FYZIKA – Srovnání přijímacích testů

 

 

 

 

 

 

 

Téma 1. LF UK 2. LF UK 3. LF UK LF UK
Plzeň
LF UK HK LF
UPOL
LF
MUNI
LF OSU
Základní fyzikální pojmy, veličiny a jednotky                
Mezinárodní soustava jednotek. Skaláry a vektory. Veličina, její značka, rozměr, definiční vztah. Základní, hlavní, doplňková, odvozená, násobná a dílčí jednotka. Vyjádření jednotek pomocí jiných jednotek.
Mechanika                
Kinematika hmotného bodu: dáha, rychlost, zrychlení, perioda, frekvence, úhlová rychlost, zrychlení dostředivé a tíhové.
Dynamika hmotného bodu: hmotnost, hybnost, síla (tíhová, setrvačná, dostředivá, odstředivá).
Energie práce: výkon, zákon zachování energie. Energie mechanická, kinetická, potenciální, práce, výkon.
Newtonův gravitační zákon: pohyby těles v gravitačním poli Země. Tíhová síla, tíha. Vrh svislý, vodorovný a šikmý.    
Mechanika tuhého tělesa: moment síly, moment setrvačnosti, tě žiště tělesa, rovnvážná poloha tělesa, kinetická energie rotujícího tělesa.    
Mechanika kapalin a plynů: tlak, tlaková síla, hydrostatický tlak, hmotnostní průtok, tlaková energie, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, tlaková energie a Bernoulliova rovnice.
Mechanické vlnění: vlnová délka, rychlost šíření vlnění, interference vlnění, interferenční maximum, stojaté vlnění, vlnoplocha a Huygensův princip, zákon odrazu, zákon lomu vlnění, ohyb vlnění, hladina intenzity, Dopplerův jev. Zvuk a jeho vlastnosti, fonometrické jednotky.  
Molekulová fyzika a termika                
Rovnovážný stav termodynamické soustavy: termodynamická teplota. Pravděpodobnost náhodných jevů a souvislost s rovnovážným stavem, Celsiova a termodynamická teplota.  
Vnitřní energie tělesa: její změna při tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, první termodynamický zákon, změna skupenství látek, fázový diagram. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu.  
Ideální plyn: stavová rovnice ideálního plynu. Boltzmannova konstanta, Avogadrova konstanta, střední kvadratická rychlost molekul, střední kinetická energie, molární veličiny. Izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický děj s ideálním plynem. Druhý termodynamický zákon, účinnost tepelného stroje. Kruhový děj.  
Pevné látky: deformace pevného tělesa. Normálové napětí, relativní prodloužení, modul pružnosti, Hookeův zákon. Teplotní roztažnost, součinitel teplotní délkové a objemové roztažnosti.  
Kapaliny: povrchová vrstva, jevy na rozhraní kapalina pevná látka. Smáčející a nesmáčející kapaliny, elevace, deprese, kapilární tlak. Povrchová energie, napětí.  
Změny skupenství: tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféře.          
Elektřina a magnetismus                
Elektrické pole: elektrický náboj, napětí, kapacita, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole. Práce v homogenním elektrickém poli. Kapacita, kondenzátor a jeho zapojení.
Elektrický proud: vznik stejnosměrného elektrického proudu, elektrický zdroj. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, elektrický odpor. Elektrický proud, elektromotorické, svorkové napětí, měrná elektrická vodivost, měrný elektrický odpor, vnitřní odpor zdroje. Elektrická práce a výkon. Výkon, účinnost zdroje.
Elektrický proud v elektrolytech: kationty, anionty, elektrolyty, elektrolýza, elektrochemický ekvivalent, Faradayova konstanta, Faradayovy zákony.    
Elektrický proud v plynech: ve vakuu, ionizace plynů, katodové záření, termoemise elektronů.        
Magnetické pole stacionární: magnetické pole v okolí vodičů, magnetická indukce, cívka a její magnetické pole, částice s nábojem v magnetickém poli, Ampérův magnetický moment rovinné proudové smyčky.
Nestacionární magnetické pole: magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, indukčnost cívky, energie magnetického pole cívky.
Střídavý proud: induktance, kapacitance, reaktance, efektivní hodnota proudu a napětí, účiník, činný výkon.
Elektromagnetické kmitání a vlnění: kinematika a dynamika kmitavého pohybu, energetika kmitavého pohybu, elektromagnetický oscilátor. Kmitavý pohyb, amplituda, okamžitá výchylka, frekvence, úhlová frekvence, perioda, zrychlení kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram kmitavého pohybu, složené kmitání, izochronní kmitání. LC obvod, vlastní kmitání oscilátoru, indukčnost, kapacita, Thompsonův vztah. Elektromagnetické vlnění. Rychlost světla, elektrická (E) a magnetická (B) složka elektromagnetického pole.
Polovodiče: vlastní a příměsové polovodiče, závislost vodivosti na teplotě, termistory, fotorezistory, elektronová a děrová vodivost, dioda, zapojení v propustném a závěrném směru, voltampérová charakteristika diody, tranzistor a jeho části, princip tranzistoru, proudový zesilovací činitel, schematické značky, využití diody a tranzistoru.      
Světlo a optika                
Světlo a záření: index lomu, odraz a lom, úplný odraz. Úhel dopadu, lomu, odrazu, Snellův zákon, mezní úhel.  
Geometrická optika: optické soustavy a zobrazení. Skutečný, neskutečný obraz. Rovinná, dutá, vypuklá zrcadla, optická osa, poloměr křivosti, ohnisko skutečné, neskutečné, ohnisková vzdálenost, zobrazovací rovnice kulového zrcadla, příčné zvětšení. Typy čoček, prostor předmětový, obrazový, předmětové a obrazové ohnisko, znaménkové konvence, optická mohutnost čočky, zobrazovací rovnice čočky. Oko jako optická soustava. Lupa, mikroskop.
Vlnové vlastnosti světla: disperze, interference na tenké vrstvě, ohyb světla na mřížce, polarizace odrazem, lomem. Spektrum, fázová rychlost světla v daném prostředí, koherentní vlnění, řád interferenčního maxima (minima), mřížková konstanta, Brewsterův (polarizační) úhel.    
Základní fotometrické veličiny: Svítivost, světelný tok, osvětlení.    
Atomová a jaderná fvzika                
Elektronový obal: energie elektronu v základním a excitovaném stavu, energetické hladiny.
Jádro atomu: protony, neutrony, protonové a nukleonové číslo, izotopy, hmotnostní úbytek a vazebná energie jádra, zákony zachování při jaderných dějích, radioaktivní přeměna, poločas rozpadu, rozpadová konstanta, zákon radioaktivní přeměny. Radioaktivita přirozená a umělá, typy záření. Jaderné reakce. Jaderný reaktor.
Kvantová fyzika: Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, Comptonův jev, Planckova konstanta, vlnové vlastnosti částic, de Broglieho vztah.
Speciální teorie relativity                
Speciální teorie relativity: dilatace času, kontrakce délek, relativistická hmotnost, hybnost, souvislost energie a hmotnosti. Inerciální vztažná soustava, rychlost světla.              
 
produkty