Lékařské fakulty, medicína: Cvičné úlohy z fyziky

Fyzika

1. Jeden gigapascal je _______ .

2. Ve které z oblastí elektromagnetického spektra je tepelné záření?

3. Vyberte správné tvrzení:

Dvě síly o velikostech 8 N a 3 N nemohou při žádném vzájemném úhlu mít výslednici o velikosti:

4. Vyberte správné tvrzení.

Index lomu vody nezávisí na _____ .

5. Vyberte správné tvrzení.

Energie v jaderném reaktoru se uvolňuje při:

6. Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo svírá s rovinou zrcadla úhel ? = 30o. Jak velký úhel ? svírá odražený paprsek s kolmicí dopadu?

7.

Na obrázku je oblast elektrického pole zmapovaná elektrickými siločarami. Ve kterém z bodů (A), (B), (C), (D) je pole nejsilnější?

8. Transformátor pro halogenovou stolní lampu mění síťové napětí U1 = 240 V na nízké napětí U2 = 24 V. Proud, který odebírá žárovka lampy, je I2 = 2A. Jaký by byl výkon P1 a proud I1 odebíraný ze sítě při stoprocentní účinnosti transformátoru?