Ukázka testů

Lékařské fakulty, medicína: Cvičné úlohy z biologie, chemie a fyziky.

Biologie

1. Na uvedeném obrázku se nachází trávicí soustava, přičemž některé z jejích částí jsou označeny čísly. Který z následujících orgánů označených číslem produkuje kyselinu chlorovodíkovou?

2. Pacientovi byl opakovaně naměřen krevní tlak 80/60 mm Hg. Které opatření mu s ohledem na tlak mimo jiné navrhne jeho praktický lékař?

3. Do genetické poradny přišli zdraví budoucí rodiče, kteří oba věděli, že jsou přenašeči cystické fibrózy, autozomálně přenášeného, recesivního genetického onemocnění. Předpokládejme, že recesivní homozygot bude vždy nemocný. Ptali se, s jakou pravděpodobností bude jejich potomek trpět cystickou fibrózou. Jaké odpovědi se jim dostalo?

4. Které kosti kloubně spojuje klíční kost?

Chemie

5. Která z následujících sloučenin obsahuje dvakrát větší počet atomů kyslíku než atomů vodíku?

6. Vyberte pravdivé tvrzení o oxidu uhelnatém:

7. Jak se nazývá dvojice ústředních metabolických dějů, při nichž se molekuly jednoduchých sacharidů postupně štěpí na jednodušší molekuly a odevzdávají přitom vodíkové atomy přenašečům, které jimi na membráně mitochondrií pohánějí dýchací cyklus – hlavní zdroj energie v živočišných buňkách?

8. Vyberte správné tvrzení.

Fyzika

9. Dvě síly o velikostech 8 N a 3 N nemohou při žádném vzájemném úhlu mít výslednici o velikosti:

10. Jeden gigapascal je ______.

11. Index lomu vody nezávisí na ______.

12. Ve které z oblastí elektromagnetického spektra je tepelné záření?