknúť na názov fakulty v zozname a dozviete sa, aké predmety si vyžaduje, aké termíny skúšok uznáva a či sú na nej skúšky povinné alebo za ne získate nejakú výhodu.

Slovenská republika

Banská Bystrica

  UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

  UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

  UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

  EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

  EU v Bratislave, Obchodná fakulta

  EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky

  EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

  EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

  UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta

  UK v Bratislave, Filozofická fakulta

  UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

  UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky

  UK v Bratislave, Fakulta managementu

  STU v Bratislave, F. elektrotechniky a inform.

  STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií

  STU v Bratislave, Fakulta architektúry

  EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

  UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

  TU v Košiciach, F. elektrotechniky a inform.

  TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

  TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.

Nitra

  SPU v Nitre, F. európskych štúdií a regionálneho rozvoja

  UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

  UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií

  SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prešov

  PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

  PU v Prešove, Fakulta manažmentu

  PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Ružomberok

  KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Žilina

  ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

  ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva


Česká republika

Brno

  MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

  VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

  VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

  MU v Brně, Fakulta sociálních studií

  MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

  MU v Brně, Fakulta informatiky

  MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

  VUT v Brně, Fakulta stavební

  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

  VUT v Brně, Fakulta architektury

  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

  VFU v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

  MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

České Budějovice

  JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

Hradec Králové

  UK v Praze, Farmaceutická fakulta

  UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

Jindřichův Hradec

  VŠE v Praze, Fakulta managementu

Karviná

  SU v Opavě, Obchodně podnikatelská f.

Liberec

  TU v Liberci, Ekonomická fakulta

  TU v Liberci, F. přírodovědně-humanitní a pedagogická

Mladá Boleslav

  ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ

Olomouc

  UP v Olomouci, Filozofická fakulta

  UP v Olomouci, Právnická fakulta

  UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

  UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Opava

  SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Ostrava

  VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství

  OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

  VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

  VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

  VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

Pardubice

  UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Plzeň

  ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

  ZČU v Plzni, Fakulta právnická

  ZČU v Plzni, Fakulta strojní

  ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Praha

  VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

  VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

  ČVUT v Praze, Fakulta architektury

  VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

  UK v Praze, Právnická fakulta

  UK v Praze, Fakulta sociálních věd

  UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

  VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu

  PA ČR v Praze, F. bezpečnostního managementu

  PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

  CEVRO, CEVRO Institut

  ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Ústí nad Labem

  UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Zlín

  UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky

  UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií