Lékařské fakulty, medicína: Cvičné úlohy z chemie

Chemie

1. Estery mohou vznikat reakcí:

2. Která z následujících sloučenin obsahuje dvakrát větší počet atomů kyslíku než atomů vodíku?

3. Která z následujících organických látek obsahuje v molekule jen atomy uhlíku a vodíku?

4. Jaký typ vazby je mezi jednotlivými atomy v molekule chloridu sodného (elektronegativita: Na = 0,9; Cl = 3,2)?

5. Která sloučenina nepatří mezi organické sloučeniny?

6. Vyberte pravdivé tvrzení o oxidu uhelnatém:

7. Působením hydroxidu sodného se z tuků dá vyrobit:

8. Která z následujících látek nepatří mezi sacharidy?

9. Jak se nazývá dvojice ústředních metabolických dějů, při nichž se molekuly jednoduchých sacharidů postupně štěpí na jednodušší molekuly a odevzdávají přitom vodíkové atomy přenašečům, které jimi na membráně mitochondrií pohánějí dýchací cyklus - hlavní zdroj energie v živočišných buňkách?

10. Vyberte správné tvrzení.